04-09-2018 11:28 GÜNDEM

DATÇA' DA YA­ŞA­YAN ALİ AV­SE­VER­’ DEN ,ÜLKE OR­MAN­LA­RI­NA 5 BİN CAM FİDANI!

Sebiha ARSLAN : Datça Kız­lan Ma­hal­le­sin­de ya­şa­yan Ali Av­se­ver (79) 7 -8 yıl­dır bah­çe­sin­de ye­tiş­tir­di­ği 5000' in üze­rin­de­ki çam fi­da­nı­nı , (fıs­tık çamı) Ülke Or­man­la­rı­na kat­kı­da bu­lun­mak adına ba­ğış­ta bu­lun­mak için yet­ki­li­le­re ses­le­ni­yor.

DATÇA' DA YA­ŞA­YAN ALİ AV­SE­VER­’ DEN ,ÜLKE OR­MAN­LA­RI­NA 5 BİN CAM FİDANI!


TEMA Vakfı (Tür­ki­ye Eroz­yon­la Mü­ca­de­le Ağaç­lan­dır­ma ve Doğal Var­lık­la­rı Ko­ru­ma Vakfı )gö­nül­lü­sü olan Ali Av­se­ver yak­la­şık 8 ya­şın­da olan 5 binin üze­rin­de­ki Fıs­tık Çamı Ağa­cı­nı ,Kız­lan Ma­hal­le­si ,Ta­ri­hi Yel De­ğir­men­le­rin­de bu­lu­nan evi­nin bah­çe­sin­de ye­tiş­ti­rip ,Orman Mü­dür­lü­ğü ,Va­li­lik­ler,Kay­ma­kam­lık­lar ,Be­le­di­ye ve vb. ku­rum­la­rın hiz­me­ti­ne su­nul­mak üzere ba­ğış­ta bu­lun­mak için yet­ki­li­le­re ses­le­nip ,Kız­lan Ma­hal­le­sin­de bu­lu­nan bah­çe­si­ne davet edi­yor.
Ül­ke­miz or­man­la­rı­na kat­kı­da bu­lu­na­bil­mek adına aşkla, sev­giy­le ve sa­bır­la bü­yüt­tü­ğü çam fi­dan­la­rı­nı ba­ğış­ta bu­lun­mak is­te­yen Va­tan­se­ver ve Ha­yır­se­ver Ali Av­se­ver, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da şu cüm­le­le­ri söy­le­di ''Kız­lan Ma­hal­le­sin­de bu­lu­nan ta­ri­hi yel de­ğir­men­le­rin­de ika­met et­mek­te­yim. Bah­çem­de her biri 7-8 yıl­lık 5000'in üze­rin­de Çam Fi­da­nı (Fıs­tık Çamı) ye­tiş­tir­mek­te­yim.Bir or­ma­nın ge­rek­si­ni­mi olan en az 5000 ağaç ade­din­den daha fazla mik­tar­da fidan ye­tiş­tir­miş bu­lun­mak­ta­yım ve bu işi de ömrüm bo­yun­ca ço­cuk­la­rım­la be­ra­ber sür­dür­me dü­şün­ce­sin­de­yim.Aslen Uşak­lı­yım. Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­rin­den Albay ola­rak 1993 yı­lın­da emek­li oldum. An­ka­ra' da Vo­ley­bol ve Bas­ket­bol­la il­gi­len­dim.?Yak­la­şık on yıl önce Datça'ya yer­leş­tim . TEMA Vakfı gö­nül­lü­sü ola­rak Çam Fi­dan­la­rı­mı ye­tiş­tir­mek­te­yim . Bana des­tek veren kızım Dr.?Berna Ay­de­mir,Da­ma­dım Dr.?Ercan Ay­de­mir,Oğul­la­rım Dr. Hakan Av­se­ver ve Gökan Av­se­ver ,to­run­la­rım Lara ve Tan bana çok des­tek ver­di­ler ha­len­de ver­mek­te­dir­ler. Ken­di­le­ri­ne çok te­şek­kür edi­yo­rum '' dedi. Daha önce Uşak­lı­lar si­te­si, Baş­kent­li­ler si­te­si ve 2015 yı­lın­da Datça Hava Radar Mevzi Ko­mu­tan­lı­ğın­ca Datça Man­dal­ya böl­ge­sin­de oluş­tu­ru­lan Ha­tı­ra Or­ma­nı­na 400 çam fi­da­nı ba­ğış­la­yan Ali Am­ca­nın ,tek şartı te­ras­la­ma ve su­la­ma sis­te­miy­le  bağışladığı fidanlarının  öz­ve­riy­le ba­kı­lıp ,rah­met­li eşi Mak­bu­le Av­se­ver' in anı­sı­na Tema lev­ha­sı­nın ko­nul­ma­sı.
Ay­rı­ca ; fi­dan­la,ağaç­la ,bakım ve su­la­ma yap­mak is­te­yen her kese ka­pı­la­rı­nı açan Ali Amca hem bir acı kah­ve­si­ni iç­me­ye ,hem de bu güzel duy­gu­yu ya­şa­mak için me­rak­lı­la­rı­nı bek­li­yor ''Gelin bir fi­dan­da siz dikin'' diyor.
Evi­nin ve bah­çe­si­nin ka­pı­la­rı­nı Datça Haber Ga­ze­te­mi­ze açan ve gös­ter­miş ol­du­ğu mi­sa­fir­per­ver­lik­ten do­la­yı  Ali Am­ca­ya (Aslen Uşak’lı olup hemşerim olması da  ayrıca bir gurur ayrıca bir mutluluk) ve oğlu Hakan Av­se­ver 'e   siz okur­la­rı­mı­zın hu­zu­run­da te­şek­kür­le­ri­mi­zi borç bi­li­riz.


Bu haber 946 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer