14-09-2018 17:00 GÜNDEM

DATÇA ,İLÇE JAN­DAR­MA KO­MU­TA­NI ER­DO­ĞAN GÖREVİNE BAŞ­LA­DI

Sebiha ARSLAN : Hak­ka­ri Çu­kur­ca Ko­man­do Tabur Ko­mu­tan­lı­ğın­dan 2018 genel ata­ma­la­rıy­la Datça'ya ata­nan Nec­met­tin Er­do­ğan (35) 13 Ağus­tos iti­ba­riy­le gö­re­vi­ne baş­la­dı.

DATÇA ,İLÇE JAN­DAR­MA KO­MU­TA­NI ER­DO­ĞAN GÖREVİNE BAŞ­LA­DI

Datça İlçe­si­nin huzur ve gü­ve­ni için ça­lı­şa­ca­ğı­nı söy­le­yen Yüz­ba­şı Er­do­ğan açık­la­ma­la­rın­da, "İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğın­da gö­rev­li per­so­nel­le­ri­miz ile bir­lik­te güzel hiz­met­ler ya­pa­ca­ğız. Datça il­çe­mi­ze bağlı 9 ma­hal­le­miz, yak­la­şık 10.000 (on bin) ya­şa­yan va­tan­daş­la­rı­mı­zın ca­nı­nı, ma­lı­nı ve na­mu­su­nu gü­ven­de his­se­de­ce­ği or­ta­mı sağ­la­ya­rak, 24 saat esa­sı­na göre ge­ce­mi­zi gün­dü­zü­mü­ze ka­ta­rak ,ça­lış­ma­la­rı­mı­zı ger­çek­leş­ti­re­ce­ğiz. Datça ha­va­sı,do­ğa­sı,ik­li­miy­le mü­kem­mel ve in­san­la­rıy­la bu­ra­da ça­lış­mak benim için onur ve­ri­ci " dedi.

Mal­te­pe As­ke­ri Li­se­si ve 2007 yı­lın­da Kara Harp Oku­lun­dan mezun olan Er­do­ğan ,11 yıl­dır Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­rin­de görev yap­mak­ta­dır.
35 ya­şın­da evli 2 çocuk ba­ba­sı­dır.
Datça Haber Ga­ze­te­si olarak ,İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Nec­met­tin Er­do­ğan'a

yeni görev ye­ri­nin  ha­yır­lı uğur­lu ol­ma­sı­nı temenni ediyor ,ba­şa­rı­la­rı­nın de­va­mı­nı di­li­yo­ruz.


Bu haber 1121 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer