27-11-2019 16:52 GÜNDEM

DATÇA ENGELİM OLMAYIN DERNEĞİ'NİN "HER­KE­SE ÖZEL, EĞİ­TİM" PROJESİNİN PROTOKOLÜ İMZALANDI

Rıza EZER : İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Büt­çe­sin­den Der­nek­le­re yar­dım ya­pıl­ma­sı hak­kın­da­ki yö­ner­ge kap­sa­mın­da En­ge­lim Ol­ma­yın Der­ne­ği 24.06.2019 ta­ri­hin­de yap­tıkları "Her­ke­se Özel, Eği­tim" proje baş­vu­ru­su 14.11.2019 ta­ri­hin­de kabul edilerek Muğla Valiliğinde proje protokolü imzalandı.

DATÇA ENGELİM OLMAYIN DERNEĞİ'NİN

 

Muğla'da bu­lu­nan ­der­nek­ler ara­sın­da ikin­ci pro­je­si onay­dan ge­çe­rek kabul edi­len ­tek der­nek olan Datça Engelim Olmayın Derneği ,Vali Yar­dım­cı­sı Ayhan Yaz­gan ve İl Sivil Top­lum­la İliş­ki­ler Mü­dü­rü Cen­giz De­mir­ci'nin ka­tı­lı­mıy­la 21.11.2019 ta­ri­hin­de Muğla Va­li­li­ğin­de pro­je­ pro­to­ko­lü­im­za­la­ndı
En­ge­lim Ol­ma­yın Der­ne­ği baş­ka­nı Dilek Dün­dar ta­ra­fın­dan ya­zı­lan pro­je­nin adı "Her­ke­se Özel, Eği­tim".16 Ara­lık 2019'da baş­la­yıp 3 Ara­lık 2020'de bi­tecek pro­je­nin ko­or­di­na­tör­lü­ğü­nü de der­nek baş­ka­nı Dilek Dün­dar ya­pa­cak.Başkan Dündar yaptığı açıklamada ''1 yıl sü­recek olan pro­je­mi­zi proje or­ta­ğı­mız olan Datça İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ile bir­lik­te ko­or­di­ne­li ola­rak yü­rü­te­ce­ğiz. Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ve Datça Be­le­di­ye­si de pro­je­mi­ze katkı sağ­la­yan ku­rum­lar ara­sın­da.
Pro­je­mi­zin ko­nu­su; okul­lar­da en­gel­li en­gel­siz tüm öğ­ren­ci­ler ile bir­lik­te haf­ta­nın be­lir­li gün­le­rin­de der­ne­ği­mi­zin gö­nül­lü eğit­men­le­ri ve okul öğ­ret­men­le­ri ile bir­lik­te çe­şit­li atöl­ye ça­lış­ma­la­rı yap­mak. Atöl­ye ça­lış­ma­la­rın­da üre­ti­len ürün­le­rin sa­tı­şı ile il­çe­miz­de bu­lu­nan özel eği­tim sı­nıf­la­rı­na do­na­nım des­te­ği sağ­la­mak.Öğ­ren­ci­le­re, öğ­ret­men­le­re ve ve­li­le­re sağ­lık­lı bes­len­me ve kolay sağ­lık­lı besin ha­zır­la­ma yön­tem­le­ri­ni öğ­ret­mek.En­gel­li, en­gel­siz öğ­ren­ci­ler­le ritim, dans ve ti­yat­ro ça­lış­ma­la­rı yap­mak.?Aile­le­re, gö­nül­lü der­nek üye­le­ri­ne ve en­gel­li­le­re özel eği­tim ile il­gi­li çe­şit­li eği­tim­ler ver­mek.?Be­lir­li gün­ler­de okul­lar­da ba­şa­rı­lı olmuş en­gel­li­ler ile far­kın­da­lık gün­le­ri dü­zen­le­mek.


Bu haber 381 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer