10-09-2018 16:21 GÜNDEM

DATÇA JANDARMASINDAN ÖĞRETMENLERE TRAFİK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Sebiha ARSLAN : Datça İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı tra­fik ekip­le­ri ta­ra­fın­dan 17 Eylül'de baş­la­ya­cak yeni eği­tim öğ­re­tim yılı ön­ce­sin­de ,okul­lar­da­ki gö­rev­li öğ­ret­men­le­re bil­gi­len­dir­me toplantısı düzenlendi.

DATÇA JANDARMASINDAN ÖĞRETMENLERE TRAFİK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI


2018-2019 eği­tim öğ­re­tim dö­ne­mi­nin baş­la­ya­cak ol­ma­sı ne­de­niy­le Datça Kay­ma­kam­lı­ğı­nın ko­or­di­ne­sin­de İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı ve İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğün­ce jan­dar­ma so­rum­lu­luk ala­nın­da bu­lu­nan ma­hal­ler­de­ki okul­lar­da gö­rev­li öğ­ret­men­le­re yö­ne­lik genel tra­fik eği­tim se­mi­ne­ri dü­zen­len­di. Se­mi­ner­de hem sü­rü­cü ola­rak uyul­ma­sı ge­re­ken ku­ral­lar hem de eği­tim öğ­re­tim dö­ne­mi bo­yun­ca öğ­ren­ci­le­rin okul ser­vis araç­la­rın­dan fay­da­lan­ma es­na­sın­da dik­kat edil­me­si ge­re­ken hu­sus­lar üze­rin­de du­rul­du.
Ve­li­le­rin ço­cuk­la­rı­nı teş­vik etmek ama­cıy­la mo­to­sik­let alma yö­nün­de teş­vik­ler­de bu­lun­duk­la­rı, bunun da sü­rü­cü bel­ge­siz araç kul­lan­ma kask kul­lan­ma­ma gibi bir­çok so­ru­nu be­ra­be­rin­de ge­tir­di­ği ve kaza ris­ki­ni ar­tır­dı­ğı­nı be­lir­ten yet­ki­li­ler, em­ni­yet ke­me­ri ve kask kul­lan­ma­nın öne­mi­ne vurgu yaptı. Öğ­ret­men­le­rin de tra­fik ko­nu­sun­da ço­cuk­la­rı ve aile­le­ri­ni sık sık uyar­ma­la­rı­nın ka­za­la­rın önüne geçme yö­nün­de fay­da­lı ola­ca­ğı­nı be­lir­ten yet­ki­li­ler, bu ko­nu­da­ki bil­gi­len­dir­me se­mi­ner­le­ri­nin devam ede­ce­ği­ni, bu hu­sus­ta tüm öğ­ret­men­ler­den ve aile­ler­den de yar­dım bek­le­dik­le­ri­ni ifade etti.
Üzücü olay­la­rın ya­şan­ma­ma­sı için okul ser­vis şo­för­le­ri­nin de ku­ral­la­ra uy­ma­sı­nın eği­tim dö­ne­mi bo­yun­ca kont­rol edi­le­ce­ği­ni, ku­ral­la­ra uy­ma­yan okul ser­vis araç­la­rı hak­kın­da ge­rek­li yasal iş­lem­le­rin te­red­düt­süz ya­pı­la­ca­ğı­nı be­lir­ten yet­ki­li­ler, öğ­ret­men ve öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze yeni eği­tim dö­ne­min­de ba­şa­rı di­le­di.


Bu haber 410 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer