27-12-2019 10:59 GÜNDEM

DATÇA PO­Lİ­Sİ DE­NE­TİM­LE­Rİ­Nİ SIK­ILAŞ­TIR­DI. KASK TAK­MA­YAN MO­TO­SİK­LET­ SÜRÜCÜLERİNE CEZA YAĞDI

Sebiha ARSLAN : 2019 Yılında 188 Bin 784 Lira Para Ce­za­sı Uy­gu­lan­dı Datça' da mo­to­sik­let sü­rü­cü­le­ri­nin kask kul­lan­ma alış­kan­lık­la­rı­nın ar­tı­rıl­ma­sı, olası ka­za­lar­da ölüm ya da ya­ra­lan­ma olay­la­rı­nın en aza in­di­ril­me­si ve top­lum­da far­kın­da­lık sağ­lan­ma­sı ama­cıy­la Datça Po­li­si de­ne­tim­le­re yo­ğun­luk ve­ril­di.­

DATÇA PO­Lİ­Sİ DE­NE­TİM­LE­Rİ­Nİ SIK­ILAŞ­TIR­DI. KASK TAK­MA­YAN MO­TO­SİK­LET­ SÜRÜCÜLERİNE  CEZA YAĞDI

 

Datça İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü tra­fik ekip­le­ri ta­ra­fın­dan de­ği­şik yer ve za­man­lar­da ger­çek­leş­ti­ri­len de­ne­tim­ler­de, kask­sız ve eh­li­yet­siz mo­to­sik­let sü­rü­le­ri­ne para ce­za­la­rı uy­gu­lan­dı. Salı günü (24.12.2019) Osman Ak­ka­ra­ca Cad­de­si'nde akşam sa­at­le­rin­de ya­pı­lan de­ne­tim­ler­de, sü­rü­cü­le­rin kıs­men de olsa kask kul­la­nım alış­kan­lı­ğı­na baş­la­dık­la­rı göz­len­di. Edin­di­ği­miz bil­gi­le­re göre ; Ocak ayın­dan bu yana 1748 mo­to­sik­let sü­rü­cü­sü­ne kask kul­lan­ma­dık­la­rı ge­rek­çe­siy­le ceza ke­si­lir­ken, 58 ki­şi­ye' de al­kol­lü araç kul­lan­dı­ğı için ceza ke­sil­di. Ara­lık ayın­da ise 154 ki­şi­ye kask ce­za­sı 4 sü­rü­cü ye de al­kol­lü araç kul­lan­ma ce­za­sı kesilirken  top­lam 188 bin 784 lira para ce­za­sı uy­gu­lan­dı­ğı be­lir­til­di. De­ne­tim­ler­de cezai iş­lem­den çok, sü­rü­cü­le­rin kask tak­ma­la­rı­nı sağ­la­mak ve mey­da­na ge­le­bi­lecek ka­za­lar­da ölüm ve ya­ra­lan­ma olay­la­rı sa­yı­sı­nın en aza in­di­ril­me­si­nin he­def­len­di­ği­ni ifade eden yet­ki­li­ler, Datça'da, mo­to­sik­let kul­la­nı­mı­nın yay­gın bir şe­kil­de kul­la­nıl­dı­ğı­na dik­kat çe­ke­rek '' Mo­to­sik­let­li­le­rin ka­rış­tı­ğı tra­fik ka­za­la­rın­da, en çok ölüm ve ağır ya­ra­lan­ma olay­la­rı kask kul­lan­ma­yan sü­rü­cü­ler ara­sın­da gö­rü­lü­yor. Em­ni­yet ke­me­ri kul­la­nı­mı­nın yay­gın­laş­ma­sı ama­cıy­la ya­pı­lan uy­gu­la­ma­lar­da olum­lu so­nuç­lar alın­dı. Ya­pı­lan de­ne­tim­ler­de kask kul­la­nı­mın­da da aynı olum­lu so­nuç­la­rı al­ma­yı umut edi­yo­ruz. Ay­rı­ca akşam ve gece sa­at­le­rin­de alkol de­ne­tim­le­ri­ de  sü­rü­yor denildi.
Okul ön­le­rin­de ya­pı­lan de­ne­tim­ler­de, bazı öğ­ren­ci­le­rin eh­li­yet­siz ve kask­sız mo­to­sik­let kul­lan­dık­la­rı­nın tes­pit edil­di­ği­ni be­lir­ten yet­ki­li­ler , okul ida­re­si ile bir­lik­te aile­le­re uya­rı­lar­da bu­lun­du. Ço­cuk­la­rı­nı, eh­li­yet­siz ve kask­sız okula gön­der­me­sin­ler diyen yetkililer ''Tra­fik ku­ra­lı ge­re­ği, eh­li­yet­siz sü­rü­cü­ye 2 bin 18 lira para ce­za­sı uy­gu­la­nır­ken, ruh­sat sa­hi­bi­ne de ay­rı­ca 2 bin 18 lira para ce­za­sı uy­gu­lan­mak­ta­dır..Ay­rı­ca İlçe Kent gü­ven­lik sis­te­mi ile ya­pı­lan uy­gu­la­ma­lar­da ha­ta­lı sü­rü­cü­ler tes­pit edi­le­rek cezai iş­lem­le­ri ad­res­le­re gön­de­ri­li­yor ''de­nil­di.


Bu haber 909 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer