14-03-2019 18:05 GÜNDEM

DATÇA KNİDOS ANTİK KENTİ, KÜL­TÜR VE TU­RİZM BA­KA­NLIĞI’NIN DES­TEK­LEDİĞİ­ 20 KAZI İÇERİSİNDE YER ALDI

Sebiha ARSLAN : Datça Yazı Mahallesinde yer alan Kni­dos Antik Kenti'nde Ar­ke­olo­jik Kazı ve Araş­tır­ma­la­rın sü­re­si 1 yıla uza­tıl­dı. Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Meh­met Nuri Ersoy yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Ba­kan­lı­ğın des­tek­le­di­ği ve yıl boyu sü­recek 20 Kazı içe­ri­sin­de; Sel­çuk Üni­ver­si­te­si adına Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Ar­ke­olo­ji Bö­lü­mü Öğ­re­tim Üyesi Prof Dr. Er­te­kin M. Dok­sa­nal­tı' nın Kazı Baş­kan­lı­ğı­nı yü­rüt­tü­ğü, Datça 'da bu­lu­nan Kni­dos Antik Kenti 'de yer al­mak­ta­dır.

DATÇA KNİDOS ANTİK KENTİ, KÜL­TÜR VE TU­RİZM BA­KA­NLIĞI’NIN DES­TEK­LEDİĞİ­ 20 KAZI İÇERİSİNDE YER ALDI

 

Yetkili mercilerden yapılan bilgilendirme ve açıklamalarda  , Datça ' da yer  yer alan Kni­dos Antik Kenti Kazı ve Araş­tır­ma­la­rı, 4 Dö­ne­mi kap­sa­mak­ta­dır. I. Dönem Sir Char­les Tho­mas NE­W­TON (1856-1858), II. Dönem Irıs Cor­ne­lia Love (1967-1977), III. Dönem Prof.?Dr. Ra­ma­zan Özgan (1989-2006), Er­te­kin M. Dok­sa­nal­tı'nın ça­lış­ma­la­rı IV. Dönem (2012-) ka­zı­la­rı ola­rak de­ğer­len­di­ril­mek­te­dir.
Kni­dos Kazı ve araş­tır­ma­la­rı 2012 yı­lın­da Mar­ma­ris Mü­ze­si Baş­kan­lı­ğın­da baş­la­mış olup, 2013 yı­lın­da: 30.?09.?2013.?Tarih ve 2013/5387 sa­yı­lı Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rı ile Sel­çuk Üni­ver­si­te­si adına Prof Dr. Er­te­kin M. Dok­sa­nal­tı Baş­kan­lı­ğın­da ekibe bı­ra­kıl­mış­tır. 2012 yı­lın­dan bu yana Kül­tür Var­lık­la­rı ve Mü­ze­ler Mü­dür­lü­ğü başta olmak üzere Sel­çuk Üni­ver­si­te­si, Güney Ege Kal­kın­ma Ajan­sı (GEKA), Datça Kay­ma­kam­lı­ğı, Datça Be­le­di­ye­si, Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si'nin des­tek­le­riy­le Kazı ve Araş­tır­ma Pro­je­le­ri sür­dü­rül­müş­tür.
Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Meh­met Nuri Ersoy Ana­do­lu'nun dün­ya­nın en büyük me­de­ni­yet­le­re ev sa­hip­li­ği yap­tı­ğı­nı ve zen­gin bir kül­tür ha­zi­ne­si­ne sahip ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek Tür­ki­ye'de Kül­tür ve Tu­rizm adına 20 tane Ar­ke­olo­jik Ka­zı­yı 2023'e kadar her yıl 12 ay bo­yun­ca des­tek­le­ye­ce­ği­ni açık­la­mış­tır.
Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Ersoy' un yap­tı­ğı açık­la­ma­da Ba­kan­lı­ğın des­tek­le­di­ği ve yıl boyu sü­recek 20 Kazı içe­ri­sin­de; Sel­çuk Üni­ver­si­te­si adına Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Ar­ke­olo­ji Bö­lü­mü Öğ­re­tim Üyesi Prof Dr. Er­te­kin M. Dok­sa­nal­tı' nın Kazı Baş­kan­lı­ğı­nı yü­rüt­tü­ğü Datça 'da bu­lu­nan Kni­dos Antik Kenti 'de yer al­mak­ta­dır.
Önem­li bir Kül­tür ve Tu­rizm Mer­ke­zi olan Kni­dos Antik Ken­tin­de hali ha­zır­da devam eden pro­je­le­rin yanı sıra Ba­kan­lı­ğın sun­muş ol­du­ğu bu yeni im­kan­lar doğ­rul­tu­sun­da kazı ve araş­tır­ma pro­je­le­ri­nin yıl boyu de­vam­lı­lık arz et­me­si bilim dün­ya­sı­na ve ül­ke­mi­ze büyük katkı sağ­la­ya­cak­tır. Hali ha­zır­da devam et­mek­te olan Kni­dos'un ünlü 'Küçük/As­ke­ri-Tri­re­me Li­ma­nı'nı yüz­yıl­lar sonra tek­ra­ra ya­şa­ma dön­dü­recek olan Liman Pro­je­si ile Liman Cad­de­si He­ro­on/Anıt­sal Mezar ve Liman Çeş­me­si­nin res­ti­tüs­yon ve res­to­ras­yon ça­lış­ma­la­rı da bu sa­ye­de ivme ka­za­na­cak­tır.
Aynı za­man­da bu proje ile bölge kül­tür tu­riz­mi­nin daha da can­lan­ma­sı sağ­la­nır­ken, aynı za­man­da hem uzman ar­ke­olog­la­ra hem de yöre hal­kı­na yeni is­tih­dam ola­nak­la­rı sağ­la­ya­cak­tır.


Bu haber 811 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer