06-08-2018 18:15 GÜNDEM

DATÇA' DA KUM ZAM­BAK­LA­RI AÇTI.SAKIN KO­PAR­MA­YIN, CE­ZA­SI 48 BİN LİRA!

Sebiha ARSLAN : Datça sa­hil­le­rin­de Ağus­tos ve Eylül ay­la­rın­da açan beyaz kum zam­bak­la­rı gör­sel­li­ğiy­le hay­ran bı­ra­kı­yor.Yerli ve ya­ban­cı tu­rist­ler sa­hil­ler­de kum zam­bak­la­rı­nın çi­çek­le­ri ara­sın­da gü­neş­len­me­nin key­fi­ni çı­ka­rı­yor.Ama ko­par­tıl­ma­sı ,ta­şın­ma­sı, to­hum­la­rı­nın top­lan­ma­sı ve yurt dı­şı­na çı­ka­rıl­ma­sı yasak. Bu ku­ral­la­ra uyul­ma­ma­nın ce­za­sı 48 bin lira

DATÇA' DA KUM ZAM­BAK­LA­RI AÇTI.SAKIN KO­PAR­MA­YIN, CE­ZA­SI 48 BİN LİRA!


Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğın­ca 2016 yı­lın­da ya­pı­lan ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da Ulus­la­ra­ra­sı Doğa Ko­ru­ma Bir­li­ği ta­ra­fın­dan ko­ru­ma al­tı­na alı­nan söz ko­nu­su bit­ki­nin nes­li­nin de­va­mı için uy­gu­la­nan ce­za­nın mik­ta­rı 48 bin lira.
İlçe­miz' de Kum zam­bak­la­rı­nın ge­le­ce­ği­ni teh­li­ke­li kılan en önem­li şey­le­rin ba­şın­da gelen fak­tör­ler­den bi­ri­de ya­pı­laş­ma .Doğal yaşam alan­la­rı­nın ya­kın­la­rı ev­ler­le veya ko­nak­la­ma te­sis­le­ri ile dol­mak­ta. Sa­hil­le­rin plaj ola­rak kul­la­nıl­ma­sı zaman zaman da olsa on­la­rın ezil­me­si­ne neden olu­yor, çoğu kişi on­la­rın far­kın­da bile var­mı­yor.


Bu haber 1507 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer