04-10-2019 16:09 GÜNDEM

DATÇA MAG - AME EKİBİ OLABİLECEK AFETLERE KARŞI TEKNİK VE MALZEME DESTEĞİ BEKLİYOR

Sebiha ARSLAN : Datça MAG -AME (Ma­hal­le Gö­nül­lü­le­ri Acil Mü­da­ha­le) ekibi Datça 'da ki olabilecek afet durumlarını ve malzeme eksiklerini Ekim ayı Meclis toplantısında gündeme getirerek teknik ve malzeme eksiklikleri için Datça Belediyesi ve Datça halkından yardım istiyoruz dedi.

DATÇA MAG - AME EKİBİ OLABİLECEK AFETLERE KARŞI TEKNİK VE MALZEME DESTEĞİ BEKLİYOR

 

Datça MAG -AME ekibi üyeleri ile Mec­lis üyesi Mutlu Gün­doğan  kendi araklarında yaptıkları  görüş alışverişi sonrası  taleplerini getirdikleri  meclis gündeminde Mutlu Gündoğan yaptığı konuşmada  '' Sayın Baş­ka­nım ve Sayın mec­lis üyesi ar­ka­daş­la­rım. Geçen hafta İstan­bul'daki dep­re­min ar­dın­dan ya­şa­nan kaosu he­pi­miz gör­dük. İlçe­mi­zin 1. De­re­ce aktif dep­rem böl­ge­sin­de ol­ma­sın­dan do­la­yı sık­lık­la 4 ve üzeri dep­rem­ler ya­şa­dık ve ma­ale­sef ya­şa­ma­ya da devam ede­ce­ğiz. Bunun yanı sıra özel­lik­le yaz ay­la­rın­da nü­fu­sun yoğun ol­ma­sın­dan do­la­yı kay­bol­ma vak­ka­la­rı ve tra­fik ka­za­la­rı il­çe­miz­de sık­lık­la ya­şan­mak­ta­dır. Ay­rı­ca yan­gın­lar da azım­san­ma­ya­cak kadar fazla ol­mak­ta­dır. Özel­lik­le geçen sene ki tro­pi­kal ik­li­min et­ki­siy­le olu­şan hor­tum­la­rın şid­de­ti­ni ve yo­ğun­lu­ğu­nu ve fır­tı­na ris­ki­ni ha­tır­la­mak­ta fayda var. Yu­ka­rı­da ki ka­za­la­ra, afet­le­re ben­zer olay­la­rı ya­şa­ma risk­le­ri­mi­zi de gö­zö­nün­de bu­lun­du­ra­rak; acil mü­de­ha­le ve afet yö­ne­ti­mi ko­nu­sun­da ha­zır­lık­lı ol­ma­lı­yız. Bu nok­ta­da tüm Datça Halkı'nın dik­ka­ti­ni ; gö­nül­lü si­vil­le­rin oluş­tur­du­ğu MAG AME'ye çek­mek is­ti­yo­ruz. İlçe­miz­de ya­şa­nan her türlü olay­da bu ekibi gö­re­bi­lir­si­niz. Datça İtfa­ye­si' ne ve AFAD'a en büyük des­te­ği en kısa za­man­da ba­şa­rıy­la ver­mek­te­dir­ler. Kendi im­kan­la­rıy­la bu güne kadar gelen MAG AME'nin, ku­rum­la­rın ve Dat­ça­lı­la­rın maddi ma­ne­vi des­te­ği­ne ih­ti­ya­cı var­dır. Mer­ke­zi, Datça Be­le­di­ye­si'nin tah­sis et­ti­ği sa­na­yi böl­ge­sin­de, Kni­dos Yolu üze­rin­de­ki yapı olup, ya­pı­sal ve ekip­man ek­sik­lik­le­ri bu­lun­mak­ta­dır. Her­han­gi acil bir mü­da­ha­le­de tam do­na­nı­ma sahip ol­ma­la­rı bu ek­sik­li­ğin gi­de­ril­me­si­ne bağ­lı­dır. Afet­ler­den sonra "se­si­mi­zi duyan var mı?" Diye so­ra­cak bu eki­bin se­si­ni he­pi­mi­zin duy­ma­sı ge­rek­mek­te­dir'' dedi.
Datça MAG -AME ekibi üyelerinden Burak Kara ile Kaan Orga ise  yaptıkları açıklamada şu cümleleri söyledi''

Mec­lis üyesi Mutlu Gün­doğan  ile yap­tı­ğı­mız is­ti­şa­re son­ra­sın­da mec­lis de dep­rem ve afet ler üze­ri­ne ko­nuş­ma ya­pıl­ma­sı. Datça 'da hale ha­zır­da 3 yıl­dır aktif rol oy­na­yan ma­hal­li afet gö­nül­le­ri acil mü­da­ha­le eki­bi­nin ve TRAC Tür­ki­ye Radyo Ama­tör­le­ri Ce­mi­ye­ti üye­le­ri­nin Datça öze­lin­de ve Tür­ki­ye ge­ne­lin­de olu­şa­cak bir afet du­rum­da ye­ter­li ka­pa­si­te gös­ter­me­si için eksik olan mal­ze­me­le­rin ekip­man­la­rın ay­rı­ca Datça Be­le­di­ye­si­nin bize tah­sis etmiş ol­du­ğu yerin kriz ko­or­di­nas­yon mer­ke­zi ola­rak daha aktif hale ge­ti­ri­lip bina içi ve dı­şın­da ya­pıl­ma­sı plan­la­nan ek­le­rin daha sağ­lam daha gü­ven­li hale ge­ti­ril­me­si ka­ra­rı alın­mış. Bun­dan do­la­yı be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız ve sayın mec­lis üye­le­ri­nin Datça hal­kıy­la be­ra­ber ha­re­ket ede­rek ku­rum­la­rı da ya­nı­na ala­rak daha aktif hazır hale ge­ti­ril­me­si ko­nu­sun­da mec­lis top­lan­tı­sı­na ka­tı­lım sağ­la­dık.Datça 1.?de­re­ce dep­rem böl­ge­si ve dep­re­min ne zaman ola­ca­ğı, hangi bü­yük­lük­te ola­ca­ğı belli değil buna bağlı ola­rak,gün­de­lik işler ara­sın­da bu dep­rem için bir ha­zır­lık ya­pa­ma­yız.Dep­rem­den en az za­rar­la çı­ka­bil­mek için, ha­zır­lık ça­lış­ma­la­rı­nı bir se­fer­ber­lik ha­lin­de yü­rüt­me­miz ge­re­ki­yor. Bu konu her dep­rem­de gün­dem olup sonra unu­tul­ma­ma­ya bı­ra­kı­la­cak basit bir konu değil. Se­fer­ber­lik da­hi­lin­de neler ya­pıl­ma­lı,ya­şa­dı­ğı­mız bi­na­lar nasıl gü­ven­li hale ge­ti­ril­me­li. Okul, as­ke­ri ve kamu bi­na­la­rı­nın gü­ven­li­ği için ge­rek­li ted­bir­ler alın­ma­lı. Bunun için bir sa­at­lik eği­tim, bil­gi­len­dir­me değil, esas be­ce­ri eği­ti­mi ve tat­bi­kat ya­pıl­ma­lı. İnsan­lar küçük yan­gın­la­rı sön­dü­re­bil­me­yi, ka­na­ma­yı dur­dur­ma­yı, elekt­rik ve su hat­la­rı­nı ke­se­bil­me­yi öğ­ren­me­li. Her­ke­sin bu gibi temel ilk yar­dım bil­gi­le­ri­ni öğ­ren­me­le­ri zo­run­lu ol­ma­lı. Dev­let bir anda 21 bin ki­şi­ye mü­da­ha­le ede­mez. Çünkü ölüm olay­la­rı ilk sa­at­ler­de ger­çek­le­şi­yor. -Halk dep­re­me ha­zır­lık ve temel afet bi­lin­ci, gü­ven­li yaşam vb. ko­nu­lar­da (CD, kitap, se­mi­ner, söy­le­şi, ti­yat­ro vb. ile) sü­rek­li eği­ti­le­rek bi­linç­len­di­ril­me­li .Ma­hal­le, sokak, site ve ku­rum-ku­ru­luş ba­zın­da “Ma­hal­li Afet Gö­nül­lü­le­ri (MAG)” şek­lin­de bi­rim­ler oluş­tu­ru­la­rak hal­kın ilk yar­dım, yan­gın sön­dür­me ve hafif arama kur­tar­ma ko­nu­sun­da be­ce­ri sa­hi­bi ol­ma­sı­nı sağ­lan­ma­lı. Ma­hal­le ba­zın­da ya­ra­lı top­la­ma, ilk yar­dım, sahra has­ta­ne­si, aş evi, ba­rın­ma, top­lan­ma, ha­ber­leş­me, bağış da­ğı­tı­mı, aile­le­rin top­lan­ma­sı gibi acil durum yol­la­rı ve alan­la­rı­nın be­lir­len­me­li/oluş­tur­ma­lı ve bu yer­ler ko­nu­sun­da hal­kın bil­gi­len­di­ril­me­li. Yılda en az iki kez ma­hal­le ba­zın­da ha­ber­li, ku­rum­lar ba­zın­da ise ha­ber­li/ha­ber­siz çe­şit­li se­vi­ye­ler­de tat­bi­kat­lar ya­pıl­ma­lı. -Afet sı­ra­sın­da kul­la­nı­la­bi­lecek okul, spor sa­lo­nu gibi sağ­lam­lı­ğın­dan ve gü­ven­li­ğin­den şüphe edil­me­yecek bi­na­lar be­lir­le­ne­rek bu alan­lar­da ve park­lar­da acil du­rum­lar­da kul­la­nı­la­cak her türlü mal­ze­me de­po­lan­ma­lı. -Teh­li­ke­li bi­na­la­rın neden ola­bi­le­ce­ği can ve mal kaybı risk­le­ri halka iyi an­la­tıl­ma­lı ve kent­sel dö­nü­şüm­le ya­pı­sal risk­ler müm­kün ol­du­ğun­ca çok/yay­gın ve çabuk azal­tıl­ma­lı. (Dik­kat! Yapı de­ne­tim sis­te­mi­ne ilave ola­rak be­le­di­ye kont­rol­le­ri­nin de özel­lik­le devam et­ti­ril­me­si ge­rek­mek­te­dir.) -Afet ön­ce­si ve son­ra­sın­da va­li­lik, bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­si, STK gibi bi­rim­ler­le kendi şe­hir­le­rin­de­ki il­çe­le­rin­de afet yö­ne­ti­mi ça­lış­ma­la­rı­nı ko­or­di­ne ede­bi­lecek AKOM vb. bir bi­ri­min ve ekibi ku­rul­ma­lı ka­pa­si­te­si ge­liş­ti­ril­me­li. -Ya­pı­lan ça­lış­ma­lar ko­nu­sun­da halk du­yu­ru­lar­la, top­lan­tı­lar­la, okul ve konut zi­ya­ret­le­riy­le bil­gi­len­di­ril­me­li. Bütün bu ça­lış­ma­lar, el yor­da­mıy­la ya da ora­dan bu­ra­dan kop­ya­la ya­pış­tır şek­lin­de değil; ulus­la­ra­ra­sı stan­dart­la­ra ve yeni yö­net­me­lik­le­ri­mi­ze uygun ola­rak ha­zır­la­na­cak olan afet risk azalt­ma, afet mü­da­ha­le ve afet iyi­leş­tir­me plan­la­rı­na göre ya­pıl­ma­lı. -Yu­ka­rı­da bah­set­ti­ğim ko­nu­lar­da önem­li bö­lü­mü Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı'nın so­rum­lu­lu­ğun­da­dır. 5353 Sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu'nun 53. Mad­de­si'ne göre ön­ce­lik­le ve özel­lik­le aşa­ğı­da­ki ça­lış­ma­la­rı yap­mak­la yü­küm­lü­dür­ler: *Hal­kın dep­re­me ha­zır­lık ve temel afet bi­lin­ci, gü­ven­li yaşam vb. ko­nu­lar­da (CD, kitap, se­mi­ner, söy­le­şi, ti­yat­ro vb. ile) sü­rek­li eği­ti­le­rek bi­linç­len­di­ril­me­si. * Ma­hal­le, sokak, site ve ku­rum-ku­ru­luş ba­zın­da “Ma­hal­li Afet Gö­nül­lü­le­ri (MAG)” şek­lin­de bi­rim­ler oluş­tu­ru­la­rak hal­kın ilk yar­dım, yan­gın sön­dür­me ve hafif arama kur­tar­ma ko­nu­sun­da be­ce­ri sa­hi­bi ol­ma­sı­nı sağ­la­mak.

 Ay­rı­ca top­lan­tı ,izle­yi­ci­ler­den ADD (Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği ) baş­ka­nı Bekir Şahin bir öğ­ren­ci yurdu yap­tır­mak için yer tah­si­si ya­pı­lıp ya­pı­la­ma­ya­ca­ğı­nı ,
Hacı Bek­taş Veli Ana­do­lu Kül­tür Vakfı Datça Şu­be­si Ce­me­vi
baş­ka­nı Murat Yıl­dı­rım ise şu an ki Cem evi ile il­gi­li yasal mev­zu­ata iliş­kin dü­şün­ce­le­ri­ni dile ge­tir­di. Bir va­tan­daş­ta ma­hal­le­sin­de ya­pı­lan de­ği­şik­lik­ler ile il­gi­li ola­rak be­le­di­ye­ye te­şek­kür­le­ri­ni, dile ge­tir­di.


Bu haber 512 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer