23-11-2020 18:04 GÜNDEM

DATÇA HABER GA­ZE­TESİ 9 YA­ŞIN­DA

Sebiha ARSLAN : *Bu yıl diğer yıl­lar­da ol­du­ğu gibi iki kut­la­ma bir­ den yap­tık! *Kut­la­ma­la­rı­mı­zı, Co­vid-19 Pan­de­mi­si (sal­gı­nı) al­tın­da biraz buruk kut­la­dık.. *Datça'nın tek Haber Ga­ze­te­si­nin so­rum­lu­ğu üze­ri­miz­de… Bu yıl ga­ze­te­miz Datça Haber'in ku­ru­luş yıl­dö­nü­mü­nü daha gör­kem­li, daha ka­la­ba­lık kut­la­mak is­ti­yor­duk. Ancak, Co­vid-19 Pan­de­mi­si ne­de­niy­le , bu is­te­ği­mi­zi ger­çek­leş­ti­re­me­dik. Se­vin­di­ri­ci yanı ise, ga­ze­te­miz Genel Yayın ve So­rum­lu Yazı İşleri Mü­dü­rü­müz Se­bi­ha Aslan'ın da aynı gün doğ­ma­sıy­dı!... İki­si­ni bir­ den kut­la­dık. Her yıl ol­du­ğu gibi…Ga­ze­te­miz, yayın ha­ya­tı­na, çiz­gi­sin­den ödün ver­me­den devam et­mek­te­dir. Yayın ha­ya­tı­na baş­la­dı­ğı 23 Kasım 2011 yı­lın­dan bu yana il­ke­li ve se­vi­ye­li ya­yı­nı­nı sür­dür­mek­te­dir. Buna devam ede­cek­tir.

DATÇA HABER GA­ZE­TESİ 9 YA­ŞIN­DA

Datça Haber Ga­ze­te­si, Ku­ru­lu­şun­dan bu yana basın ahlak ku­ral­la­rı­na uygun ya­yı­nı­nı sür­dür­me­ye ka­rar­lı­dır. . Bun­dan taviz ver­me­den yayın ha­ya­tı­na devam ede­cek­tir.8 yılı ge­ri­de bı­ra­kan ga­ze­te­miz, güçlü ve di­na­mik kad­ro­suy­la (gö­nül­lü­le­rin çok­lu­ğuy­la) ama­tör bir ruhla yayın yap­mak­ta­dır.
Ga­ze­te­mizin , im­ti­yaz sa­hi­bi Haluk Laçin, 9 yıl ne­de­niy­le şu açık­la­ma­yı yaptı:
“İlk sa­yı­sın­dan bu yana öz­ve­ri ile yayın yapan ga­ze­te­miz, aile için­de yeni bir kan de­ği­şik­li­ği yap­mış­tır. Ba­ba­mın kur­du­ğu ga­ze­te­yi abim , abim­den de çok kısa bir sure ön­ce­ ben devir aldım. Bir sü­rek­li­lik esas­tır.
Ga­ze­te­miz, açık yü­rek­li­lik­le ta­raf­sız yayın il­ke­siy­le Datça'da ve yakın çev­re­de gün­dem oluş­tur­du. Bu il­ke­le­ri­miz­le yayın ha­ya­tı­mı­za devam edip, gün­dem oluş­tur­ma­ya devam ede­ce­ğiz
Datça Haber, sa­de­ce Datça'nın değil, Muğla'nın ve hatta Tür­ki­ye'nin bir haber ga­ze­te­si­dir.
Ga­ze­te­mi­zin ku­rul­du­ğu gün­den bu güne , hiç de­ğiş­me­yen ele­ma­nı; her şeyi Genel Yayın ve So­rum­lu Yazı İşleri Mü­dü­rü­müz Se­bi­ha Ars­lan'ın hak­kı­nı tes­lim etmek ge­re­kir. Her yıl ga­ze­te­mi­zin ol­du­ğu gibi ,Onun' da  aynı güne denk gelen yaş gü­nü­nü kut­la­rız.
 
Ga­ze­te­miz, çok kısa bir  za­man­da su­na­ca­ğı­mız renk­li içe­ri­ğiy­le, daha güzel bir gö­rü­nüm ka­za­na­cak­tır.
Ga­ze­te­miz Datça Haber, Ana­ya­sa­dan gü­cü­nü alan, basın, ahlak ku­ral­la­rı­na uy­ma­yı ta­ah­hüt et­mek­te­dir.
8 yıl­dır ve bun­dan sonra ga­ze­te­mi­zi takip eden, tüm okur­la­rı­mı­za, bizi des­tek­le­yen, bizi ba­sın-ya­yın ku­ral­la­rı için­de eleş­ti­ren tüm okur­la­rı­mı­za ve katkı su­nan­la­ra te­şek­kür ede­rim''.


Bu haber 1230 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer