23-10-2020 18:36 GÜNDEM

DATÇA EMNİYETİNE BA­ĞIŞ­LA­NAN 3 ARAÇ TÖ­REN­LE TESLİM EDİLDİ

Sebiha ARSLAN : Datça İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü İsmail Toy­gun 'un ön­cü­lü­ğün­de ,Datça Gü­ven­lik Hiz­met­le­ri Güç­len­dir­me Der­ne­ği Baş­ka­nı Ni­za­met­tin Yan­lı­nın ça­lış­ma­la­rıy­la, Datça'nın ha­yır­se­ver işa­dam­la­rı ve es­na­fı­nın kat­kı­sı ile İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­ne 3 adet yeni araç satın alı­na­rak hibe edil­di. Bunun yanı sıra kul­la­nıl­mak­ta olan 2 araç ba­kım­dan ge­çi­ril­di.12 adet yeni tel­siz ,10 adet bil­gi­sa­yar,2 adet ya­zı­cı alın­dı. Eme­cik ma­hal­le­si Ka­ra­in­cir so­kak­ta­ki PTS (Plaka ta­nı­ma sis­te­mi) ku­ru­lum ve ba­kı­mı ya­pıl­dı . Loj­man ci­va­rı ve Kargı yo­lu­na gün­düz ve gece gö­rüş­lü ka­me­ra ku­ru­lu­mu ya­pıl­dı.

DATÇA EMNİYETİNE BA­ĞIŞ­LA­NAN 3 ARAÇ TÖ­REN­LE TESLİM EDİLDİ

Datça İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü bi­na­sı önün de bu gün saat 15:30 da ger­çek­le­şen devir tes­lim tö­re­ni­ne, Muğla İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Sü­ley­man Suvat Dil­be­roğ­lu, İlçe Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban ,İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü İsmail Toy­gun , Datça Gü­ven­lik Hiz­met­le­ri­ni Güç­len­dir­me Der­ne­ği Baş­ka­nı Ni­za­met­tin Yanlı , İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Nec­met­tin Er­do­ğan , İlçe Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Cihat Yit­kin ,İlçe Müf­tü­sü Nu­ret­tin Çelik diğer kurum Amir­le­ri ve Po­lis­ler ka­tıl­dı.

Datça Gü­ven­lik Hiz­met­le­ri Güç­len­dir­me Der­ne­ği Baş­ka­nı Ni­za­met­tin Yanlı yap­tı­ğı açık­la­ma­da;'' Datça hal­kı­mı­za ,işa­dam­la­rı­mı­za ,es­na­fı­mı­za ,bu ko­nu­da önü­mü­zü açan başta İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Sü­ley­man Suvat Dil­be­roğ­lu, İlçe Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban , Her ko­nu­da des­tek­le­ri­ni esir­ge­me­yen İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü İsmail Toy­gun ' a te­şek­kür edi­yo­rum. Yardım kampanyamızda 600 bin TL ci­va­rın­da yar­dım top­lan­mış­tır. Datça, il­çe­si­ne tek­rar­dan sahip çık­tı­ğı­nı gös­ter­miş­tir'' dedi.


İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Sü­ley­man Suvat Dil­be­roğ­lu ve İlçe Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban te­şek­kür­le­ri­ni ile­te­rek '' Ha­yır­se­ver va­tan­daş­la­rı­mız ,em­ni­yet teş­ki­la­tı­mız ve der­ne­ği­mi­zin ça­lış­ma­la­rı­na maddi ma­ne­vi des­tek veren katkı sunan Datça hal­kı­mı­za te­şek­kür edi­yo­ruz dedi.'


Bu haber 1394 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer