27-02-2018 11:46 GÜNDEM

DATÇA İYİ PARTİ İLK KONGRESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

İYİ Parti Datça İlçe Teş­ki­la­tı, bi­rin­ci ola­ğan kong­re­si­ni ta­mam­la­ya­rak ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­dı. Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zi'nde ger­çek­leş­ti­ri­len kong­re ön­ce­sin­de İYİ Par­ti­li­ler mi­sa­fir­le­ri­ni ka­pı­da davul zurna ile kar­şı­la­dı. İYİ Parti Datça İlçe Teş­ki­la­tı'nın 1'inci ola­ğan kong­re­si 10 Şubat Cu­mar­te­si günü saat 11.00'da ya­pıl­dı. Kong­re­de oy kul­la­nan de­le­ge­ler, par­ti­yi, Datça'da önü­müz­de­ki se­çim­le­re ha­zır­la­ya­cak ilçe baş­ka­nı ve yö­ne­ti­mi­ni be­lir­le­di. Atan­dı­ğı kol­tu­ğa kong­re­de se­çi­le­rek tek­rar otu­ran İlçe Baş­ka­nı Arif Ba­ya­zıt oldu.

DATÇA İYİ PARTİ  İLK KONGRESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Kong­re­ye Parti Genel İdare Ku­ru­lu Üyesi Prof. Dr. Metin Ergun, İl Baş­ka­nı İnci­lay Gez­gin Şe­ker­dağ, İl Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Ser­kan Uzun, Gazi Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Dr. Pe­ya­mi Cinaz, Datça ilçe baş­ka­nı Arif Ba­ya­zıt, kong­re de­le­ge­le­ri, par­ti­li­ler ve da­vet­li­ler ka­tıl­dı. Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı CHP'li Gür­sel Uçar, CHP İlçe Baş­ka­nı Aytaç Kurt da kong­re­yi iz­le­yen­ler ara­sın­da yer aldı.
DİVAN OLUŞ­TU­RUL­DU
Kong­re­de ilk ola­rak Divan Ku­ru­lu se­çil­di. Divan baş­kan­lı­ğı­na İl Baş­ka­nı İnci­lay Gez­gin Şe­ker­dağ, baş­kan yar­dım­cı­lı­ğı­na İl Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Ser­kan Uzun, kâtip üye­lik­le­re ise Sel­vi­naz Cey­lan, Gül­day Çete ve Mus­ta­fa Taşer ge­ti­ril­di­ler. Di­va­nın oluş­tu­rul­ma­sı­nın ar­dın­dan ka­tı­lım­cı­lar saygı du­ru­şun­da bu­lun­du ve İstik­lal Marşı'nı okudu. Kong­re­de Datça İlçe Teş­ki­la­tı'nın fa­ali­yet­le­ri, ge­lir-gi­der cet­ve­li ve kesin he­sap­la­rı da oy­la­na­rak oy bir­li­ği ile kabul edi­lir­ken, daha sonra ko­nuş­ma­la­ra ge­çil­di.
"AND OLSUN Kİ İKTİDAR OLA­CA­ĞIZ"
İyi Parti Datça İlçe Baş­ka­nı Arif Ba­ya­zıt Genel Baş­kan Meral Ak­şe­ner'in me­sa­jıy­la ses­len­di­ği ko­nuş­ma­sın­da, "Ül­ke­ye hiz­met etmek is­te­yen her­ke­si İYİ Parti ça­tı­sı al­tı­na davet eder­ken, "Biz­ler ne %40 ile ne %50 ile ye­ti­ne­ce­ğiz. Bu mü­ca­de­le %100'ün hayır du­ası­nı alana kadar devam ede­cek­tir" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Ba­ya­zıt, "Tür­ki­ye İYİ ola­cak dedik ve bu yolda tüm gü­cü­müz­le, siz­ler­le bir­lik­te, Mil­le­ti­miz­le bir­lik­te emin adım­lar­la yü­rü­yo­ruz. Henüz ku­ru­lu­şu­muz üze­rin­den bir­kaç ay geç­miş ol­ma­sı­na kar­şın “ne mutlu biz­le­re ki” İYİ Parti Tür­ki­ye si­ya­se­tin­de en ön sı­ra­dan yer edin­miş ve mil­yon­la­rın umudu ol­ma­yı ba­şar­mış bir ha­re­ket ha­li­ne gel­miş­tir. Ku­ru­la­maz de­di­ler ku­rul­duk, tu­tu­na­maz de­di­ler tu­tun­duk. Bugün de ik­ti­dar ola­maz di­yor­lar andım olsun ki yarın da ik­ti­dar ol­du­ğu­mu­zu gö­re­ce­ğiz" dedi.
"İYİ PARTİ BİR KAR­DEŞLİK HA­RE­KETİDİR"
"Her gün nef­ret sa­çan­lar, top­lu­ma nifak so­kan­lar, kavga et­me­yi ma­ha­ret bi­len­ler, kol­tu­ğa ya­pış­ma­yı ba­şa­rı sa­yan­lar İYİ Parti'yi an­la­ya­ma­ya­cak­lar" diyen Ba­ya­zıt ko­nuş­ma­sı­na şöyle devam etti: "İYİ Parti bir kar­deş­lik ha­re­ke­ti­dir. İYİ Parti bir ku­cak­laş­ma ha­re­ke­ti­dir. Nef­re­tin, kav­ga­nın, bağ­rış­ma­nın hüküm sür­dü­ğü kara bu­lut­la­rı da­ğıt­mak için bu­ra­da­yız. Senin dilin ne de­me­dik, senin inan­cın ne diye sor­ma­dık. “Ne olur­san ol gel” diyen Mev­la­na mi­sa­li top­lu­mun her ke­si­mi­ne kucak açtık. Biz­le­re düşen görev il il, ilçe ilçe, ma­hal­le ma­hal­le bu ku­cak­laş­ma­yı yur­dun dört bir kö­şe­sin­de sağ­la­mak ola­cak­tır. Biz­le­re düşen görev li­ya­kat sa­hi­bi her in­sa­nı­mı­za par­ti­miz için­de bir yol açmak ola­cak­tır"
Ko­nuş­ma­lar son­ra­sın­da oy verme iş­le­mi­ne ge­çil­di. Kısa süre önce teş­ki­lat­lan­ma­sı­na rağ­men 200'e yakın üye sa­yı­sı­na ula­şan Datça İyi Parti'de üye ka­yıt­la­rı­nın devam et­ti­ği be­lir­til­di.
Tek lis­tey­le gi­di­len se­çim­de, kong­re ta­ri­hi­nin be­lir­len­di­ği zaman di­li­mi­ne kadar kaydı ya­pı­lan 74 de­le­ge­den 50'si oy kul­lan­dı.
Daha önce, atan­mış baş­kan ola­rak ilçe baş­kan­lı­ğı kol­tu­ğu­na otu­ran Arif Ba­ya­zıt kong­re so­nu­cun­da 1 oy boş çı­kar­ken oy kul­la­nan diğer tüm de­le­ge­le­rin oyunu ala­rak, bu kez kol­tu­ğu­na se­çil­miş baş­kan ola­rak otur­du.
Ba­ya­zıt­baş­kan­lı­ğın­da­ki asil yö­ne­tim ku­ru­lu; Bey­do­ğan Özcan, Bilge Yavuz, Demet Ge­re­me­li, Canan Özen, Nu­ri­ye Gi­ri­ci, Pınar Kı­lınç, Banu Uslu Gökçe, Faik Yavuz, Recep Cey­lan, Hü­se­yin Er­yıl­maz, Biray Gün­do­ğan, Sez­gin Çete, Özay Bacak, Ferdi Muslu, Mu­am­mer Çavuş, Cü­neyt Turp, İbra­him Orhan, Talat Taner Gün­gör, Bü­lent Ermiş, Fatih Kal­fat, Kadir Kes­kin ve Tamer Gi­ri­ci'den oluş­tu.
Yedek yö­ne­tim ku­ru­lun­da ise; Osman De­mi­rel, Sezer Çete, İrfan Yıl­maz, Tahir Ak­yıl­dız, Ferdi Bıçak, Mus­ta­fa Mutlu, Hakkı Gün­do­ğan, Ce­ma­let­tin Ka­ra­to­sun, Bedri Ko­ca­dur­muş, Meh­met Çu­ha­dar, Adem Şahin, Ömer Yavuz, Ser­hat Yıl­maz, Meh­met Uçar, Gazi Orhan, Eyüp Dı­ra­ma, Gür­kan Kayan, Sadık Cihat Boz­kurt, Ahmet Şezgi, Önder Yavuz, Fikri Kes­kin, Suat Usul, Şener De­mi­rel yer aldı.
İl asil de­le­ge lis­te­sin­de ise şu isim­ler yer aldı: Arif Ba­ya­zıt, Demet Ge­re­me­li, Banu Uslu Gökçe, Mus­ta­fa Taşer, Şu­ayip Kes­kin, Ali Yaşar Çu­ha­dar, Tahir Ak­yıl­dız, Özay Bacak, Biray Gün­do­ğan, Talat Taner Gün­gör, Sez­gin Çete, Eyüp Dı­ra­ma, Faik Yavuz, Recep Cey­lan
İl yedek de­le­ge lis­te­sin­de bu­lu­nan isim­ler ise şun­lar: Canan Özen, Sa­ni­ye Gül, Tuğba Kolcu, Kadir Kes­kin, Hakkı Gün­do­ğan, İrfan Yıl­maz, Gazi Orhan

         (Rıza EZER)


Bu haber 54755 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer