11-05-2019 18:40 GÜNDEM

DATÇA MAVİ'YE YÜ­RÜ­YOR '' PROJESİNİN 2'İNCİSİ RENKLİ GÖRÜTÜLERLE GERÇEKLEŞTİ

Sebiha ARSLAN : İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü, Müdür Fer­man Ak­bu­lut or­ga­ni­zas­yon­lu­ğun­da '' Datça Mavi'ye Yü­rü­yor '' projesinin ikinci ayağı ,Orta okullar Bul Öğren,Koordinasyon Parkuru ve Drama Çalışması etkinliği ile gerçekleşti.

DATÇA MAVİ'YE YÜ­RÜ­YOR '' PROJESİNİN 2'İNCİSİ RENKLİ GÖRÜTÜLERLE GERÇEKLEŞTİ

 

Datça İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü'nün do­ğa ­da öğ­ren­me et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da Per­şem­be (09.05.2019) günü Kız­lan İlko­ku­lu - Or­ta­oku­lu bah­çe­sin­de, Yıl­maz­lar Or­ta­oku­lu, Re­şa­di­ye Kazım Yıl­maz Or­ta­oku­lu, Datça İmam Hatip Or­ta­oku­lu, Mus­ta­fa Kut­lu­ay Or­ta­oku­lu ve Kız­lan Or­ta­okul­la­rın­dan 20'şer öğ­ren­ci­nin ka­tı­lı­mıy­la,Bul Öğren Etkinliği,
Ko­or­di­nas­yon Par­ku­ru,
Drama Ça­lış­ma­sı et­kin­li­ği 
ya­pıl­dı.Bul öğren et­kin­li­ğin­de öğ­ren­ci­ler 8 ki­şi­lik 4 takım ha­lin­de okul bah­çe­sin­de­ki or­man­lık alan­da, Web 2.0 araç­la­rıy­la ha­zır­la­nan so­ru­la­rı eğ­len­ce­li ve do­ğay­la iç içe çözdü.Ko­or­di­nas­yon par­ku­run­da da öğ­ren­ci­ler 4 ta­kı­ma ay­rı­la­rak ha­zır­la­nan par­ku­ru eğ­len­ce­li bir şe­kil­de ta­mam­la­dı­lar.Öğ­le­den son­ra­ki son bö­lüm­de öğ­ren­ci­ler 4 ta­kı­ma ay­rı­la­rak ken­di­le­ri­ne ve­ri­len ko­nu­lar ile il­gi­li 10'ar da­ki­ka­lık birer drama ça­lış­ma­sı ha­zır­la­yıp sun­du­lar.Öğ­ren­ci­ler gün boyu süren et­kin­lik­le­re karşı il­gi­li ve ke­yif­li bir gün ge­çir­di.
Datça İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Fer­man Ak­bu­lut yap­tı­ğı açık­la­ma­da şu cüm­le­le­ri söy­le­di ''
Yerel dü­zey­de ha­zır­la­mış ol­du­ğu­muz ''Datça Mavi Yü­rü­yor Pro­je­si'' kap­sa­mın­da ikinci et­kin­li­ği­mi­zi ger­çek­leş­tir­dik. Datça mavi ye yü­rü­yor pro­je­mi­zin ana amacı ço­cuk­la­rı­mı­za, genç­le­ri­mi­zi özel­lik­le sos­yal medya ve tek­no­lo­ji ba­ğım­lı­lı­ğı­na karşı spora ,sa­na­ta kül­tür ve sos­yal ak­ti­vi­te­le­re yön­len­di­ril­me­si. İlk et­kin­li­ği­mizi bi­sik­let tu­ru­ ile öğ­ren­ci­le­ri­miz­le bir­lik­te ger­çek­leş­tirmiştik.Bu gün ise Datça Mavi'ye Yü­rü­yor ''  projesinin ikinci ayağı  olan Orta okullar, Bul ÖğrenEtkinliği,Koordinasyon Parkuru ve Drama Çalışması etkinliğini gerçekleştirdik .Öğrencilerin keyifli ve daha  motive olduklarını görmek bizleri daha mutlu ediyor'' dedi


Bu haber 553 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer