07-01-2019 17:36 GÜNDEM

DATÇA' DA KAYA TIR­MA­NI­ŞI EĞİTİMLERİ BAŞ­LA­DI

Sebiha ARSLAN : Datça Dağ­cı­lık ve Doğa Spor­2018 yı­lı­nın son ay­la­rın­dan itibaren ço­cuk­la­ra ve yetişkinlere yönelik kaya tır­ma­nı­şı eğitimlerine başladı.

DATÇA' DA KAYA TIR­MA­NI­ŞI EĞİTİMLERİ BAŞ­LA­DI

 


2017 Yılın­da ku­ru­lan DA­DA­DOSK geçen bir buçuk sene zar­fın­da önem­li fa­ali­yet­le­re imza atarak kendinden söz ettirirken,  Son ola­rak , kendi bün­ye­sin­de ço­cuk­la­ra ve ye­tiş­kin­le­re kaya tır­ma­nı­şı eği­ti­mi ver­me­ye baş­la­dı. Kulüp Baş­ka­nı Sa­det­tin Özlük fa­ali­yet­le­ri ile il­gi­li ola­rak şu cümleleri söyledi ''

DA­DA­DOSK  olarak ku­ru­lu­şumuzdan iti­ba­ren Datça'ya artı değer ka­zan­dı­ra­cak bir çok fa­ali­yet­le­r içerisindeyiz.Datça'nın iki aylık tu­rizm se­zo­nu­na mah­kum edil­me­me­si ge­re­kli. Kış ay­la­rı­nın ol­duk­ça ılık ya­şan­dı­ğı Datça'da ,doğa tu­riz­mi öne çı­ka­rı­la­rak; son­ba­har, kış ve ilk­ba­har­da da tu­rizm canlı tu­tu­la­bi­lir. Daha ku­ru­luş aşa­ma­sın­da iken ku­lü­bü­müz üze­rin­den, geç­ti­ği­miz kış ay­la­rın­da yüz­ler­ce ko­nu­ğu­muz oldu. İlçe­mi­zin do­ğa­sı o kadar bü­yü­le­yi­ci ki bu yıl yine gel­mek üzere çok mem­nun bir şe­kil­de ay­rıl­dı­lar. He­de­fi­miz bu yıl için en az 2000 in­sa­nı Datça'da mi­sa­fir etmek.. Ta­bi­idir ki bunu ger­çek­leş­ti­re­bil­me­miz için es­na­fı­mı­zın ku­lü­bü­mü­ze yar­dım­cı ol­ma­sı gerek. Otel­ler, yeme içme me­kan­la­rı ku­lü­bümüz­le di­ya­lo­ga geç­me­li ve ge­lecek olan ko­nuk­lar için neler ya­pa­bi­le­cek­le­ri­ni bize bil­dir­me­li­ler.

Diğer ta­raf­tan 11-12-13 Mayıs'ta DKSD ile bir­lik­te ger­çek­leş­tir­di­ği­miz Can Yücel Kül­tür Ve Sanat Festivali'nin il­çe­mi­zin ta­nı­tı­mı­na nasıl bir katkı sağ­la­dı­ğı­nı da ha­tır­lat­mak­ta fayda var.
Kulüp ola­rak sos­yal so­rum­lu­luk­la­rı­mı­zın bi­lin­cin­de ola­rak ha­re­ket edi­yo­ruz. Datça'nın su so­ru­nu her­ke­sin bil­di­ği bir şey. Bu ko­nu­da; kulüp ola­rak dü­zen­le­di­ği­miz doğa yü­rü­yüş­le­rin­de, Datça Kent Kon­seyi Su Grubu ile ko­or­di­ne­li ola­rak dere ya­tak­la­rı­na sel ka­pan­la­rı ku­ra­rak, yağ­mur ha­sa­dı yap­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Böy­le­ce top­rak­la­rı­mı­zın yağ­mur su­la­rıy­la de­niz­le­re ak­ma­sı­na engel ol­mak­la kal­mı­yor; yağan yağ­mur su­la­rı­nın top­rak ta­ra­fın­dan daha çok emil­me­si­ne yar­dım­cı olu­yo­ruz.”

Ya­pı­lan dağ­cı­lık fa­ali­yet­le­ri ko­nu­sun­da ise “ Ku­lü­bü­müz bün­ye­sin­de­ki üç Antrenör ve de­ne­yim­li dağ­cı­lar eş­li­ğin­de kaya tır­ma­nı­şı eği­tim­le­ri­ne 2018 son­la­rın­da baş­la­dı. Ön­ce­lik­le VELİ-DER ile yap­tı­ğı­mız ça­lış­ma ne­ti­ce­sin­de 6-14 yaş grubu ço­cuk­la­rı­mı­za eği­tim ver­me­ye baş­la­dık. Ço­cuk­la­rı­mız çok ba­şa­rı­lı ve azim­li­ler. Bu bize umut verdi. Tır­ma­nış sporu ilk kez 2020 olim­pi­yat­la­rın­da bir branş ola­rak yer ala­cak. Kalan süre zar­fın­da ço­cuk­la­rı­mı­zı eği­tip olim­pi­yat­lar­dan ma­dal­ya­lar­la dönme şan­sı­mız çok yük­sek. Çünkü Datça'da 500'e yakın fark­lı zor­luk de­re­ce­le­ri olan ro­ta­lar mev­cut. Eğit­men­le­ri­miz ko­nu­ya hakim ve çok ba­şa­rı­lı. He­de­fi­miz lise ve yük­se­ko­kul öğ­ren­ci­le­ri­ne de ula­şıp; Datça'yı ül­ke­mi­zin tır­man­ma mer­ke­zi ha­li­ne ge­tir­mek. Böy­le­lik­le hem es­na­fı­mı­zın ka­zan­cı­nı ar­tır­mak hem de spor yapan bir genç­lik oluş­tur­mak.

Ku­lü­bü­müz çok kıt kay­nak­lar­la bir çok şeyi ger­çek­leş­tir­me­ye ça­lı­şı­yor. Bu sporu ya­par­ken kul­la­nı­lan mal­ze­me­le­rin ma­li­ye­ti ol­duk­ça yük­sek. Bu ko­nu­da tüm Dat­ça­ halkımızdan des­tek bek­li­yo­ruz.
Ay­rı­ca ya­ğış­lı ha­va­lar­da tır­ma­nış eği­ti­mi ve­re­me­di­ği­miz için sı­kın­tı ya­şı­yo­ruz. Bu ne­den­le Ka­pa­lı spor sa­lo­nu­na aci­len bir tır­man­ma du­va­rı ya­pılma­lı ve ço­cuk­la­rı­mı­zın bu dal­da­ki eği­tim­le­ri­nin ak­sa­ma­sı­na engel olun­ma­lı­dır.” dedi.


Bu haber 447 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer