02-12-2019 16:56 GÜNDEM

DATÇA DE­NİZ­Cİ­LER DER­NE­Ğİ DATÇA'YA HA­YIR­LI OLSUN

Sebiha ARSLAN : Datça de­niz­ci­le­ri­ni bir çatı al­tın­da top­la­ya­rak de­niz­ci­le­rin ortak çı­kar­la­rı­nı ko­ru­mak ve Datça deniz tu­riz­mi­nin hiz­met stan­dar­dı­nın ge­liş­me­si­ni ve sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği­ni sağ­la­mak­ amacıyla '' Datça Denizciler Der­neği '' 14.10.2019 ta­ri­hi itibariyle resmi ola­rak faaliyetine başladı.

DATÇA DE­NİZ­Cİ­LER DER­NE­Ğİ DATÇA'YA HA­YIR­LI OLSUN

 

Ku­ru­cu yö­ne­tim ku­ru­lu ka­ra­rı ile der­nek baş­kan­lı­ğı­nı üst­le­nen de­niz­ci kap­tan Hü­se­yin Gör­gü­lü ga­ze­te­mi­ze ver­di­ği de­meç­te şu cüm­le­le­re yer verdi.''Uzun yıl­lar­dır ku­rul­ma­sı plan­la­nan ve geç­ti­ği­miz ay iti­ba­ri ile resmi ola­rak fa­ali­ye­te baş­la­yan der­ne­ği­miz ön­ce­lik­le Datça'ya, daha sonra da tüm de­niz­ci ve deniz sev­da­lı­la­rı­na ha­yır­lı olsun. Bu ku­ru­lum sü­re­cin­de bir­lik­te yola çık­tı­ğı­mız de­ğer­li ku­ru­cu üye­le­ri­miz ile Datça'da ki deniz tu­riz­mi­nin daha iyi şart­lar­da, daha ka­li­te­li ve ku­rum­sal hiz­met ver­mek adına Datça De­niz­ci­ler Der­ne­ği­ni kur­duk. Der­ne­ği­mi­zin be­lir­le­di­ği belli ku­ral­lar ve şart­lar doğ­rul­tu­sun­da ya­pı­la­cak tüm hiz­met ve üye­lik baş­vu­ru­la­rı­nı tü­zü­ğü­mü­zün dı­şı­na çık­ma­dan, kim­se­yi ay­rış­tır­ma­dan en iyi şe­kil­de hiz­met ede­ce­ği­miz­den kim­se­nin kuş­ku­su ol­ma­sın. Bu ne­den­le der­nek tü­zü­ğü­mü­zün ilk önem­li mad­de­si ve amacı,Datça de­niz­ci­le­ri­ni bir çatı al­tın­da top­la­ya­rak de­niz­ci­le­rin ortak çı­kar­la­rı­nı ko­ru­mak , Datça deniz tu­riz­mi­nin hiz­met stan­dar­dı­nın ge­liş­me­si­ni ve sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği­ni sağ­la­mak­tır' dedi. Datça Haber Ga­ze­te­si ola­rak  Hü­se­yin Gör­gü­lü ve ku­ru­cu üye­le­ri­ne ha­yır­lı olsun diyor ba­şa­rı­lar te­men­ni edi­yo­ruz.

Datça De­niz­ci­ler Der­ne­ği ku­ru­cu üye­le­ri
Hü­se­yin Gör­gü­lü (Baş­kan)
Say­gın Kurt
Sinan Bora
Gür­sel Aysin Kara
İsmail Ko­şu­lu
Ser­dal Bil­gin
Tüzün Uzu­ner


Bu haber 645 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer