23-09-2017 18:27 YAŞAM

DATÇA KAZIM YIL­MAZ MES­LEK YÜK­SE­KO­KU­LU'NDA KEP­LER ATIL­DI

İlçe­miz Kazım Yıl­maz Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu Aş­çı­lık, Tu­rizm ve Otel­ci­lik, Mu­ha­se­be ve Vergi Uy­gu­la­ma­la­rı prog­ra­mı öğ­ren­ci­le­ri­nin me­zu­ni­yet tö­re­ni ger­çek­leş­ti.

DATÇA KAZIM YIL­MAZ MES­LEK  YÜK­SE­KO­KU­LU'NDA KEP­LER ATIL­DI

Muğla Sıtkı Koç­man Üni­ver­si­te­si Datça Kazım Yıl­maz Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu öğ­ren­ci­le­ri 2015-2016 eği­tim öğ­re­tim yı­lı­nı ba­şa­rı ile ta­mam­la­ya­rak me­zu­ni­yet bel­ge­le­ri­nin sa­hi­bi ol­du­lar. 

Bu yıl Tu­rizm ve Otel­ci­lik prog­ra­mın­dan 26 öğ­ren­ci, Aş­çı­lık prog­ra­mın­dan 21 öğ­ren­ci, Mu­ha­se­be ve Vergi Uy­gu­la­ma­la­rı prog­ra­mın­dan 39 öğ­ren­ci ve top­lam­da 86 öğ­ren­ci me­zu­ni­yet he­ye­ca­nı­nı tattı.

 Me­zu­ni­yet tö­re­ni­ne Muğla Sıtkı Koç­man Rek­tör Yar­dım­cı­sı Prof. Dr. Nev­res Hür­ri­yet Ay­do­ğan, Datça Kay­ma­ka­mı Vehbi Bakır, Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı A.Gür­sel Uçar, Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Ab­dul­ka­dir Sol­maz, Datça Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı İnci Bil­gin, CHP Datça İlçe Ör­gü­tü Baş­ka­nı Aytaç Kurt ve çok sa­yı­da öğ­ren­ci ya­kı­nı ka­tı­lım gös­ter­di. 

Datça Kazım Yıl­maz Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu Mü­dü­rü Doç. Dr. Yaşar Ay­ran­cı yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da şun­la­rı be­lirt­ti, "Ba­şa­rı­lı ve mutlu bir yaşam için; Ata­türk'ün işa­ret et­ti­ği yolda, ül­ke­si­ni seven ve her zaman ona hiz­met­ten geri dur­ma­yan, milli ve ma­ne­vi de­ğer­le­ri­ne bağlı, kendi alın te­rin­den başka hiç­bir şeye bel bağ­la­ma­yan gençler olmanız di-leğiyle.
   
Muğla Sıtkı Koç­man Üni­ver­si­te­li kim­li­ği­ni­zi de gu­rur­la ta­şı­yan bi­rey­ler ol­ma­nız ümi­diy­le güzel ül­ke­mi­zin ya­rın­la­rı­nı inşa edecek olan genç­le­ri­mi­zi, sevgi ve inanç­la uğur­lu­yo­ruz." dedi. 
Doç. Dr. Yaşar Ay­ran­cı'nın yap­tı­ğı ko­nuş­ma­nın ar­dın­dan Muğla Sıtkı Koç­man Rek­tör Yar­dım­cı­sı Prof. Dr. Nev­res Hür­ri­yet Ay­do­ğan ko­nuş­ma yaptı. Daha sonra Datça Kazım Yıl­maz Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu Aş­çı­lık prog­ra­mı me­zun­la­rı hep bir­lik­te kazan ba

­şın­da top­la­na­rak aş­çı­lık ye­mi­ni et­ti­ler. 

De­re­ce­ye giren yük­sek şeref ve şeref bel­ge­si al­ma­ya hak ka­za­nan mezun öğ­ren­ci­le­re bel­ge­le­ri­nin ve­ril­me­si­nin ve me­zun­la­rın me­zu­ni­yet bel­ge­le­ri­ne ka­vuş­ma­la­rı­nın ar­dın­dan Datça Kazım Yıl­maz Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu 2015-2016 eği­tim öğ­re­tim yılı mezun öğ­ren­ci­le­ri kep­le­ri­ni coş­kuy­la gök­yü­zü­ne fır­lat­tı­lar.
 
Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen gecede gençler doyasıya eğlendiler.(DATÇA  HABER)


Bu haber 10573 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER YAŞAM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer