26-11-2018 19:19 GÜNDEM

DATÇA HABER GAZETEMİZ’ DE ÇİFTE KUTLAMA

Datça Haber Gazetemiz , çiz­gi­sin­den ödün ver­me­den devam et­ti­ği yayın ha­ya­tın­da 6 yılı ge­ri­de bı­rak­ma­nın gu­ru­ru­nu ve mutluluğunu ya­şı­yor. Yayın ha­ya­tı­na baş­la­dı­ğı 23 Kasım 2011 ta­ri­hin­den bu yana il­ke­li ve se­vi­ye­li ya­yın­la­rı ile Datça'nın' gündemini tutan Datça Haber Gazetemiz 7. yaşına girdi.

DATÇA HABER GAZETEMİZ’ DE  ÇİFTE KUTLAMA

Okur­la­rı ile bu­luş­tu­ğu ilk gün­den iti­ba­ren doğru, ta­raf­sız ve il­ke­li ha­ber­ci­lik an­la­yı­şıy­la Datça  Hal­kı­na en iyi hiz­me­ti ver­me­yi
 amaç edi­nen Datça Haber Gazetemiz , İlçenin ve böl­ge­nin sesi ol­ma­ya devam edi­yor.
Sü­tun­la­rı­na ta­şı­dı­ğı ha­ber­ler­le Datça'nın  gün­de­mi­ne ışık tutan Datça Haber  il­ke­li ha­ber­ci­lik an­la­yı­şın­dan ödün ver­me­den yo­lun­da emin adım­lar­la iler­li­yor. 6 yılı ge­ri­de bı­ra­kan gazetemiz, güçlü, genç ve di­na­mik kad­ro­suy­la okur­la­rıy­la en gün­cel ha­ber­le­ri bu­luş­tur­ma­yı sür­dü­rü­yor.
Ay­rı­ca ga­ze­te­mi­zin ku­rul­du­ğu  günden ,ilk sa­yı­sın­dan iti­ba­ren , emek veren, öz­ve­ri­li ça­lış­ma­sı ile  hep daha iyi­si­ni yapma ça­ba­sı gay­reti gös­te­ren , Genel Yayın ve So­rum­lu Yazı İşleri Mü­dü­rü­müz Se­bi­ha Ars­lan' nın  ga­ze­te­mi­zin
ku­ru­lu­şu ile aynı güne denk gelen doğum gü­nü­nü emek­çi ve dost­la­rı­mız­la pasta ke­se­rek kut­la­ma­nın, ay­rı­ca mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yoruz.

Gazetemiz imtiyaz sahibi Haldun Laçin “İlk sa­yı­mız­dan iti­ba­ren aynı öz­ve­ri ile yayın ha­ya­tı­na devam eden ga­ze­te­miz ,açık yü­rek­li­lik­le yap­tı­ğı ta­raf­sız ve özel ha­ber­ler­le  gün­dem oluş­tur­du. Oku­yu­cu­la­rı­mı­za sun­du­ğu­muz renk­li içe­ri­ği
 ile bun­dan sonra da aynı ga­ze­te­ci­lik an­la­yı­şıy­la yo­lu­na devam ede­cek­tir. 6  yıl­dır ga­ze­te­mi­zi takip eden tüm abone ve okur­la­rı­mı­za son­suz te­şek­kür edi­yo­ruz” dedi.


Bu haber 375 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer