19-04-2019 11:35 GÜNDEM

DATÇA MAVİ' YE YÜ­RÜ­YOR

Sebiha ARSLAN : DATÇA HABER GAZETESİ İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü, Müdür Fer­man Ak­bu­lut or­ga­ni­zas­yon­lu­ğun­da '' Datça Mavi'ye Yü­rü­yor '' Orta Okul­lar bi­sik­let ge­zi­si, pik­nik ve ge­le­nek­sel çocuk oyun­la­rı et­kin­li­ği dü­zen­len­di.

DATÇA MAVİ' YE YÜ­RÜ­YOR

 

Çar­şam­ba günü (17 .04.2019 ) saat 13:00 ile 15:00 arası ger­çek­le­şen et­kin­li­ğe Yıl­maz­lar Or­ta­oku­lu, İmam Hatip Orta Okulu, Kız­lan Orta Okulu, Re­şa­di­ye Kazım Yıl­maz Orta Okulu
, Mus­ta­fa Kut­lu­ay Orta Okulu 5 ve 8' nci sınıf yak­la­şık 190 öğ­ren­ci­le­ri ka­tıl­dı.
Datça' nın muh­te­şem do­ğa­sın­da , deniz yo­lun­dan 3 -4 km pedal çe­vi­re­rek ,Yıl­maz­lar Or­ta­oku­lu önü ,Kazım Yıl­maz İlko­ku­lu önü, Sahil yolu, Bur­gaz mev­kii , De­niz­li­ler si­te­si önü ro­ta­la­rı iz­le­ni­le­rek Uşak­lı­lar Si­te­si (Oka­lip­tus) Pik­nik ala­nı­na ula­şan ço­cuk­lar bu­ra­da halat çekme ya­rı­şı yaptı.
Datça İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Fer­man Ak­bu­lut yap­tı­ğı açık­la­ma­da şu cüm­le­le­ri söy­le­di ''
Bu gün yerel dü­zey­de ha­zır­la­mış ol­du­ğu­muz ''Datça Mavi Yü­rü­yor Pro­je­si'' kap­sa­mın­da ilk et­kin­li­ği­mi­zi ger­çek­leş­tir­dik. Datça mavi ye yü­rü­yor pro­je­mi­zin ana amacı ço­cuk­la­rı­mı­za, genç­le­ri­mi­zi Özel­lik­le sos­yal medya ve tek­no­lo­ji ba­ğım­lı­lı­ğı­na karşı spora ,sa­na­ta kül­tür ve sos­yal ak­ti­vi­te­le­re yön­len­di­ril­me­si. Bu amaç­la da bugün ilk et­kin­li­ği­miz olan bi­sik­let tu­ru­mu­zu öğ­ren­ci­le­ri­miz­le bir­lik­te ger­çek­leş­tir­dik Okul dı­şın­da ço­cuk­lar­la bir­lik­te bi­sik­let tu­run­da ,bi­sik­let turu son­ra­sın­da da top­la­nı­lan alan­da ya­pı­lan et­kin­lik­ler­le hem ener­ji­le­ri­ni at­tı­lar hem bi­sik­let sür­me­nin spor yö­nün­den sağ­lık yö­nün­den fay­da­la­rı­nı keş­fet­ti­ler'' dedi.

Orta okul 5.Sınıf Öğ­ren­ci­si Aynur Elif Eken ' ise yap­tı­ğı açık­la­ma­da
''Bence çok gü­zel­di hem spor ya­pı­yo­ruz hem çok eğ­le­ni­yo­ruz .Ar­ka­daş­la­rı­mız­la yeni ar­ka­daş­lar edi­ni­yo­ruz okul­da ta­nı­ma­dı­ğı­mız çok zevk­li olu­yor spor falan ya­pı­yo­ruz .o yüz­den bu günü ben çok se­vi­yo­rum''dedi.

Orta okul 5.Sınıf Öğ­ren­ci­si Ali Arda Gökçe ,yap­tı­ğı açık­la­ma­da ''
Bu­gün­kü et­kin­li­ği­miz çok gü­zel­di ba­ya­ğı bi­sik­let sür­dük oyun­lar oy­na­dık yeni ar­ka­daş­lar edin­dik. yani çok eğ­len­ce­liy­di'' dedi.

Orta okul 6.Sınıf Öğ­ren­ci­si Za­hi­de Çabuk ,''
Bu et­kin­lik çok gü­zel­di bunu yapan öğ­ret­men­le­ri­me ve bü­yük­le­ri­me te­şek­kür edi­yo­rum Bugün çok eğ­len­dik halat çek­me­ce falan oy­na­dık eğ­len­ce­liy­di''dedi.

Öğ­ren­ci Meh­met Keçe''
''Bu­gün­kü et­kin­lik­te eğ­len­dik yeni ar­ka­daş­lar­la ta­nış­tık sos­yal­leş­tik. Güzel bir de­ne­yim­di okul­lar ara­sın­da kay­naş­tık her zaman ya­pıl­ma­sı­nı is­te­rim'' dedi.
7.Sınıf Öğ­ren­ci­si Ahsen Gür­han ''
Bu­gün­kü et­kin­lik çok gü­zel­di diğer okul­lar­la halat çekme ya­rı­şı yap­tık. Bir sürü oyun­lar oy­na­dık bi­sik­let turu her­ke­sin ya­pa­bi­le­ce­ği bir şey Her­kes bunu yap­ma­sın öne­ri­yo­rum''.

7.Sınıf Öğ­ren­ci­si Mus­ta­fa Mert Din­çer ''Bu günkü et­kin­lik çok gü­zel­di ar­ka­daş­lar­la çok güzel oyun­lar oy­na­dık. Çok güzel eğ­len­dik güzel tur­lar oldu. Bunu yapan öğ­ret­men­le­ri­mi­ze çok te­şek­kür ede­rim''
Öğ­ren­ci Mu­ha­mmet Metin Kır­man ''Et­kin­lik çok güzel çok gü­zel­di bi­sik­let­le her yere git­tik ne­re­dey­se yo­ru­cu fakat zevk­li bir et­kin­lik oldu Bu yüz­den Datça Milli eği­tim Mü­dür­lü­ğü'ne Çok te­şek­kür ede­riz ve Fatma Ho­ca­ma kat­kı­la­rı bu­lun­du­ğu için çok te­şek­kür­ler gayet eğ­len­ce­liy­di çok uzun bir yol oldu fakat ar­ka­daş­la­rım­la be­ra­ber hep be­ra­ber gez­dik do­laş­tık halay çekme ya­rı­şı yap­tık böyle şey­ler yap­tık te­şek­kür­ler'' dedi.
Öğ­ren­ci Elif Naz Abalı  ise yaptığı açıklamada '' Bi­sik­let turu yap­tık ve çok eğ­len­ce­liy­di ba­ya­ğı bir yol git­tik Yıl­maz­lar Or­ta­oku­lun­dan uşak­lı­lar kadar git­tik oyun­lar oy­na­dık halay çekme oyun­la­rı oy­na­dık bu kadar çok eğ­len­dim ben çok te­şek­kür­ler'’
Et­kin­lik sert rüz­gar ve soğuk hava ne­de­niy­le pik­nik ala­nın­da sa­de­ce halat çekme ya­rı­şı ya­pıl­dı. Diğer ha­zır­la­nan oyun ve pik­nik ya­pı­la­ma­dı.Dönüş yine Jan­dar­ma ve Em­ni­yet güç­le­ri­nin gö­ze­ti­min­de pe­dal­lar çev­ri­le­rek mer­ke­ze dö­nül­me­siy­le sona erdi.


Bu haber 941 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer