28-05-2019 10:52 GÜNDEM

DATÇA KENT KON­SEYİ OLA­ĞAN GENEL KU­RU­LU YA­PIL­DI

Orhan KESKİNSOY : Genel Kurul,23 mayıs 2019 Saat:13.00 de Be­le­di­ye Top­lan­tı Sa­lo­nun­da Ya­pıl­dı.

DATÇA KENT KON­SEYİ OLA­ĞAN GENEL KU­RU­LU YA­PIL­DI

 

Genel Kurul,23 mayıs 2019 Saat:13.00 de Be­le­di­ye Top­lan­tı Sa­lo­nun­da Ya­pıl­dı.
Genel ku­ru­la yoğun ilgi vardı. Genel kurul pay­la­şan­la­rın­dan 52(elli iki) ka­tı­lım­cı genel ku­rul­da hazır bu­lun­du.
1-Gün­de­min bi­rin­ci mad­de­si ge­re­ğin­ce yok­la­ma ya­pıl­dı. Ye­ter­li ço­ğun­lu­ğun ol­du­ğu gö­rül­dü.
2-Ge­nel ku­ru­lu yö­ne­tecek divan se­çi­mi­ne ge­çil­di. Divan baş­kan­lı­ğı­na Orhan Kes­kin­soy,yaz­man­lık­la­ra, Dür­da­ne Kırlı,Per­vin Şen ve Cem bal ge­ti­ril­di­ler.
Divan baş­ka­nı Orhan Kes­kin­soy,yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da:”Daha önce de de­di­ğim gibi,kent kon­sey­le­ri Cami av­lu­su­na bı­ra­kı­lan bir bebek gibi, hatta ondan bile öksüz. Ona bile sahip çı­ka­cak bir ka­ra­kol,Çocuk Esir­ge­me Ku­ru­mu falan bu­lu­nu­yor. Kent Kon­sey­le­ri­nin hiç sa­hi­bi yok. Kendi güç­le­riy­le ça­lış­ma yap­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar.Kent Kon­sey­le­ri Yö­net­me­li­ği ya­yın­lan­dı­ğın­da, hem ik­ti­dar ka­na­dın­dan,hem mu­ha­le­fet ka­na­dın­dan des­tek söz­le­ri geldi. Hatta za­ma­nın ana mu­ha­le­fet Par­ti­si Genel sek­re­te­ri tüm parti baş­kan­lık­la­rı­na bir yazı ya­za­rak”Kent Kon­sey­le­ri­nin ku­rul­ma­sı­na ön­cü­lük edin,ça­lı­şan­lar var ise yar­dım edin” diye bir yazı gön­der­miş­tir. O ya­zı­dan sonra, aynı par­ti­nin genel mer­ke­zin­de Kent Kon­sey­le­ri ile il­gi­li bir birim ku­ru­la­ca­ğı söy­len­me­si­ne rağ­men,bu ku­rul­ma­mış­tır. Bu güne kadar mu­ha­le­fet par­ti­le­rin­den hiç­bi­ri gün­dem içi,gün­dem dışı par­la­men­to­da Kent Kon­sey­le­ri so­run­la­rın­dan söz et­me­miş­tir. Yine iş bize düş­mek­te­dir. STÖ(Sivil Top­lum Örgüt) lerde ça­lış­ma çok önem­li­dir. Ge­liş­miş batı ül­ke­le­ri­ne git­ti­ği­niz­de Tür­ki­ye'den gel­miş bir genel müdür,müs­te­şar bil­mem ne yö­ne­ti­ci­si onlar için önem­li değil, bir sivil top­lum­la il­gi­li­ni­zi an­lat­tı­ğı­nız­da saygı gö­rü­yor­su­nuz. Hatta yurt dı­şın­da vize almak için,ça­lış­tı­ğı­nız STÖ den bir ya­zı­yı dos­ya­nı­za koyun,dedi.
Divan baş­ka­nı­nın gün­de­mi oy­la­ma­sı­na geç­me­den önce, di­va­na bir madde daha ek­len­me­si oy­lan­dı,gün­de­me alın­dı(genel ku­rul­la­rın 3 ayda bir kez ya­pıl­ma­sı…)
3-Say­gı du­ru­şu ve İstik­lal marşı okun­du.
4-Kent Kon­se­yi baş­ka­nı Hay­ri­ye Bal­kan,ça­lış­ma ra­po­ru­nu okudu. Rapor üze­ri­ne ko­nuş­ma­la­ra ge­çil­me­den önce, ek gün­dem mad­de­si tar­tı­şıl­dı ve kabul edil­di.
5-Ra­por­lar üze­ri­ne ya­pı­lan ko­nuş­ma­lar­da:
*Datça'nın so­run­la­rı­nın Kent Kon­se­yin­ce Be­le­di­ye mec­li­si­ne ta­şın­ma­sı is­ten­di.
*Kent Kon­se­yi ça­lış­ma grup­la­rı­na ka­tı­lı­mın sağ­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği üze­rin­de du­rul­du.
*Eski Hü­kü­met Ko­na­ğı ye­ri­ne ya­pı­la­cak Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­nün ya­pıl­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği, ge­re­kir­se bunun için de­mok­ra­tik yol­la­rın de­nen­me­si üze­rin­de du­rul­du. Onun ye­ri­ne açık müze ya­pıl­ma­sı is­ten­di
*Bazı ka­tı­lım­cı­lar da Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ya­pı­la­cak­sa da es­te­tik bir yapı ola­rak ta­sar­lan­ma­lı dendi.
*Datça'nın gi­ri­şin­de­ki yol ya­pı­mın­da ha­ta­lar ol­du­ğu,bun­la­rın dü­zel­til­me­si ge­rek­ti­ği üze­rin­de du­rul­du.
*Eski Datça'nın da büyük so­run­la­rı­nın ol­du­ğu an­la­tıl­dı.
*Datça Yat li­ma­nı so­run­la­rı üze­rin­de du­rul­du.
*Kı­yı­lar ve MUÇEV iş­ga­li üze­rin­de uzun­ca ko­nu­şul­du.
Top­lan­tı­ya konuk ola­rak ka­tı­lan Av. Ali Kurt; ge­liş­me­ler­den ve açı­lan da­va­lar hak­kın­da bilgi verdi.
*Datça'nın bir su so­ru­nu ol­du­ğu, bunun için alın­ma­sı ge­re­ken ön­lem­ler üze­rin­de ko­nu­şul­du.
6-Di­lek ve te­men­ni­ler bö­lü­mü­ne ge­çil­di.
Ça­lış­ma ra­po­ru­nun tar­tı­şıl­ma­sı sı­ra­sın­da tar­tı­şı­lan ko­nu­lar ye­ni­den gün­de­me ge­ti­ril­di.
*Datça'nın bir ula­şım so­ru­nu­nun ol­du­ğu. En büyük ka­na­yan ya­ra­lar­dan biri ol­du­ğu an­la­tıl­dı. Dat­ça-Muğ­la, Muğ­la-Mar­ma­ris-Dat­ça ula­şı­mın­da büyük sı­kın­tı­lar ya­şan­dı­ğı,65 yaşa üze­rin­de­ki in­san­la­ra kötü mu­ame­le ya­pıl­dı­ğı an­la­tıl­dı.
*B.Şehir zorla tarih dersi ve­ri­yor. Yol­la­ra ko­nu­lan tarih dersi ni­te­li­ğin­de­ki o lev­ha­lar der­hal kal­dı­rıl­ma­lı­dır….
Özet ola­rak; gerek İnsan hak­la­rı İlçe Ku­rul­la­rın­da,gerek başka top­lan­tı­lar­da, gerek Kent Kon­se­yin­de Datça'nın so­run­la­rı hep aynı ol­du­ğu gö­rül­dü.
Park so­ru­nu, kı­yı­la­rın yağ­ma­lan­ma­sı, MUCEV iş­ga­li gibi, li­man­da­ki so­run­lar, yol­lar­da­ki so­run­lar, ula­şım(ta­şı­ma )so­run­la­rı gibi.
7-Kent kon­se­yi baş­kan­lı­ğı se­çi­mi­ne ge­çil­di. Tek aday ola­rak se­çi­me giren ,ön­ce­ki baş­kan Hay­ri­ye Bal­kan oy­bir­li­ği ile ye­ni­den Kent Kon­se­yi baş­ka­nı se­çil­di.
8-Kent Kon­se­yi Yü­rüt­me Ku­ru­lu se­çim­le­ri­ne ge­çil­di.
Tar­tış­ma­la­rın yoğun ol­du­ğu se­çim­ler so­nu­cun­da:
Çiğ­dem Can­bey……………..37
Gün­gör Erçil…………………..35
Fik­ret Oğuz……………………..32
İlke Cu­ra­cı……………………….29
Tuna Özalp………………………24
Ay­te­kin Er­do­ğan…………………24
Gizem Çetin Özer………………..22
Oy ala­rak asıl üye­lik­le­re
Mutlu Gün­do­ğan…………………..21
Hür­ri­yet Ka­ra­de­niz………………..20
Özgür yayla……………………………18
Nes­rin Aygün………………………… 13
Ceyda yener……………………………..9
Gül­han keleş……………………………..9
Oy ala­rak yedek üye ola­rak se­çil­di­ler
Yeni se­çi­len Kent Kon­se­yi Baş­ka­nı Hay­ri­ye Bal­ka­n­7a ve Yü­rüt­me Ku­ru­lu üye­le­ri­ne ba­şa­rı­lar di­le­riz.


Bu haber 282 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer