06-05-2020 16:28 GÜNDEM

DATÇA POLİS VE JAN­DAR­MA­SIN­DAN 'EVDEYİM AMA TRAFİK KU­RAL­LA­RI AK­LIM­DA, HER YIL DAHA İYİYE' ETKİNLİĞİ

Sebiha ARSLAN : Datça İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü İsmail Toy­gun ve İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Eren Öz­türk ve be­ra­be­rin­de­ki per­so­nel­ler ,Ka­ra­yo­lu Gü­ven­li­ği ve Tra­fik Haf­ta­sı do­la­yı­sıy­la bu gün (06.05.2020) saat 14:00 da sü­rü­cü­le­re bro­şür da­ğı­ta­rak evde kal­ma­la­rı ko­nu­sun­da uyar­dı.

DATÇA POLİS VE JAN­DAR­MA­SIN­DAN 'EVDEYİM AMA TRAFİK KU­RAL­LA­RI AK­LIM­DA, HER YIL DAHA İYİYE' ETKİNLİĞİ

Ata­türk cad­de­sin­de uy­gu­la­ma yapan ekip­ler, araç sü­rü­cü­le­ri­ni tra­fik ku­ral­la­rı­na uy­ma­la­rı ko­nu­sun­da uyar­dı.Ekip­ler, araç­lar­da bu­lu­nan­la­ra "Ev­de­yim ama tra­fik ku­ral­la­rı ak­lım­da" yazlı bro­şür da­ğıt­tı.Ka­ra­yol­la­rı Gü­ven­li­ği ve Tra­fik Haf­ta­sı et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da ,kont­rol nok­ta­la­rın­da va­tan­daş­la­ra ko­ro­na­vi­rüs ted­bir­le­ri ko­nu­sun­da da bil­gi­len­dir­me ya­pıl­dı. Et­kin­lik­te va­tan­daş­la­ra evde kal­ma­la­rı ko­nu­sun­da çağ­rı­lar yapan ekip­ler, zo­run­lu ol­ma­dık­ça dı­şa­rı çık­ma­ma­la­rı­nı is­te­di. Datça İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü İsmail Toy­gun " Tra­fik haf­ta­sı kap­sa­mın­da 'Ev­de­yim Ama Tra­fik Ku­ral­la­rı Ak­lım­da, Her Yıl Daha İyiye' slo­ga­nı ile va­tan­daş­la­rı­mı­za bilgi ve­ri­ci ifa­de­ler­de bu­lu­nu­yo­ruz. Va­tan­daş­la­rı tra­fik­te ku­ral­la­ra uy­ma­la­rı­nı, em­ni­yet ke­me­ri tak­ma­la­rı­nı ve aynı za­man­da Tür­ki­ye'nin geç­miş ol­du­ğu ko­şul­lar­dan do­la­yı evde kal­ma­la­rı­nı zo­run­lu ol­ma­dık­ça so­ka­ğa çık­ma­ma­la­rı ko­nu­sun­da uya­rı­la­rı ya­pı­yo­ruz. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı genç­le­ri­mi­zi ko­ru­mak amaç­lı ev­le­ri­ne git­me­le­ri ko­nu­sun­da ge­rek­li uya­rı­la­rı ya­pı­yo­ruz. Tra­fik haf­ta­mız kutlu olsun" dedi.


Bu haber 1315 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer