10-09-2020 18:02 GÜNDEM

DATÇA KİGDER ''ÇOCUK EVİ PRO­JESİ'' İÇİN GİRİŞİMLERİNİ SÜR­DÜ­RÜ­YOR

Sebiha ARSLAN : Datça Kadın İşgücü Ge­liş­tir­me ve Yay­gın­laş­tır­ma Der­ne­ği (KİGDER) geçen yıl baş­lat­tı­ğı ''Datça'ya Bir Çocuk Evi Ka­zan­dı­ra­lım ''ve'' Ço­cuk­la­rı­mız Sevgi İle Ha­ya­ta Baş­la­ma­lı '' pro­je­le­ri için plan­la­dı­ğı ça­lış­ma ve gi­ri­şim­le­ri­ne devam edi­yor .Geçen hafta il­çe­mi­zi zi­ya­ret eden, Muğla Aile Ça­lış­ma ve Sos­yal Hiz­met­ler İl Mü­dü­rü Seyfi Boz­çe­lik ile eşi Aile Ça­lış­ma ve Sos­yal Hiz­met­ler Datça ,Men­te­şe, Ya­ta­ğan ve Ula İlçe Mü­dü­rü Emine Ebru Boz­çe­lik ,KİGDER Baş­ka­nı ve der­nek yö­ne­ti­mi ile bir araya geldi. Ger­çek­le­şen bu­luş­ma­ya ,Datça Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Fatih Yur­da­kul ve Eski Datça Muh­ta­rı, Rıd­van Çıp­lak' ta ka­tıl­dı.

DATÇA KİGDER ''ÇOCUK EVİ PRO­JESİ'' İÇİN GİRİŞİMLERİNİ SÜR­DÜ­RÜ­YOR

Der­nek Baş­ka­nı Men­şu­re Yavuz ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri Mü­rüv­vet So­yalp, Ni­lü­fer Abay ve Filiz İrem Öz­top­rak pro­je­le­ri hak­kın­da şim­di­ye kadar ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rı an­lat­tı. Baş­kan Yavuz bu kap­sam­da ge­rek­li il­gi­li kamu ku­rum­la­rı, be­le­di­ye ve ka­tı­lım­cı pay­daş STK ile oluş­tur­duk­la­rı, ko­or­di­nas­yo­nu ve ilk aşa­ma­da ge­rek­si­nim du­yu­lan Çocuk Evi Çocuk Köyü'nün, ya­pı­la­ca­ğı arsa veya be­lir­le­nen ala­nın tes­pit ile ge­re­ken tah­sil ya­pıl­ma­sı ko­nu­sun­da ,İl Mü­dür­lü­ğü'nden uygun gö­rü­lecek yar­dım ve des­te­ği sağ­lan­ma­sı ta­le­bin­de bu­lun­du. Muğla İl Mü­dü­rü ya­pı­lan gö­rüş­me so­nun­da 
bu pro­je­nin Datça için ge­rek­li ol­du­ğu­nu ve bu ko­nu­da­ki ça­lış­ma­la­rı­nı an­lam­lı bul­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek, Der­nek ile iş­bir­li­ği içe­ri­sin­de ge­rek­li yar­dım ve des­tek­le­ri­ni devam ede­ce­ği­ni ifade etti


Bu haber 775 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer