03-11-2018 13:14 GÜNDEM

DATÇA MUSİKİ DERNEĞİ VERDİĞİ MUHTEŞEM KONSERLE KULAKLARIN PASINI SİLDİ

Sebiha ARSLAN : Datça Musiki Derneği ,Türk Sanat Mü­zi­ği Ko­ro­su ve Saz He­ye­ti ,dün akşam dü­zen­le­dik­le­ri ,Sul­ta­ni­ye­gah Faslı ile mü­zik­se­ver­le­rin ku­lak­la­rı­nın pa­sı­nı sildi.

DATÇA MUSİKİ DERNEĞİ VERDİĞİ MUHTEŞEM KONSERLE KULAKLARIN PASINI SİLDİ


Datça Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zin­de dün akşam (2.11.2018 Cuma ) 20:30' da baş­la­yan , Mu­si­ki Der­ne­ği­nin Kon­se­ri büyük be­ğe­ni top­la­dı.Kon­ser baş­la­ma­dan da­ki­ka­lar önce kol­tuk­lar ve salon ta­ma­men doldu.Çoğu müzik sever muh­te­şem kon­se­ri ayak­ta iz­le­di.
Şef Dr. Ef­la­tun Kaya yö­ne­ti­min­de ger­çek­le­şen kon­serin  su­nu­cu­nu Fer­yal Az­ka­ra So­yu­er yaptı. Saz he­ye­tin­de 8 ,Ko­ro­da 29 sa­nat­çı­nın yer aldı.
Üç saate yakın sah­ne­de kalan Datça Musiki Derneği, Türk Sanat Müziği Korosu ve Saz Heyeti, Sul­ta­ni­ye­ğah,Fasıl,Sul­ta­nı­ye­gah Saz Se­ma­sı,Hicaz,Rast ,Kür­di­li­hi­caz­kar,Ni­ha­vend ma­kam­la­rın­dan top­lam 23 eser ses­len­di­ril­di. Ga­ze­te­miz Köşe Ya­zar­la­rın­dan İ.Yekta Kolcu'da so­list ola­rak ,Kür­di­li­hi­caz­kar ma­ka­mın­dan Bes­te­si Avni Anıl ,Güfte Tur­han Oğuz­baş 'a ait ''Bu Akşam Bütün Mey­ha­ne­le­ri Do­laş­tım ''ese­ri­ni iz­le­yi­ci­ler­le be­ra­ber al­kış­lar­la ses­len­dir­di.


Datça Türk Sanat Mü­zi­ği Ko­ro­su,1990 yılı baş­la­rın­da Datça Be­le­di­ye­si bün­ye­sin­de ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­mış, Kasım 1995' te tüzel ki­şi­lik ka­za­na­rak,Datça Mu­si­ki Der­ne­ği adını al­mış­tır.Der­ne­ğin ilk kon­se­ri 9 Ara­lık 1995 ta­ri­hin­de ve­ril­miş­tir.Der­nek müzik ça­lış­ma­la­rı­na halen Dr.?Ef­la­tun Kaya ve Hoca Ali Yıl­ma­zer ta­ra­fın­dan yü­rü­tül­mek­te­dir. denek ku­ru­lu­şun­dan bu yana Türk Sanat Mü­zi­ği­ne gönül veren genç­le­rin ve ye­tiş­kin­le­rin eği­tim ve ge­li­şi­mi yo­lun­da hiz­met­ler ver­mek­te,ça­lış­ma­la­rı­nın mey­ve­le­ri­ni de yıl boyu ver­di­ği çe­şit­li kon­ser­ler­de Dat­ça­lı­lar'la pay­laş­mak­ta­dır.
Çoşku'lu geçen Konser hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.
 


Bu haber 560 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer