11-05-2019 19:27 GÜNDEM

DATÇA JANDARMASINDAN TRAFİK EĞİTİMİ

Sebiha ARSLAN : Datça İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğın­ca ka­ra­yo­lu tra­fik gü­ven­li­ği haf­ta­sı kap­sa­mın­da okul­lar­da ve ma­hal­le­ler­de Tra­fik Eği­tim se­mi­ne­ri ve­ril­di.

DATÇA JANDARMASINDAN TRAFİK EĞİTİMİ

Tra­fik haf­ta­sı kap­sa­mın­da ya­pı­lan eği­tim fa­ali­yet­le­rin­de ,öğ­ren­ci­le­re okula gelip gi­der­ken dik­kat et­me­le­ri ge­re­ken hu­sus­lar ile okul ser­vis araç­la­rın­da­ki ha­re­ket tarzı hak­kın­da bil­gi­ler ve­ri­lir­di. Ma­hal­le­ler­de dü­zen­le­nen se­mi­ner­ler­de ise  genel tra­fik ku­ral­la­rı mo­to­sik­let kul­la­nı­mı es­na­sın­da özel­lik­le kask ta­kıl­ma­ma­sının  al­kol­lü araç kul­la­nıl­ma­ma­sı­nı ve araç kul­la­nı­mı sı­ra­sın­da em­ni­yet ke­me­ri tak­ma­nın önemi üze­rin­de du­ru­ldu. İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğın­ca 2019 yı­lı­nın ve yaya ön­ce­lik­li tra­fik yılı ola­rak ilan edil­me­si­ ne­de­ni ile 2918 sa­yı­lı Ka­ra­yol­la­rı Tra­fik Ka­nu­nu 74. mad­de­sin­de ya­pı­lan'' gö­rev­li bir kişi veya ışık­lı tra­fik işa­re­ti bu­lun­ma­yan ancak tra­fik işa­re­ti veya levhalarıyla  be­lir­len­miş kav­şak giriş ve çı­kış­la­rı­na yaya ve okul ge­çit­le­ri­ne yak­la­şır­ken ya­vaş­la­mamak  ve bu­ra­lar­dan geçen veya geç­mek üzere bulunan ya­ya­la­ra ilk geçiş hak­kı­nı ver­me­mek'' Kuralı hakkında bilgi  ve­ri­le­rek toplu ta­şı­ma araç­la­rı­nı bu ko­nuy­la il­gi­li ha­zır­la­nan afiş­le­rin asıl­dı­ğı tra­fik de­ne­tim­le­rin­de ,sü­rü­cü­ler­e el ilan­la­rı da­ğı­tıl­dı.
 Ay­rı­ca Se­mi­ner­de tra­fik gö­rev­li­si dı­şın­da­ki Jan­dar­ma ve Polis per­so­ne­li­nin de özel­lik­le seyir ha­lin­de iken cep te­le­fo­nu kul­lan­ma ,ke­me­ri tak­ma­ma, makas atma ola­rak tabir edi­len tra­fi­ği teh­li­ke­ye dü­şü­recek şe­kil­de şerit de­ğiş­tir­me ve gö­rev­li bir kişi veya ışık­lı tra­fik işa­re­ti bu­lun­ma­yan ancak tra­fik işa­re­ti ve lev­ha­la­rı ile be­lir­len­miş kav­şak giriş ve çı­kış­la­rı­na yaya ve okul ge­çit­le­ri­ne yak­la­şır­ken ya­vaş­la­mak ve bu­ra­lar­dan geçen veya geç­mek üzere bu­lu­nan ya­ya­la­ra ilk geçiş hak­kı­nı ver­me­mek ku­ral­la­rı­nı ihlal eden sü­rü­cü­le­ri­nin kul­lan­dık­la­rı araç­la­rın pla­ka­la­rı­na ceza tu­ta­na­ğı dü­zen­le­me yet­ki­si­nin bu­lun­du­ğu­nu sü­rü­cü­le­rin maddi ve ma­ne­vi ka­yıp­la­rı uğ­ra­ma­ma­sı can ve mal em­ni­ye­ti­nin sağ­lan­ma­sı için bu ku­ral­la­ra uy­ma­la­rı­nın büyük önem ta­şı­dı­ğı vur­gu­lan­dı. Alınan Yoğun tra­fik ted­bir­le­ri­nin va­tan­da­şı­n du­yar­lı­lı­ğı sa­ye­sin­de ül­ke­deki  ölüm­lü tra­fik ka­za­la­rının  2019 yılın ilk 4 ayın­da %40 4 ora­nın­da azal­dı­ğı ve ora­nın daha da ar­tı­rıl­ma­sı için de­ne­tim­le­rin yo­ğun­laş­tır­mak devam ede­ce­ği be­lir­til­di. Ya­pı­lan tra­fik eği­tim ve de­ne­tim­le­ri­ni daha gü­ven­li bir tra­fik or­ta­mı ya­rat­mak için ol­du­ğu, bu or­ta­mı ya­ra­ta­bil­mek için de tüm va­tan­daş­la­rı­n  tra­fik te­rö­rü­ne dur di­yecek bilgi ve has­sa­si­ye­te sahip ol­ma­sı ge­rek­ti­ği üze­rin­de du­rul­du.Yetkililer  tüm bu ça­lış­ma­lar ne­ti­ce­sin­de va­tan­daş­la­rı­mı­zın daha gü­ven­li bir tra­fik or­ta­mı için­de ha­re­ket ede­ce­ği­ni bu or­ta­mı ya­ra­ta­bil­mek için her­kes­e düşen gö­re­vi ye­ri­ne ge­ti­re­ce­ği inan­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek ka­za­sız gün­ler di­le­di.


Bu haber 487 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer