06-12-2019 10:32 GÜNDEM

DATÇA KİG­DER'­Lİ KA­DIN­LAR­DAN ÇO­CUK­LA­RA ERİ­ŞİM KAM­PAN­YA­SI

Sebiha ARSLAN : Datça 'da çe­şit­li sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­le­ri ge­liş­ti­ren Kadın İş Gü­cü­nü Ge­liş­tir­me ve Yay­gın­laş­tır­ma Der­ne­ği (KİGDER) üye­le­ri Van'ın Ed­re­mit ,Mu­ra­di­ye ve Gevaş il­çe­le­rin­de­ki köy okul­la­rın­da oku­yan öğ­ren­ci­le­re kırtasiye ve kışlık eşya yardımı için kolları sıvadı.

DATÇA KİG­DER'­Lİ KA­DIN­LAR­DAN ÇO­CUK­LA­RA ERİ­ŞİM KAM­PAN­YA­SI

 


Datça'da 11 yıl önce kurulan Kadın İş Gücünü Geliştirme ve Yaygınlaştırma Derneği'nin (KİGDER) sevgi eli, ihtiyaç sahibi çocuklara yardım için harekete geçti. Daha önce Tunceli Ovacık ve Diyarbakır Ergani'deki öğrencilere çeşitli yardımlar ulaştıran Datçalı kadın girişimciler, bu kez Van'ın Gevaş ,Ed­re­mit ,Mu­ra­di­ye ilçesindeki köy  okullarındaki çocuklar için çalışma başlattı. Datçalı kadın girişimciler okul çantası ve kırtasiye yardımlarının yanı sıra kışlık mont, atkı ve berelerden oluşan yardım paketleri ulaştıracak.Der­ne­ğin ça­lı­şan kadın üye­le­rinin  her Pa­zar­te­si günü Postane karşısına kur­du­ğu ''Kadın Üre­ti­ci Emek Pa­za­rı' n­da bir araya ge­le­rek hem kendi ürün­le­ri­ni ser­gi­le­dik­le­ri hem de Van' a ulaş­tı­rı­la­cak yün ,örgü ,atkı, kaban ,el­di­ven ve çe­şit­li kış­lık giy­si­le­ri ço­cuk­lar için ör­me­ye başladı. Der­nek Baş­ka­nı Men­şu­re Yavuz'un  bu fa­ali­yet­le­ri sı­ra­sın­da yap­tı­ğı­mız gö­rüş­me­de şu bil­gi­le­ri verdi .''Datça Çocuk Evi Pro­je­miz ile ça­lış­ma­la­ra devam eder­ken bir yan­dan da gerek Datça' mız da ge­rek­se ül­ke­mi­zin diğer yörelerindeki ço­cuk­la­rı­mı­za çe­şit­li ih­ti­yaç­la­rı için yar­dım des­tek ve an­lam­lı kat­kı­lar­la ço­cuk­la­rı­mı­za  dokunmak,kadın ve anne sev­gi­mi­zi on­la­ra gö­tür­mek için  bir ''Sevgi Eri­şim Köp­rü­sü'' kur­ma­yı amaç­lı­yor­uz.

Bu kap­sam­da Van'da Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü yet­ki­li­le­ri ile yap­tı­ğı­mız gö­rüş­me­ler so­nu­cun­da be­lir­le­necek olan Ed­re­mit Mu­ra­di­ye ve Gevaş il­çe­le­rin­de­ki köy okul­la­rın­da oku­yan öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze der­nek yö­ne­ti­mimizle  bir­lik­te Şubat ayı­nın or­ta­la­rın­da bir zi­ya­ret­ ve buluşma et­kin­li­ği ger­çek­leş­ti­receğiz.
Bu okul­lar­da­ki ço­cuk­la­rı­mı­za ,Datça mızın du­yar­lı in­san­la­rı ,ça­lı­şan ka­dın­la­rı­mız ve üye­le­ri­miz ile be­ra­ber te­min edilen okul sırt çan­ta­la­rı ,kış­lık kaban ve bot­lar, ders araç ge­reç­le­ri gibi ih­ti­yaç mal­ze­me­le­ri­ni oraya gö­tü­recek ve ço­cuk­la­rı­mız­la be­ra­ber ola­ca­ğız'' dedi.


Bu haber 558 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer