07-01-2019 18:56 GÜNDEM

DATÇA KENT KON­SEYİ YENİ YIL ETKİNLİĞİNDE BULUŞTU

Sebiha ARSLAN : Datça Kent Kon­se­yi, Yü­rüt­me Ku­ru­lu üye­le­ri ile ça­lış­ma gu­rup­la­rı bir araya ge­le­rek kah­val­tı da bu­luş­tu.Datça Kent Kon­se­yi Baş­ka­nı Hay­ri­ye Bal­kan or­ga­ni­zas­yon­lu­ğun­da, Yeni Yıl Bu­luş­ma­sı - Kah­val­tı et­kin­li­ği dü­zen­len­di. 4 Ocak Cuma günü saat: 10.00 da Kum­luk restoran ta ger­çek­le­şen kah­val­tı­ya ,Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar ve eşi Sepil Uçar, CHP İlçe Baş­ka­nı Aytaç Kurt ,Be­le­di­ye Basın so­rum­lu­su Osman Akın, ga­ze­te­miz köşe ya­zar­la­rın­dan ve kent konseyi üyesi Orhan Kes­kin­soy, Datça Kent Kon­se­yi Yü­rüt­me Ku­ru­lu üye­le­ri ve ça­lış­ma gu­rup­la­rı ka­tıl­dı.

DATÇA KENT KON­SEYİ YENİ YIL ETKİNLİĞİNDE BULUŞTU

 

Datça Kent Kon­se­yi Baş­ka­nı Hay­ri­ye Bal­kan, ''Datça Kent Kon­se­yi Yeni Yıl Bu­luş­ma kah­val­tı­sın­da'' özet­le şu cüm­le­le­ri söy­le­di ” Be­le­di­ye Baş­ka­nım Gür­sel Uçar'a, basın men­sup­la­rı­mı­za, mec­lis üye­le­ri­mi­ze, Kent Kon­se­yi Ça­lış­ma Grup­la­rı­na üye ve gö­nül­lü ça­lı­şan­la­rı­na hoş gel­di­niz di­yo­rum.
Kent Kon­sey­le­ri, yerel yö­ne­tim­le­rin des­te­ğiy­le, yerel yö­ne­tim­le­ri güç­len­dir­mek, ya­şa­dı­ğı­mız kenti daha ya­şa­na­bi­lir bir hale ge­tir­mek , yerel yö­ne­ti­me hal­kın ka­tı­lı­mı­nı sağ­la­mak için ku­rul­muş bir sivil top­lum ör­gü­tü­dür.
” Ken­ti­miz sür­dü­rü­le­bi­lir kal­kın­ma he­def­le­ri­ni des­tek­li­yor ” slo­ga­nıy­la ku­ru­lan kent kon­sey­le­ri, ancak bil­gi­si­ni, bi­ri­ki­mi­ni, eme­ği­ni, za­ma­nı­nı, or­ta­ya ko­ya­rak, öz­ve­ri­li bir şe­kil­de ça­lı­şan siz­le­rin des­te­ğiy­le var ola­bi­lir. Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Gür­sel Uçar'ın des­tek­le­ri­ni de unut­ma­ya­lım. Gerek hu­ku­ki süreç, gerek ör­güt­lü­lük söz ko­nu­su ol­du­ğun­da dim­dik ya­nı­mız­da durdu.
1,5 Yıl gibi kısa sü­re­de Kadın ve Genç­lik Mec­lis­le­ri­nin yanı sıra Kıyı Ça­lış­ma Grubu, Su Ça­lış­ma Grubu, Kent Es­te­ti­ği Ça­lış­ma Grubu, Sokak Hay­van­la­rı Ça­lış­ma Grubu, Mutlu Ço­cuk­lar Ça­lış­ma Grubu, Kül­tür Ve Sanat Ça­lış­ma Grubu, Yö­re­sel Halk Oyun­la­rı Ça­lış­ma Grubu, En­gel­li Ça­lış­ma Grubu Ve Yeni Olu­şan Kent Ar­şi­vi Ça­lış­ma Grubu ile 9 ça­lış­ma gru­bu­na ulaş­tık. ” dedi.
Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar ko­nuş­ma­sın­da özet­le ” Kent Kon­se­yi, bir ken­tin daha sağ­lık­lı ol­ma­sı, hal­kı­nın daha huzur için­de ya­şa­ma­sı, hal­kın so­run­la­rı­nın en aza in­di­ril­me­si ko­nu­sun­da, Kent Kon­se­yi Ça­lış­ma grup­la­rı­nın önemi bü­yük­tür. Bir kenti, orada ya­şa­yan in­san­lar­la bir­lik­te yö­net­mek, so­run­la­rı tes­pit etmek önem­li. Kent, kent­li ile be­ra­ber çözüm üret­me­li di­yo­rum. Bugün Kent Kon­se­yi Baş­ka­nı­mız Hay­ri­ye Bal­kan baş­kan­lı­ğın­da, Kent Kon­se­yi­miz ger­çek­ten çok iyi ça­lı­şı­yor. Bütün ça­lış­ma grup­la­rı­na da çok te­şek­kür ede­rim. ” dedi.

Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan Si­ne­viz­yon gös­te­ri­si ile ,Datça Kent Kon­se­yi tüm ça­lış­ma grup­la­rı­nın ça­lış­ma­la­rı iz­len­di. Si­ne­viz­yon gös­te­ri­sin­de sı­ra­sıy­la şu bil­gi­ler yer aldı ” Datça Kent Kon­se­yi­ni 29 Ha­zi­ran 2017 Ta­ri­hin­de gö­re­vi dev­ral­dık. Çok kısa sü­re­de, kadın ve genç­lik mec­lis­le­ri oluş­tu­rul­du. Ye­rel­de güç­len­me­nin en önem­li un­sur­la­rın­dan biri Kamu ve halk ara­sın­da köprü olan Kent Kon­se­yi­miz, ilk ola­rak kamu zi­ya­ret­le­ri­ne baş­la­dı. Daha sonra ya­pı­lan ça­lış­ma grup­la­rıy­la ko­ca­man bir aile olduk. İzmir'de ya­pı­lan Ege Kent Kon­sey­le­ri Bir­li­ği top­lan­tı­sı­na ka­tı­lım sağ­la­na­rak Datça Divan' da tem­sil edil­di. Su Ça­lış­ma Grubu yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar­la , Datça'da su­yu­mu­zu daha ta­sar­ruf­lu kul­lan­mak için neler yap­ma­mız ge­rek­ti­ği­ni an­la­tır­ken, MUSKİ ve DSİ de ya­pı­lan gö­rüş­me­ler so­nu­cun­da yer altı su­la­rı­mı­za ko­ru­ma sağ­lan­dı. Kıyı Ça­lış­ma Gru­bu­muz Sarı Liman'da man­tar gibi biten 1. de­re­ce sit ala­nı­na ya­pı­lan kaçak in­şa­atın Be­le­di­ye iş­bir­li­ği ile yı­kıl­ma­sı­nı sağ­la­dı. Sa­hil­le­ri­mi­ze te­bel­leş olan MUÇEV ile mü­ca­de­le ede­rek Ku­ru­bük' ün çevre kı­yım­cı­la­rı­nın eline geç­me­si­ni ön­le­di. Diğer sa­hil­le­ri­miz­de­ki ha­ki­mi­ye­ti ile il­gi­li ola­rak 45 kişi bir araya ge­le­rek dava sü­re­ci­ni baş­lat­tı. Kent Kon­se­yi ön­der­li­ğin­de, Ti­ca­ret Odası ve GEKA 'dan des­tek ala­rak Datça'nın St­ra­te­jik Plan­la­rı ya­pıl­dı. Bu aşa­ma­da TEPAV yö­ne­ti­ci­le­ri ile pi­ya­sa araş­tır­ma­sı ve Tüm Kamu Kurum/ Ku­ru­luş­la­rı ile STK' ların ka­tı­lı­mıy­la bir Ça­lış­tay ger­çek­leş­ti­ril­di. 30 senedir Datça'da bir çir­kin­lik abi­de­si gibi duran Eski Hü­kü­met Ko­na­ğı için Datça Şi­ve­si Grubu ile bir imza kam­pan­ya­sı baş­la­tıl­dı.Çok kısa sü­re­de 5000 im­za­ya ula­şan im­za­lar, tas­lak proje ile Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı'na gön­de­ril­di. Ba­kan­lık ör­güt­lü­lük kar­şı­sın­da du­yar­sız ka­la­ma­dı. Kül­tür ve Sanat Mer­ke­zi ola­rak kul­la­nıl­mak üzere Datça Halk Eği­tim Mer­ke­zi Mü­dür­lü­ğü'ne tah­si­si ya­pıl­dı. Yö­re­sel Halk Oyun­la­rı Ça­lış­ma Gru­bu­muz­la , Datça'mız bir halk oyun­la­rı eki­bi­ne ka­vuş­tu. Kül­tür Sanat Ça­lış­ma Gru­bu­muz ile ço­cuk­la­rı­mız­la el sa­nat­la­rı, resim, mo­za­ik ça­lış­ma­sı gibi et­kin­lik­ler ger­çek­leş­ti­ril­di. En­gel­li Ça­lış­ma Gru­bu­mu­zun ta­le­bi doğ­rul­tu­sun­da , en­gel­li ram­pa­la­rı­nın önüne araç park­la­rı­nın ön­len­me­si için Em­ni­yet­le iş­bir­li­ği­ne gi­dil­di. Sokak Hay­van­la­rı Ça­lış­ma Grubu ola­rak, il­çe­miz­de kı­sır­laş­tı­rı­la­cak kö­pek­le­ri sap­ta­ma, hasta, ka­za­lı, kötü ko­şul­lar­da ba­kı­lan ve kı­sır­laş­tı­rı­la­cak kö­pek­le­rin ba­rı­na­ğa alın­ma­sı­nı sağ­la­ma , hay­van hak­la­rı ih­lal­le­ri­ni ye­rin­de gö­re­rek tes­pit etme ve il­gi­li ku­rum­lar­la pay­laş­ma, ba­rı­nak ça­lış­ma­la­rı­na kat­kı­da bu­lun­ma, hay­van hak­la­rı ko­nu­sun­da ka­mu­oyu oluş­tur­ma ve dik­kat çekme ça­lış­ma­la­rı­nı ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz. Ay­rı­ca Be­le­di­ye­miz­den bir araç tah­si­si sağ­la­ya­rak, ya­ra­lı sokak hay­van­la­rı­nın ta­şın­ma­sı­nı sağ­la­dık. Des­te­ği­niz için çok te­şek­kür ede­riz''.


Bu haber 376 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer