10-06-2019 12:34 GÜNDEM

DATÇA KÖY ÜRÜN­LE­Rİ, ZEY­TİN­YA­ĞIN­DA EN PRES­TİJ­Lİ ÖDÜLÜ AL­DI­

Sebiha ARSLAN : Datça Köy Ürün­le­ri, Lond­ra'da ge­le­nek­sel ola­rak dü­zen­le­nen Zey­tin­ya­ğı Ka­li­te Ya­rış­ma­sı'nda Datça ya altın ma­dal­ya ile döndü.

DATÇA KÖY ÜRÜN­LE­Rİ,  ZEY­TİN­YA­ĞIN­DA EN PRES­TİJ­Lİ ÖDÜLÜ AL­DI­

 


Ül­ke­miz­de üre­ti­len zey­tin­ya­ğı ka­li­te­si­nin dünya stan­dart­la­rın­da ol­du­ğu­nu be­lir­ten Firma Sa­hi­bi Kadir Ünal, “Ödülü ül­ke­mi­ze ka­zan­dır­dı­ğı­mız için gu­rur­lu­yuz” dedi.
Zey­tin ve zey­tin­ya­ğı ye­tiş­ti­ri­ci­li­ğin­de önde gelen ül­ke­ler­den 430 mar­ka­nın ka­tıl­dı­ğı Zey­tin­ya­ğı Ka­li­te Ya­rış­ma­sı (Qu­ality Award - Lon­don In­ter­na­ti­onal Olive Oil Com­pe­ti­ti­ons) geç­ti­ği­miz gün­ler­de İngil­te­re'nin Lond­ra şeh­rin­de ger­çek­leş­ti. Aynı za­man­da zey­tin­ya­ğı sek­tö­rü­nü bir araya ge­ti­ren ya­rış­ma­da zey­tin­ya­ğı üre­ti­min­de lider olan Tür­ki­ye nin yanı sıra , İspan­ya İtalya, Tunus, Slo­ven­ya, ve Yu­na­nis­tan'daki üre­ti­ci­ler ka­tıl­dı. Tür­ki­ye'yi tem­sil eden fir­ma­lar­dan Datça Köy Ürün­le­ri, jüri ta­ra­fın­dan ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me­de altın ma­dal­ya al­ma­ya hak ka­zan­dı.
Kadir Ünal, Av­ru­pa'da al­dık­la­rı ödü­lün Tür­ki­ye ve fir­ma­la­rı açı­sın­dan çok kıy­met­li ol­du­ğu­nu söy­le­di. Zey­tin­ya­ğı sek­tö­rü­ne 1949 yı­lın­da ilk ola­rak mo­tor­suz ta­ma­men insan gücü ile ça­lı­şan men­ge­ney­le baş­la­dık­la­rı üre­tim­le gir­dik­le­ri­ni an­la­tan Ünal,

“Elekt­ri­ğin gel­me­si ile insan gü­cü­nü ma­ki­ne gü­cü­ne çe­vir­dik. Şimdi zey­tin­ya­ğı fab­ri­ka­mız­da mo­dern kon­ti­nür  sis­tem ve ge­le­nek­sel taş baskı yön­tem­le­riy­le temiz ve hij­ye­nik bir or­tam­da hiz­met ver­mek­te­yiz.
İngil­te­re'de al­dı­ğı­mız Altın Ma­dal­ya ne kadar doğru yolda ol­du­ğu­mu­zu gös­te­ri­yor. Ül­ke­mi­zin zey­tin­ya­ğı sek­tö­rün­de daha iyi yer­le­re gel­me­si için eli­miz­den gelen ça­ba­yı gös­te­ri­yo­ruz” dedi.


Bu haber 2304 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer