17-03-2020 11:27 GÜNDEM

DATÇA JUDO TA­KI­MI BA­ŞA­RI­DAN,BA­ŞA­RI­YA KO­ŞU­YOR!

Sebiha ARSLAN : Kazım Yıl­maz Orta Öğ­re­tim Okulu 7/F sı­nı­fı öğ­ren­ci­si Tuğra Çoban ile 8/C sı­nı­fı öğ­ren­ci­si Arda Kanan, Ba­lı­ke­sir'de düzenlenen , Ana­do­lu Yıl­dız­lar Ligi Ya­rı­fi­nal­le­ri­nde gerçekleşen tur­nu­va­yı 5. ola­rak ta­mam­layarak Datça ve Muğla'yı başarılı bir şekilde temsil etti.

DATÇA JUDO TA­KI­MI BA­ŞA­RI­DAN,BA­ŞA­RI­YA KO­ŞU­YOR!

 

Daha önce 10-11 Şubat 2020 ta­ri­hin­de De­niz­li de ya­pı­lan Ana­do­lu Yıl­dız­lar Ligi Grup mü­sa­ba­ka­la­rın­da elde et­tik­le­ri ba­şa­rı­lar ile Ba­lı­ke­sir'de  ya­pı­lan Ana­do­lu Yıl­dız­lar Ligi Ya­rı­fi­nal­le­ri­ne ka­tıl­ma­ya hak ka­za­nan Arda Kanan ve Tuğra Çoban ilk kez ka­tıl­dık­la­rı bu tur­nu­va­yı 5. ola­rak ta­mam­ladı.

Ant­re­nör Osman Ismak yaptığı açıklamada '' İlk kez ka­tıl­dı­ğı­mız bu tur­nu­va­da elde et­ti­ği­miz ba­şa­rı beni çok mutlu etti. Henüz 1. yı­lı­mı­zı yeni ta­mam­la­dı­ğı­mız şu dö­nem­de ra­kip­le­ri­nin 4-5 yıl­lık spor­cu ol­ma­la­rı elde et­ti­ği­miz ba­şa­rı­nın azım­san­ma­ya­cak kadar de­ğer­li ol­du­ğu­nun ka­nı­tı­dır. Spor­cu­la­rım ken­di­le­rin­den bek­le­nen mü­ca­de­le­yi ve­re­rek şah­sı­mı, aile­le­ri­ni ve Datça'mızı zi­ya­de­siy­le mutlu et­miş­ler­dir. Önü­müz­de­ki tur­nu­va­lar­da daha iyi so­nuç­lar elde etmek için ça­lış­ma­la­rı­mı­za hız kes­me­den devam ede­ce­ğiz .Ayrıca Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı­nın 2020 fa­ali­yet prog­ra­mın­da yer alan Okul Spor­la­rı Kü­çük­ler Judo İl Bi­rin­ci­li­ği tur­nu­va­sı­na Datça il­çe­mi­zi tem­si­len ka­tı­lan tek spor­cu­muz Yıl­maz­lar Orta Okulu 6/D sı­nı­fı öğ­ren­ci­si Kerem Yıl­dı­rım 55 kg.?da tüm ra­kip­le­ri­ni ye­ne­rek şam­pi­yon ol­muş­tur. Kerem aynı za­man­da 01 Nisan 2020 ta­ri­hin­de Fet­hi­ye'de ya­pı­la­cak olan Ege Böl­ge­si Grup Mü­sa­ba­ka­la­rın­da ili­mi­zi tem­sil et­me­ye ­de hak ka­zan­mış­tır.Ön­ce­lik­le spor­cu­mun mü­sa­ba­ka­la­ra ka­tı­la­bil­me­si için gös­ter­miş ol­duk­la­rı il­gi­den do­la­yı Yıl­maz­lar Orta Okulu yö­ne­ti­mi­ne te­şek­kür ede­rim.
Spor­cum Kerem Yıl­dı­rım, ça­lış­ma azmi, di­sip­li­ni ve iyi ka­rak­te­riy­le örnek spor­cu­la­rım­dan bi­ri­dir. Hırsı ve is­te­ği ile çık­tı­ğı ya­rış­ma­da 1. ola­rak ki­lo­sun­da ne kadar id­di­alı ol­du­ğu­nu gös­ter­miş­tir. Ege Böl­ge­si Kü­çük­ler Grup Mü­sa­ba­ka­la­rın­da da aynı ba­şa­rı­yı gös­te­re­ce­ği­ne olan inan­cım tam­dır ''dedi.


Bu haber 1936 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer