25-09-2020 13:02 GÜNDEM

DATÇA KENT KON­SEYİ YÜ­RÜT­ME KU­RUN­DAN ,“İMAR BA­RI­ŞI” AÇIK­LA­MA­SI“

Rıza EZER: Datça Kent Kon­se­yi Yü­rüt­me Ku­ru­lu Üye­le­ri , Ka­mu­oyun­da “İmar Ba­rı­şı” ola­rak bi­li­nen dü­zen­le­me ile il­gi­li basın açık­la­ma­sı dü­zen­le­di.

DATÇA KENT KON­SEYİ YÜ­RÜT­ME KU­RUN­DAN ,“İMAR BA­RI­ŞI” AÇIK­LA­MA­SI“


Açık­la­ma­da ''Ka­mu­oyun­da “İmar Ba­rı­şı” ola­rak bi­li­nen ve 31 Ara­lık 2017 ta­ri­hin­den önce inşa edi­len ko­nut­la­rın imar ve iskân so­ru­nu­nun çöz­me­si­ni he­def­le­yen dü­zen­le­me­nin ar­dın­dan Datça ge­ne­lin­de kaçak yapı sa­yı­sın­da ön­ce­ki yıl­la­ra oran­la büyük bir artış göz­lem­len­miş­tir. Tüm dün­ya­yı et­ki­si al­tı­na alan Co­vid-19 sal­gı­nı­nın ar­dın­dan nü­fu­sun yoğun ol­du­ğu şe­hir­ler­den ay­rı­lıp daha küçük bir yerde ya­şa­mak is­te­yen va­tan­daş­la­rın ilk ter­cih­le­rin­den biri de yine Datça ol­muş­tur. Şehir mer­ke­zin­de­ki yapı sto­ku­nun tü­ken­miş ol­ma­sı, bu du­ru­mun en açık gös­ter­ge­si­dir.
Geç­miş yıl­lar­da, özel­lik­le köy­ler­de­ki kaçak ya­pı­laş­ma, bu böl­ge­ler­de ya­şa­yan­la­rın ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ma­ya yö­ne­lik­ken, gü­nü­müz­de bun­ga­lov, kon­tey­ner ya da pre­fab­rik yapı gibi çö­züm­ler­le tu­rizm odak­lı bir ek gelir ka­pı­sı­na dö­nüş­müş du­rum­da­dır. Bu dö­nü­şüm, hâ­li­ha­zır­da doğal kay­nak­la­rı kı­sıt­lı olan Datça için ön­gö­rü­len nü­fus­tan çok daha faz­la­sı­nın Datça'ya davet edil­di­ği an­la­mı­na gel­mek­te­dir.
Datça Ya­rı­ma­da­sı'nda su kay­nak­la­rı­nın sı­nır­lı ol­du­ğu bi­li­nen bir ger­çek­tir. Kaçak ya­pı­la­rın su ih­ti­ya­cı açı­lan ku­yu­lar­la gi­de­ril­mek­te, bu durum da zaten az olan ye­ral­tı su kay­nak­la­rı­nın hızla tü­ken­me­si­ne yol aç­mak­ta­dır. Yaz se­zo­nun­da, özel­lik­le sa­hi­le yakın yer­ler­de, bazı ku­yu­lar­dan tatlı su ye­ri­ne deniz suyu çe­ki­li­yor ol­ma­sı, du­ru­mun cid­di­ye­ti­ni göz­ler önüne ser­mek­te­dir. Bunun yanı sıra, ta­ma­mı sız­dır­ma­lı fos­sep­tik kul­la­nan iş­let­me­le­rin alt­ya­pı­la­rı­nın yoğun se­zo­nu kal­dı­ra­cak se­vi­ye­de ol­ma­ma­sı ne­de­niy­le top­ra­ğın sü­ze­me­di­ği kirli su ye­ral­tı su­la­rı­na ve de­ni­ze ka­rış­mak­ta­dır.
Kaçak ya­pı­lar­la bir­lik­te, köy imar alanı için­de yer alan ar­sa­lar­da 1+1 ba­ğım­sız bö­lüm­le­re izin ve­ril­me­si de köy do­ku­su­nu boz­mak­ta ve nüfus yo­ğun­lu­ğu­nu ar­tır­mak­ta­dır. Kaçak ya­pı­laş­ma, doğal kay­nak­la­rı­mı­zı erit­ti­ği gibi, Datça'nın tu­rizm ko­nu­sun­da­ki viz­yo­nu­nu ve ima­jı­nı da olum­suz ola­rak et­ki­le­mek­te­dir. Datça'nın ka­pa­si­te­si­nin çok üs­tün­de ta­til­ci­yi ağır­lı­yor ol­ma­sı, bu in­san­la­rın ye­ter­li hiz­me­ti ala­ma­ma­sı­na neden ol­du­ğu gibi tu­rizm ge­li­ri­nin de düş­tü­ğü açık­tır.
Bütün bun­lar göz önüne alı­na­rak Kent Kon­se­yi Yü­rüt­me Ku­ru­lu ola­rak, Datça Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı ara­cı­lı­ğı ile Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı Ta­bi­at Var­lık­la­rı Ko­ru­ma Genel Mü­dür­lü­ğü'ne görüş so­rul­muş­tur. 25.08.2020 ta­ri­hin­de gelen ce­vap­ta “plan hü­küm­le­rin­de be­lir­ti­len taban alanı 85 m2 olan her bir ya­pı­dan 1 ba­ğım­sız birim an­la­şıl­ma­sı ge­rek­ti­ği, aksi halde pla­nın nüfus ka­bul­le­ri­nin üze­ri­ne çı­kı­la­ca­ğı be­lir­til­miş­tir.
Ka­mu­oyu­na saygı ile du­yu­ru­ruz ''denildi.


Bu haber 1412 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer