01-04-2021 17:17 GÜNDEM

DATÇA KİGDER OLA­ĞAN GENEL KURUL TOP­LAN­TI­SI­NI YEŞİM TERAS RES­TO­RAN'DA GER­ÇEK­LEŞTİRDİ

Sebiha ARSLAN : Datça Kadın İş Gü­cü­nü Ge­liş­tir­me ve Yay­gın­laş­tır­ma Der­ne­ği (KİGDER) ola­ğan genel kurul top­lan­tı­sı­nı Yeşim Teras Res­to­ran'da , Co­vid-19 pan­de­mi­si ku­ral­la­rı­na uygun ko­şul­lar­da ger­çek­leş­tir­di. Der­nek Baş­ka­nı Men­şu­re Yavuz, der­nek fa­ali­yet­le­ri ge­liş­ti­ri­len ve uy­gu­la­nan sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­le­ri, kamu ka­tı­lım­cı özel sek­tör ve pay­la­şım­cı sivil top­lum ör­güt­le­ri (STK) ile ku­ru­lan iliş­ki ve ile­ti­şim ko­nu­la­rı hakkında der­nek üye­le­ri­ne bilgi ve­rdi.

DATÇA KİGDER OLA­ĞAN GENEL KURUL TOP­LAN­TI­SI­NI YEŞİM TERAS RES­TO­RAN'DA GER­ÇEK­LEŞTİRDİ

Yavuz açık­la­ma­sın­ın devamında  ''Ön­ce­lik­le he­de­fi­miz hep ol­du­ğu gibi ka­dın­la­rı­mız. Özel­lik­le ça­lı­şan ka­dın­la­rı­mız, on­la­rın başta ço­cuk­la­rı olmak üzere eği­ti­me des­tek ih­ti­yaç­la­rı. Ka­dı­nın top­lum için­de­ki onur­lu ya­şa­mı, iş­gü­cü is­tih­da­mı daha aktif ka­tı­lım ve şid­det­ten, dış­lan­mak­tan uzak bir ya­şa­mı pay­la­şa­bil­me so­run­la­rı­na çözüm üre­te­bil­mektir. Der­ne­ği­miz­ce bu kap­sam­da yap­tı­ğı­mız ça­lış­ma­la­rı şöyle özet­le­ye­bi­li­rim.
Datça'da ça­lı­şan ka­dın­la­rın iş­gü­cü­ne ka­tı­lı­mlarına teş­vik için her yıl dü­zen­le­di­ği­miz ''Yılın Ça­lı­şan Ka­dın­la­rı­na Emek ve Ba­şa­rı ''ödül­le­ri prog­ra­mı­mız sür­dü­rül­mektedir.
Be­le­di­ye­miz­le iş­bir­li­ği içe­ri­si­ne ge­liş­tir­di­ği­miz ''Datça Kadın Emek Pa­za­rı'' pro­je­mi­zi ha­ya­ta ge­çi­re­rek ,ka­dın­la­rı­mı­zın, kendi el emeği ve özgün - or­ga­nik gıda ürün­le­ri­ni pa­zar­la­ma­la­rı­na ola­nak sağ­la­yan ''pazar yeri'' açı­lı­şımızı  gerçekleştirdik.
Her yıl be­lir­li gün ve anma et­kin­lik­le­ri bağ­la­mın­da, gerek kamu ge­rek­se özel iş­let­me­le­re dönüp çe­şit­li ''ker­mes ve ser­gi­le­ri'' ile üye­le­ri­mi­zin ­de ka­tı­lım­la­rı sağ­lan­dı.
Her öğ­re­tim yılı ba­şın­da, ça­lı­şan ka­dın­la­rı­mız­dan özel­lik­le ih­ti­ya­cı bu­lu­nan aile­ler­de­ki okul ça­ğın­da­ki öğ­ren­ci­le­re, öğ­re­tim araç ge­re­çleri giysi ,mont ,ayak­ka­bı, bot gibi ih­ti­yaç mal­ze­me­si yar­dım­la­rı­mız devam etmekte . Der­ne­ği­mi­zin özgün ve önem ver­di­ği bir pro­je­si olan '' Ül­ke­mi­zin her yeri bizim vic­da­ni ve in­sa­ni so­rum­lu­lu­ğu­nuz al­tın­da­dır'' il­ke­si ve prog­ra­mı kap­sa­mın­da geçen yıl­lar­da baş­lat­tı­ğı­mız, eko­no­mik yok­sun­lu­ğu olan il­le­ri­miz­de­ki okul­la­ra ve öğ­ren­ci­le­re ''Des­tek ve Kar­deş­lik Köp­rü­le­ri'' ku­rul­muş­tur. En son 2020 yı­lın­da, Van Mer­kez, Gevaş ve Mu­ra­di­ye İl ve İl­çe­le­rin­de­ki il­ko­kul ve ya­tı­lı bölge okul­la­rı ye­rin­de zi­ya­ret edi­le­rek, üye­le­ri­miz ve Dat­ça­lı des­tek­çi­le­ri­mi­zin sağ­la­dı­ğı araç-ge­reç, giysi ve diğer ih­ti­yaç mal­ze­me­le­ri öğ­ren­ci­lere bizzat  ulaştırdık.Bizim için çok önem­li say­dı­ğı­mız '' Datça Çocuk Sevgi Evi - Köyü '' pro­je­miz için ça­lış­ma­larımız devam et­mek­te­.2 yıl­dır bu ko­nu­da gerek be­le­di­ye, ge­rek­se Muğla Aile ve Ça­lış­ma Sos­yal Hiz­met­ler Mü­dür­lü­ğü ve Ba­kan­lık ile kur­du­ğu­muz ile­ti­şim, çe­şit­li bü­rok­ra­tik engel ve zor­luk­la­ra rağ­men devam et­mek­te­dir.

Son ola­rak, Datça'da uygun gö­rü­len bir ar­sa­nın imar tes­pi­ti ve tah­si­si ile baş­la­tı­lan iş­lem­ler, Sayın Kay­ma­ka­mı­mı­zın­ da olum­lu des­tek­le­ri ile so­nuç­lan­dı­rıl­ma­sı, aşa­ma­sın­da bek­len­mek­te­dir.
De­ğer­li üye­ler, sayın ka­tı­lım­cı­lar, başta siz­le­re bize her zaman destek veren de­ğer­li basın men­su­bu ar­ka­daş­la­ra , Sayın Kay­ma­ka­mı­mız Mesut Çoban, Sayın Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar ve Sayın Cum­hu­ri­yet sav­cı­sı Fatih Yur­da­kul' a hu­zur­la­rı­nız­da yö­ne­tim ku­ru­lu adına te­şek­kür edi­yo­rum''.


Bu haber 1544 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer