09-11-2018 17:08 GÜNDEM

DATÇA' DAKİ KI­ZIL­ÇAM AĞAÇ­LA­RIN­DA 'DU­MAN­SIZ YAN­GIN' ALAR­MI

Sebiha ARSLAN : Datça 'Yeşil Be­re­li­ler Pro­je­si' kap­sa­mın­da, Datça'da özellikle kı­zıl­çam ağaç­la­rı­nı teh­dit eden, ''Ak­de­niz Çam Kabuk Bö­ce­ği '', takip al­tı­na alın­dı. Or­man­cı­la­rın ''Du­man­sız Yan­gın'' ola­rak ad­lan­dır­dı­ğı, son yıl­lar­da or­man­lık alan­lar­da sıkça gö­rül­me­ye baş­la­nan Ak­de­niz çam kabuk bö­cek­le­ri ne karşı , Fe­ro­mon isim­li, bi­yo­tek­nik uy­gu­la­ma ile karşı mü­ca­de­le baş­la­tıl­dı.

DATÇA' DAKİ KI­ZIL­ÇAM AĞAÇ­LA­RIN­DA 'DU­MAN­SIZ YAN­GIN' ALAR­MI

Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı Ta­bi­at Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Genel Mü­dür­lü­ğü'nün ko­or­di­nas­yo­nun­da, Ana­do­lu Doğa ve Kül­tür Ko­ru­ma Ko­ope­ra­ti­fi (AnaDOKU) ,ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len 'Yeşil Be­re­li­ler Pro­je­si' kap­sa­mın­da, Datça Proje so­rum­lu­su Bi­yo­log Me­li­ke Sezer Yo­rul­maz,Ofis ça­lı­şa­nı Ahmet De­mir­ci ve Mar­ma­ris Çevre Mü­dür­lü­ğü'n­den ,Şube Mü­dü­rü Hasan De­re­ağ­zı,Şehir Plan­la­yı­cı­sı Murat Şen­türk,Çevre Mü­hen­di­si Erman Tolga Bay­rak, Kız­lan Ma­hal­le Muh­ta­rı A.?Suat Ka­ra­man,İskele Ma­hal­le Muh­ta­rı Metin Kar­dağ­lı ve basın mensupları ile  beraber  Datça'da ka­ra­yo­luy­la gi­di­le­me­yen, or­man­lar­da in­ce­le­me yapıldı. Çar­şam­ba günü ( 7 Kasım 2018) gezi tek­ne­siy­le giden ekip,  Çeti Suyu ,Ak­var­yum (Gök Liman ) İncir­li İn adlı koy­la­ra Ak­de­niz çam kabuk bö­cek­le­ri­nin böl­ge­de­ki or­man­la­ra ver­di­ği tah­ri­ba­tı ye­rin­de tes­pit etti.
Mar­ma­ris Çevre Şube Mü­dü­rü Hasan De­re­ağ­zı yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da şu cümleleri söyledi  ''Tür­ki­ye ça­pın­da 4 il ve 6 özel çevre ko­ru­ma böl­ge­sin­de uzman ekip­ler­ce göz­lem ya­pıl­mak­ta ,ekip­ler, ara­zi­de bizim gö­zü­müz, ku­la­ğı­mız olu­yor. Ak­de­niz çam kabuk bö­ce­ği­nin or­man­la­rı­mı­za ver­di­ği tah­ri­bat ye­rin­de tes­pit edi­li­yor. Bu bö­cek­ler, özel­lik­le kı­zıl­çam ağaç­la­rı­nı ku­ru­ta­rak, do­ğa­ya zarar ve­ri­yor. Orman Bölge Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri, Ak­de­niz çam kabuk bö­cek­le­ri­ne karşı fe­ro­mon de­ni­len, bi­yo­tek­nik mü­ca­de­le yü­rü­tü­yor. dedi.
Ana­DO­KU gö­rev­li­si ve Datça Yeşil Be­re­li­ler Proje so­rum­lu­su bi­yo­log Me­li­ke Sezer Yo­rul­maz ise Ak­de­niz çam kabuk bö­ce­ği ile mü­ca­de­le ça­lış­ma­la­rı­nı an­lat­tı. S.?Yo­rul­maz yap­tı­ğı açık­la­ma­da'' "Bö­ce­ğin di­şi­si­nin ko­ku­su, fe­ro­mon tu­zak­la­rı­nın içine ko­nu­lu­yor. Tu­zak­lar daha sonra, kı­zıl­çam ağaç­la­rı­na ası­lı­yor. Erkek böcek, di­şi­si­nin ko­ku­su­nu zan­ne­de­rek içine gir­di­ği tu­zak­ta ölü­yor. Bö­cek­le­rin et­ki­li ol­du­ğu ve kur­ta­rı­la­ma­ya­cak hale gelen ağaç­lar ke­si­lip, bu­lun­du­ğu yerde ki­reç­le­ni­yor" dedi.
İnce­le­me ge­zi­si­ne ka­tı­lan, Muh­ta­r Ka­ra­dağ­lı ise "Çam ağaç­la­rı­nın ku­ru­ma­sı biz­le­ri en­di­şe­len­di­ri­yor­du. Nasıl mü­ca­de­le edi­le­ce­ği­ni bil­mi­yor­duk. Uzman ekip­ler­ce mü­ca­de­le­ye baş­lan­ma­sı bizi mutlu etti" dedi.
Ak­de­niz Çam Kabuk Bö­ce­ğinin ,or­man­la­ra ver­di­ği tah­ri­ba­ttan en çok etkilenen yer  ise Datça' ya 4 mil uzaktaki İncirli İn olarak gözlemlendi.


Bu haber 410 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer