26-03-2020 17:10 GÜNDEM

DATÇA POLİSİ İŞ YER­LERİ, OTO­BÜS VE MAR­KET DE­NET­LE­ME­LERİNE HIZ KES­ME­DEN DEVAM EDİYOR

Sebiha ARSLAN : İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­ne bağlı Polis Me­mur­la­rı İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı'nın ya­yım­la­dı­ğı ge­nel­gey­le ge­çi­ci sü­rey­le ka­pa­tı­lan iş yer­le­ri , mar­ket ve şehirler arası ile ilçeler arası otobüs firmaları de­ne­tim­le­ri­ne devam edi­yor.

DATÇA POLİSİ İŞ YER­LERİ, OTO­BÜS VE MAR­KET DE­NET­LE­ME­LERİNE HIZ KES­ME­DEN DEVAM EDİYOR

 

Datça İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ekip­le­rin­ce ger­çek­leş­ti­ri­len de­ne­tim­ler­de, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı'nın Ko­ro­na Virüs (Co­vid-19 ) ön­lem­le­ri kap­sa­mın­da sos­yal ha­ya­tı kı­sıt­la­mak için ge­çi­ci sü­rey­le ka­pat­tı­ğı iş yer­le­ri de­net­len­di. De­ne­tim­ler­de, ka­pa­lı bu­lun­ma­sı ge­re­ken bir kah­ve­ha­ne­nin açık ol­du­ğu ve içe­ri­de bu­lu­nan 3 ki­şi­nin si­ga­ra içip, alkol al­dık­la­rı­nı tes­pit ede­rek iş yeri sa­hi­bi­ne, 1593 sa­yı­lı Hıf­zıs­sıh­ha Ka­nu­na mu­ha­le­fet su­çun­dan en üst sınır olan 3150 TL (üç bin yüz elli) para ce­za­sı uy­gu­lan­dı. İş yeri hak­kın­da ay­rı­ca alkol ve si­ga­ra ko­nu­sun­da ilçe sağ­lık ve tarım mü­dür­lük­le­rin­de bil­di­rim­de bu­lu­nu­la­ca­ğı bil­di­ril­di.
İlçe mer­ke­zin­de­ki mar­ket­le­ri de de­net­le­yen po­lis­ler ,mar­ket mü­dür­le­riy­le gö­rü­şü­le­rek, iş­let­me­le­rin içe­ri­sin­de ku­la­nım ala­nı­nın yüzde 10' unu geç­me­yecek sa­yı­da müş­te­ri bu­lun­dur­ma­la­rı ve faaliyet saatlerinin 09.00 -21.00 sa­at­le­ri arası olduğu bil­gi­si­ni ha­tır­la­tıp bu ku­ral­lar dı­şı­na çık­ma­ma­sı ko­nu­sun­da uya­rı­da bu­lun­du. Ko­ro­na Vi­rüs­le mü­ca­de­le kap­sa­mın­da, oto­gar­da bu­lu­nan şe­hir­ler arası ve il­çe­ler arası oto­büs fir­ma­la­rı da de­ne­tim­ler­den ge­çi­ri­lir­ken, ku­ral­la­ra uyul­du­ğu gö­rül­dü.


Bu haber 2350 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer