18-02-2021 17:30 GÜNDEM

DATÇA KENT KONSEYİNDE YENİ İSTİFALAR !

Sebiha ARSLAN : Yak­la­şık 5 yıldır ­ Datça Kent Kon­se­yi Baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ni yürüten Hay­ri­ye Bal­kan'ın yapılaşma sorunlarının gündeme getirilmesi ve yaşanan sürecin ardından, 18.12.2020 ta­ri­hi iti­ba­riy­le gö­re­vin­den is­ti­fa et­ti­ğini açıklamıştı.15.02.2021 tarih itibariyle' de Yü­rüt­me ku­ru­lu üyesi ,Gizem Çetin Özer,Ay­te­kin Er­do­ğan ,Tuna Özalp ,İlke Cu­ra­cı ve Ebru Oğuz Cu­ra­cı istifa ettiğini açıkladı.

DATÇA KENT KONSEYİNDE YENİ İSTİFALAR !

İstifa eden Kent Konseyi üyelerinin açıklaması şu şe­kil­de’’

Basına ve Kamuoyuna 
Kent viz­yo­nu­nun ve hem­şe­ri­lik bi­lin­ci­nin ge­liş­ti­ril­me­si, ken­tin hak ve hu­ku­ku­nun ko­run­ma­sı, sür­dü­rü­le­bi­lir kal­kın­ma, çev­re­ye du­yar­lı­lık, sos­yal yar­dım­laş­ma ve da­ya­nış­ma, say­dam­lık, hesap sorma ve hesap verme, ka­tı­lım ve ye­rin­den yö­ne­tim il­ke­le­ri­ni ha­ya­ta ge­çir­me­ye ça­lı­şan Kent Kon­sey­le­ri, bu amaç için mü­ca­de­le eden­ler için önem­li bir çatı gö­re­vi gör­mek­te­dir. Güçlü sivil top­lum ör­güt­len­me­si, ka­tı­lım­cı ve kap­sa­yı­cı ya­pı­sıy­la zaman için­de ciddi bir ge­li­şim gös­te­ren Datça Kent Kon­se­yi de bu yö­nüy­le ülke ça­pın­da örnek Kent Kon­sey­le­rin­den biri ko­nu­mu­na gel­miş­tir. Bu ge­li­şim­de Kent Kon­se­yi­mi­zin tüm bi­le­şen­le­ri­nin kat­kı­sı var­dır. Bu ya­pı­nın bir par­ça­sı ol­mak­tan duy­du­ğu­muz mut­lu­lu­ğu dile ge­tir­mek is­te­riz.
Gö­rev­de bu­lun­du­ğu­muz 18 aylık zaman di­li­min­de, Be­le­di­ye Ka­nun­la­rı ve Kent Kon­sey­le­ri Yö­net­me­li­ğin­de açık­ça be­lir­ti­len gö­rev­le­ri­mi­zi ye­ri­ne ge­tir­mek için eli­miz­den ge­le­ni yap­ma­ya ça­lış­tık. Kı­yı­la­rın özel­leş­ti­ril­me­si, çü­rü­me­ye terk edi­len kamu bi­na­la­rı­nın ve atıl ar­sa­la­rın hal­kın kul­la­nı­mı­na açıl­ma­sı, başta su kay­nak­la­rı­mız olmak üzere doğal kay­nak­la­rı­mı­zın ko­run­ma­sı gibi pek çok fark­lı ko­nu­da kap­sam­lı ça­lış­ma­lar yü­rüt­tük. Fakat ya­pı­laş­ma so­run­la­rı hak­kın­da il­gi­li mer­ci­le­re yö­nelt­ti­ği­miz so­ru­la­rın ar­dın­dan eleş­ti­ri sı­nır­la­rı­nı aşa­rak ka­tı­lım­cı ve de­mok­ra­tik te­amül­le­ri teh­dit eden, yerel de­mok­ra­si an­la­yı­şıy­la asla bağ­daş­ma­yan gi­ri­şim­le­re dö­nü­şen tep­ki­le­rin he­de­fi ha­li­ne gel­di­ği­mi­zi de üzü­le­rek gör­dük.
İlçe ça­pın­da çok önem­li bir prob­le­me dö­nü­şen ya­pı­laş­ma so­run­la­rı­nın gün­de­me ge­ti­ril­me­si­nin ar­dın­dan ya­şa­nan süreç, ne yazık ki, Kent Kon­se­yi Baş­ka­nı Sayın Hay­ri­ye Bal­kan'ın is­ti­fa­sıy­la so­nuç­lan­dı. Datça Kent Kon­se­yi Yü­rüt­me Ku­ru­lu üye­le­ri ola­rak, gö­rev­de ol­du­ğu süre bo­yun­ca Datça için ge­ce­si­ni gün­dü­zü­ne ka­ta­rak, hiç­bir fe­da­kâr­lık­tan ka­çın­ma­dan ça­lı­şan Hay­ri­ye Bal­kan'ın is­ti­fa­sın­dan do­la­yı büyük üzün­tü için­de ol­du­ğu­mu­zu be­lirt­mek is­te­riz.
Aşa­ğı­da ismi geçen Datça Kent Kon­se­yi Yü­rüt­me Ku­ru­lu üye­le­ri ola­rak, pan­de­mi sü­re­sin­ce top­lan­tı ve et­kin­lik­le­rin İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ge­nel­ge­le­riy­le ya­sak­lan­ma­sı ne­de­niy­le Genel Kurul ya­pıl­ma­sı­nın müm­kün ol­ma­ma­sın­dan do­la­yı Kent Kon­se­yi ça­lış­ma­la­rı­nın sek­te­ye uğ­ra­ma­ma­sı adına bu­gü­ne kadar gö­re­vi­mi­ze devam ettik. Fakat Hay­ri­ye Bal­kan'ın is­ti­fa­sı­nın ar­dın­dan Yü­rüt­me Ku­ru­lun­da ya­şa­nan görüş ay­rı­lı­ğı, sağ­lık­lı bir ça­lış­ma or­ta­mı­nın oluş­ma­sı­na imkân ta­nı­ma­ya­cak şe­kil­de kes­kin­leş­miş­tir. Ge­li­nen nok­ta­da, Datça Kent Kon­se­yi­nin devam eden kent so­run­la­rın tes­pi­ti ve çö­zü­mü adına ener­ji­si­ni doğru şe­kil­de har­ca­ma­sı­nı sağ­la­mak ve Kent Kon­se­yi ça­lış­ma­la­rı­nın önünü açmak ama­cıy­la Yü­rüt­me Ku­ru­lu üye­lik­le­ri­mi­zin­den is­ti­fa et­ti­ği­mi­zi üzü­le­rek bil­di­ri­riz. Bu is­ti­fa­nın, Kent Kon­se­yi­ne ta­ma­men veda et­ti­ği­miz an­la­mı ta­şı­ma­dı­ğı­nı, dün ol­du­ğu gibi yarın da Datça Kent Kon­se­yi ça­tı­sı al­tın­da ça­lış­ma­ya devam ede­ce­ği­mi­zi de be­lirt­mek is­te­riz.
İlçe­mi­zin tüm bi­le­şen­le­ri­ni, Genel Kurul ka­tı­lım­cı­la­rı­nı, Mec­lis ve Ça­lış­ma Grup­la­rı­nı, daha ya­şa­na­bi­lir bir Datça için Kent Kon­se­yi ça­lış­ma­la­rı­na etkin bi­çim­de ka­tıl­ma­ya ve Datça Kent Kon­se­yi­ni, ye­ni­den ya­pı­lan­ma için müm­kün olan en kısa za­man­da Genel Kurul yap­ma­ya davet edi­yo­ruz.

Ka­mu­oyu­mu­za say­gıy­la       du­yu­ru­ruz.

Yü­rüt­me Ku­ru­lu Üyeleri
Gizem Çetin Özer,
Ay­te­kin Er­do­ğan,
Tuna Özalp ,
İlke Cu­ra­cı,
Yü­rüt­me Ku­ru­lu Üyesi/
Genç­lik Mec­li­si 
Baş­ka­nı 
Ebru Oğuz Cu­ra­cı


Bu haber 1697 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer