07-03-2020 12:31 GÜNDEM

DATÇA MAG/AME'DEN OKUL­LAR­DA DEP­REM TATBİKATI

Sebiha ARSLAN : Datça Ma­hal­le Afet Gö­nül­le­ri Acil Mü­da­ha­le Ekibi (MAG/AME), Dep­rem Haf­ta­sı et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da Yıl­maz­lar Or­ta­oku­lu'nda, öğ­ren­ci­ler ile öğ­ret­men­le­re yö­ne­lik temel afet bi­lin­ci eği­ti­mi dü­zen­le­di.

DATÇA MAG/AME'DEN OKUL­LAR­DA DEP­REM TATBİKATI


Datça Ma­hal­le Afet Gö­nül­lü­le­ri Acil Mü­da­ha­le Ekip­le­ri'nce (MAG-AME) Cuma günü (06.03.2020) iki aşa­ma­lı ola­rak Yıl­maz­lar Or­ta­oku­lu'nda, dep­rem tat­bi­ka­tı dü­zen­len­di. Sabah öğ­ren­ci­le­re dep­rem anı ve son­ra­sın­da, ya­pıl­ma­sı ge­re­ken­ler ko­nu­sun­da eği­tim ve­ril­di. Öğ­le­den sonra ise uy­gu­la­ma­lı dep­rem tat­bi­ka­tı ya­pıl­dı. Öğ­ren­ci­ler son derse gir­dik­ten hemen sonra dep­rem alar­mı ve­ril­di. Alarm üze­ri­ne, 400 öğ­ren­ci­nin bu­lun­du­ğu okul, kısa sü­re­de ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de tah­li­ye edil­di. Se­nar­yo ge­re­ği çatı ka­tın­da bu­lun­du­ğu bil­di­ri­len bir ya­ra­lı, ekip­ler­ce gü­ven­li bir şe­kil­de kur­ta­rıl­dı.

MAG-AME, ve TRAC Datça Tem­sil­ci­si Barış Muştu, yap­tı­ğı açık­la­ma­da şu cüm­le­le­ri söy­le­di " Bugün Yıl­maz­lar Or­ta­oku­lun­da­ki öğ­ren­ci ve öğ­ret­men­le­ri­mi­ze ,Dep­rem ön­ce­si, anı ve son­ra­sın­da yap­ma­la­rı ge­re­ken­le­ri uy­gu­la­ma­lı ola­rak an­lat­tık.Se­nar­yo ge­re­ği dep­rem tah­li­ye tat­bi­ka­tı uy­gu­la­dık. Tat­bi­kat esan­sın­da se­nar­yo ge­re­ği oku­lun çatı ka­tın­da ya­ra­lı 1 öğ­ren­ci ih­ba­rı alın­mış, bu ihbar üze­ri­ne MAG/AME ekip­le­ri ivedi bir şe­kil­de ça­tı­ya ula­şa­rak ya­ra­lı şahsı tüm em­ni­yet ted­bir­le­ri alı­na­rak ça­tı­dan sedye ile tah­li­ye­si­ni yap­tık. Dep­rem sa­de­ce ol­du­ğu zaman ya da haf­ta­la­rın­da ak­lı­mı­za ge­lecek basit bir konu de­ğil­dir. Sü­rek­li ola­rak eği­tim ve tat­bi­kat­lar ya­pıl­ma­lı­dır. Datça MAG/AME ekip­le­ri ola­rak üs­tü­mü­ze düşen gö­re­vi yap­mak için her zaman ha­zı­rız. Bu hafta kap­sa­mın­da biz­ler­den des­te­ği­ni esir­ge­me­yen Datça pro­to­ko­lü­ne te­şek­kür ede­rim" dedi.


Bu haber 1304 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer