04-02-2019 17:54 GÜNDEM

DATÇA 'DA SON GÜN­LER­DE ZEHİRLE­NE­REK VE VU­RU­LA­RAK ÖL­DÜ­RÜ­LEN CAN DOST­LA­RI İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Sebiha ARSLAN : Datça'da son gün­ler­de özel­lik­le sokak hay­van­la­rı­na yö­ne­lik vu­rul­ma, ze­hir­len­me ve ya­ra­lan­ma olay­la­rı­nın art­ma­sı üze­ri­ne Datça Hay­van Se­ver­ler Der­ne­ği ön­cü­lü­ğün­de, “Anma Bu­luş­ma­sı - Pro­tes­to­su­na ” on­lar­ca hay­van sever ka­tı­la­rak des­tek verdi.

DATÇA 'DA SON GÜN­LER­DE ZEHİRLE­NE­REK VE VU­RU­LA­RAK ÖL­DÜ­RÜ­LEN CAN DOST­LA­RI İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

 

Pazar günü (03.02.2019)saat 13:00 da Sevgi Yolu so­nun­da bu­lu­nan par­kın önün­de top­la­nan hay­van se­ver­ler önceki  hafta 1'i sa­hip­li 3 köpek  ve 1 gü­ver­cin (gö­rül­me­yen ve bi­lin­me­yen­ler hariç) kim­li­ği be­lir­siz kişi ve ki­şi­ler­ce tarım ilaç­lı yi­ye­cek­ler ve­ri­le­rek öl­dü­rül­me­si hay­van se­ver­ler ta­ra­fın­dan pro­tes­to edil­di. Buluşmaya ka­tı­lan­ hayvan severler  el­le­rin­de ze­hir­le­nen kö­pek­le­rin re­sim­le­riy­le bir­lik­te, ''Ka­rın­ca­yı bile in­cit­me'', ''Ka­ti­li­mi bulun'' ,''Ka­ti­li­mi ta­nı­yo­rum fakat söy­le­ye­mi­yo­rum çünkü ölü­yüm'' ,''Hay­van­la­ra ezi­ye­te hayır'' ya­zı­lı dö­viz­ler ta­şı­dı.
Datça Kent Kon­se­yi Hay­van Hak­la­rı Ça­lış­ma Grubu ve Datça Hay­van Se­ven­ler Der­ne­ği tem­sil­ci­si Ay­şe­gül Çelik Şahin ka­la­ba­lı­ğa me­ga­fon­la ses­le­ne­rek, so­rum­lu­la­rın bu­lu­nup, hak et­tik­le­ri ce­za­yı çek­me­si için Kay­ma­kam­lık, İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı ,İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ile İlçe Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü gibi ge­re­ken her yere du­ru­mu ak­ta­rıp, ge­re­ken şi­ka­yet­ler­de bu­lunduk­la­rı­nı söy­le­di.Çelik ko­nuş­ma­sın­da özet­le  '' ''22 Ocak 2019 ta­ri­hin­de Gül­lük mev­ki­in­de bir köpek av tü­fe­ği ile vu­ru­la­rak öl­dü­rül­dü. Hay­va­na atı­lan kur­şun­lar­dan biri çevre in­şat­ta ça­lış­mak­ta olan ki­şi­le­rin ya­kı­nın­dan se­ke­rek, in­san­la­rın korku ve panik ya­şa­ma­sı­na neden oldu. Olay­dan bir gün önce aynı yerde yine tü­fek­le bir kö­pe­ğe ateş edil­di­ği­ne şa­hit­ler var. Yakın ta­rih­ler­de iki kö­pe­ğe daha tü­fek­le ateş edi­le­rek zarar ve­ril­miş­ti.27 Ocak 2019 ta­ri­hin­de de Bur­gaz mev­kii eski cici kam­ping' te üç köpek ve bir kuş çev­re­ye atı­lan ze­hir­li ta­vuk­lar­la öl­dü­rül­dü. Zehir o kadar et­ki­li idi ki, hay­van­la­rı da­ki­ka­lar için­de öl­dür­dü. Ha­va­nın güzel ol­ma­sı ne­de­niy­le iki ço­cu­ğu­nu ve evde bak­tı­ğı kö­pe­ği­ni ya­nı­na ala­rak gez­me­ye çıkan bir aile, kö­pek­le­ri­ni beş da­ki­ka için­de ölmüş ol­du­ğu­nu, o es­na­da oraya gelen bir başka kö­pe­ğin yerde duran bir tavuk par­ça­sı­nı ağ­zı­nı al­ma­sıy­la bir­den de­be­len­me­ye baş­la­dı­ğı­nı ve da­ki­ka için­de can çe­ki­şe­rek öl­dü­ğü­nü gör­dü­ler. Küçük ço­cuk­la­rın ya­şa­dı­ğı trav­ma bir yana, bu ço­cuk­lar ya da başka bir çocuk et­ra­fa sa­çıl­mış bu ze­hir­li ta­vuk­lar­la temas et­se­ler ya da ye­se­ler ne ola­cak­tı.
İnsan­la­rın çe­şit­li ba­ha­ne­ler­le, kö­pek­le­re zarar ver­me­ye ça­lı­şır­ken, so­rum­suz­ca yap­tı­ğı bu tip dav­ra­nış­lar ancak bir insan zarar gö­rür­se mi önem­se­necek? Bir çocuk ze­hir­li bir tavuk yese ya da bir in­sa­na bir kur­şun isa­bet etse ne ola­cak.? So­rum­suz­ca elini ko­lu­nu sal­la­ya­rak et­raf­ta do­la­şan bu in­san­lar kim? Bu öfke niye?
Pa­la­mut­bü­kün de vu­ra­rak , ze­hir­le­ye­rek köpek bı­rak­ma­dı­lar. Ka­ra­in­cir' de aynı. Ölüm­le­rin ve teh­dit­le­rin sonu yok. Ne­re­ye git­sek alın top­la­yın bu kö­pek­le­ri de­ni­yor. Kı­sır­laş­tı­rıp, aşı­lat­tı­ğı­mız bu can­la­rı ya­sa­lar bu­lun­duk­la­rı or­ta­ma bırak diyor ama can gü­ven­lik­le­ri yok. Hay­van­la­rı ne­re­ye bı­ra­ka­ca­ğız ne­re­si gü­ven­li diye dü­şün­mek­ten bık­tık artık. Can çe­ki­şen, ezi­yet gören, be­den­le­ri par­ça­lan­mış hay­van­la­rı gör­mek­ten de yo­rul­duk. Bir tane canı ya­şat­mak için kaç insan mü­ca­de­le ve­ri­yo­ruz. Artık yü­rek­le­ri­miz da­yan­mı­yor'' dedi.Katılan tüm hayvan severlere teşekkür eden Çelik'' Sev­gi­li  Bam­bam  ve sev­gi­li Ka­ra­mel için dü­zen­le­di­ği­miz fakat ela gözlü Efe'ye kadar tüm güzel ço­cuk­la­rı­mı­zı an­dı­ğı­mız bir top­laş­ma ger­çek­leş­tir­dik. Bizi de, bu ço­cuk­la­rın anı­la­rı­nı da ,yal­nız bı­rak­ma­yan tüm hay­van­ se­ver dost­la­ra gö­nül­den te­şek­kür ede­riz. Me­ga­fo­nun izin ver­di­ği ka­da­rıy­la dert­leş­tik, an­lat­tık. Bu­luş­ma son­ra­sın­da bize, 'araç ge­rek­ti­ği zaman ara­ya­bi­lir­si­niz' di­ye­rek, 'ben size fa­lan­ca yerde, fa­lan­ca si­te­de her ­şe­yi sağ­la­rım' di­ye­rek is­mi­ni, te­le­fo­nu­nu bı­ra­kan hay­van se­ver­ler oldu. İşte bir­lik­te güç­lü­yüz der­ken tam da bunu kas­te­di­yo­ruz. He­pi­niz sa­ğo­lun,  va­ro­lun. Yakın za­man­da bir büyük bu­luş­ma dü­zen­le­me­yi ve tüm dost­lar­la bir arada söy­le­şe­bil­me­yi umu­yo­ruz. O vakte kadar, sokak can­la­rı­mız ko­nu­sun­da ne ya­pa­bi­le­ce­ği­mi­ze dair her fik­ri­ni­zi, öne­ri­ni­zi dört gözle bek­li­yor ola­ca­ğız. Tüm ka­tı­lım­cı­la­ra çok te­şek­kür ede­riz. İyi ki var­sı­nız, iyi ki omuz ba­şı­mız­da­sı­nız


Bu haber 896 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer