21-01-2020 10:55 GÜNDEM

DATÇA 'DA "HER­KE­SE ÖZEL EĞİTİM" PRO­JESİNİN TA­NI­TIM TOP­LAN­TI­SI YA­PIL­DI

Sebiha ARSLAN : Datça En­ge­lim Ol­ma­yın Der­ne­ği ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan, 'Her­ke­se Özel Eği­tim' pro­je­si­nin İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Sivil Top­lum­la İliş­ki­ler Genel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan kabul edi­le­rek, ta­nı­tım top­lan­tı­sı ya­pıl­dı.

DATÇA 'DA

 

16 Ocak Per­şem­be günü saat:16:00 da Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zi'nde dü­zen­le­nen ta­nı­tım top­lan­tı­sın­da, proje ile il­gi­li ça­lış­ma­lar hak­kın­da bilgi veren En­ge­lim Ol­ma­yın Der­ne­ği Baş­ka­nı Dilek Dün­dar, Datça İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü, Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ve Datça Be­le­di­ye­si pro­je­mi­ze katkı sağ­la­yan ku­rum­lar ara­sın­da dedi.Baş­kan Dün­dar söz­le­ri­ne ''
İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Büt­çe­sin­den Der­nek­le­re Yar­dım Ya­pıl­ma­sı Hak­kın­da­ki Yö­ner­ge Kap­sa­mın­da 24.06.2019 ta­ri­hin­de En­ge­lim Ol­ma­yın Der­ne­ği ola­rak yap­tı­ğı­mız proje baş­vu­ru­su 14.11.2019 ta­ri­hin­de kabul edil­di. Muğla'da bu­lu­nan der­nek­ler ara­sın­da ikin­ci pro­je­si onay­dan ge­çe­rek kabul edi­len tek der­ne­ğiz.
 pro­je­nin adı "Her­ke­se Özel, Eği­tim".16 Ara­lık 2019'da baş­la­yıp 3 Ara­lık 2020'de bi­tecek pro­je­nin ko­or­di­na­tör­lü­ğü­nü' de şahsım yapacak .1 yıl sü­recek olan pro­je­nin proje or­ta­ğı Datça İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü. Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ve Datça Be­le­di­ye­si pro­je­ye katkı sağ­la­yan ku­rum­lar ara­sın­da.
Pro­je­nin ko­nu­su; okul­lar­da en­gel­li en­gel­siz tüm öğ­ren­ci­ler ile bir­lik­te haf­ta­nın be­lir­li gün­le­rin­de der­ne­ği­mi­zin gö­nül­lü eğit­men­le­ri ve okul öğ­ret­men­le­ri ile bir­lik­te çe­şit­li atöl­ye ça­lış­ma­la­rı yap­mak. Öğ­ren­ci­le­re, öğ­ret­men­le­re ve ve­li­le­re sağ­lık­lı bes­len­me ve kolay sağ­lık­lı besin ha­zır­la­ma yön­tem­le­ri hak­kın­da eği­tim­ler ver­mek. Aile­le­re, gö­nül­lü der­nek üye­le­ri­ne ve en­gel­li­le­re özel eği­tim, ki­şi­sel ge­li­şim, ile­ti­şim tek­nik­le­ri gibi ko­nu­lar­da çe­şit­li eği­tim­ler ver­mek. Be­lir­li gün­ler­de ve haf­ta­lar­da okul­lar­da ve Kül­tür Mer­ke­zin­de der­nek üye­le­ri­miz ile bir­lik­te ba­şa­rı­lı olmuş en­gel­li­ler ile far­kın­da­lık ça­lış­ma­la­rı yap­mak söy­le­şi­ler dü­zen­le­mek ser­gi­ler açmak. Ka­tı­lım­cı­lar­la bir­lik­te em­pa­ti ça­lış­ma­la­rı yap­mak.
El sa­nat­la­rı atöl­ye­sin­de 5 fark­lı atöl­ye ça­lış­ma­sı ola­cak.Öğ­ren­ci­ler mum ve bi­lek­lik ya­pı­mı­nı, çe­şit­lik ob­je­ler­den he­di­ye­lik eşya üre­ti­mi­ni, ahşap bo­ya­ma yap­ma­yı ve ebru sa­na­tı­nı öğ­re­ne­cek­ler. Mut­fak atöl­ye­sin­de masa ha­zır­la­ma, mev­si­mi­ne göre fay­da­lı ürün­le­ri ta­nı­ma, sağ­lık­lı ürün­ler­le kolay atış­tır­ma­lık­lar yapma ko­nu­la­rın­da bilgi ve be­ce­ri sa­hi­bi ol­ma­la­rı sağ­la­na­cak. En­gel­li, en­gel­siz öğ­ren­ci­ler­le bir­lik­te ritim, dans ve ti­yat­ro ça­lış­ma­la­rı ya­pı­la­cak. El sa­nat­la­rı atöl­ye­si ça­lış­ma­la­rın­da üre­ti­len ürün­ler en­gel­li en­gel­siz öğ­ren­ci­le­rin ka­tı­lı­mı ile okul ker­mes­le­rin­de ve diğer et­kin­lik­ler­de sa­tı­şa su­nu­la­cak. Sa­tış­tan elde edi­len gelir ile il­çe­miz­de bu­lu­nan özel eği­tim sı­nıf­la­rı­na do­na­nım des­te­ği sağ­la­na­cak.

He­def­le­ri­miz;
Okul­lar­da bir­lik­te ya­pı­lan ça­lış­ma­lar sa­ye­sin­de en­gel­li en­gel­siz tüm öğ­ren­ci­le­rin kay­naş­ma­sı­nı sağ­la­mak.
Atöl­ye­le­re ka­tı­lan öğ­ren­ci­le­rin el ve zihin be­ce­ri­le­ri­nin ge­liş­me­si­ni sağ­la­mak.
Ritim, dans ve ti­yat­ro ça­lış­ma­la­rı sa­ye­sin­de öz gü­ven­le­ri­nin art­ma­sı­na des­tek olmak.
Atöl­ye­de üre­ti­len ürün­le­rin okul ker­mes­le­rin­de ve diğer et­kin­lik­ler­de en­gel­li en­gel­siz öğ­ren­ci­ler ile bir­lik­te sa­tı­şı­nı sağ­la­mak bu sa­ye­de bir­lik­te ça­lış­ma ola­na­ğı sun­mak.
Sa­tış­lar­dan ka­za­nı­lan para ile okul­lar­da­ki özel eği­tim sı­nıf­la­rı­na do­na­nım des­te­ği sağ­la­mak.
Öğ­ren­ci­le­re, öğ­ret­men­le­re ve ve­li­le­re sağ­lık­lı bes­len­me ve kolay sağ­lık­lı besin ha­zır­la­ma yön­tem­le­ri hak­kın­da eği­tim­ler ver­mek.
Halk eği­tim kurs­la­rı­na aile­le­rin, en­gel­li­le­rin ve gö­nül­lü der­nek üye­le­ri­nin ka­tıl­ma­sı­nı sağ­la­ya­rak ken­di­le­ri­ni ge­liş­tir­me fır­sa­tı ver­mek.
En­gel­li­le­ri ye­te­rin­ce ta­nı­ma­yan öğ­ren­ci­le­re, ve­li­le­re ve en­gel­li ço­cu­ğu olan aile­le­re far­kın­da­lık se­mi­ner­le­ri ile en­gel­le­ri ta­nıt­mak'' dedi.


Bu haber 1120 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer