11-02-2019 16:42 GÜNDEM

DATÇA 'DA DÜZENLENEN ‘’ASIM'IN NESLİ AKİF'İ DİNLİYOR’’ PROJESİNE BÜYÜK İLGİ

Sebiha ARSLAN : Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı­nın kat­kı­la­rıy­la Muğla Va­li­li­ği hi­ma­ye­sin­de ha­zır­la­nan "Asım'ın Nesli Akif'i Din­li­yor Pro­je­si" kap­sa­mın­da, Datça 'da Meh­met Akif Ersoy' un anıl­dı­ğı et­kin­lik düzenlendi. Kurtuluş Sa­va­şı ve İstiklal Marşımızın ne zor şartlar altında yazıldığını, gençlere an­lat­ma­yı amaç­la­yan Asım'ın Nesli Akif'i Din­li­yor et­kin­li­ği Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zi'nde genç­lerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

DATÇA 'DA DÜZENLENEN ‘’ASIM'IN NESLİ AKİF'İ DİNLİYOR’’ PROJESİNE BÜYÜK  İLGİ


Muğla ve13 il­çe­sin­de ya­pıl­ma­sı plan­la­nan ve 12 Mart'ta bi­tecek olan Asım'ın Nesli Akif'i Din­li­yor pro­je­si­ Datça 'da 08.02.2019 Cuma günü ger­çek­leş­ti.
T.C. Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı , Muğla Va­li­li­ği hi­ma­ye­sin­de Muğla Genç­lik ve Spor İl Mü­dür­lü­ğü ko­or­di­ne­sin­de, Muğla Sıtkı Koç­man Üni­ver­si­te­si ,Muğla İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ,Tür­ki­ye Genç­lik Vakfı (TÜGRA) ve Tür­ki­ye Ya­zar­lar Bir­li­ği pay­daş­lı­ğın­da Meh­met Akif Ersoy'u ve Kur­tu­luş Sa­va­şı'nı genç­le­re an­lat­ma­yı amaç­la­yan Asım'ın Nesli Akif'i Din­li­yor et­kin­li­ği projesi  ile İstik­lal Marşı'nın ya­za­rı ve fikir adamı Meh­met Akif Ersoy ve Kur­tu­luş Sa­va­şı mü­ca­de­le­si genç­le­re an­lat­ma­yı he­def­li­yor. Kül­tür Mer­ke­zi­ni dol­du­ran öğ­ren­ci­ler et­kin­li­ğe yoğun ilgi gös­ter­di.Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zi'nde ger­çek­le­şen et­kin­lik Saygı du­ru­şu ve İstik­lal Marşı'nın okun­ma­sıy­la başlandı. Hı­zır­şah Cami İmam Ha­ti­bi Ser­hat Ya­zı­cı'nın  Kur'an-ı Kerim Ti­la­ve­ti okunmasıyla devam etti.
Et­kin­li­ğe Datça Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban, Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar ,İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü Raşit Özkan, İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Nec­met­tin Er­do­ğan,Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Öğr.Gör.Canan Doğan,  Genç­lik ve Spor İlçe Mü­dü­rü Reşit Sinan, İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Fer­man Ak­bu­lut,İlçe Müf­tü­sü Nu­ret­tin Çelik, Cum­hur İtti­fa­kı Datça Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Fey­zul­lah Gü­la­da
pro­to­kol üye­le­ri ve öğ­ren­ci­ler ka­tıl­dı.Datça Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da Milli Şairimiz  Meh­met Akif Ersoy'u rah­met, min­net ve say­gıy­la an­dık­la­rı­nı söy­le­ye­rek, özet­le '' Bu mil­le­tin duy­gu­la­rı­na ter­cü­man olmuş, Kur­tu­luş Mü­ca­de­le­si'nin içe­ri­sin­de yer almış, umut ve di­re­niş sem­bo­lü olmuş, çok önem­li yerli ve milli de­ğe­ri­miz­dir Meh­met Akif Ersoy.Sevgili gençler! Bütün bu anlatılan şeyleri mutlaka daha önceden de duydunuz ve belki de birçoğunuzun ruhunda derin akisler uyandırdı. Bizler şu anı yaşayanlar olarak geçmişin mirasını ve geleceğin emanetini taşıyoruz. Geçmişte yaşayanlar şanlı atalarımız, şehit dedelerimiz bize bu güzel vatanı miras bıraktı. Bizler de gelecek nesillere bu kutsal emaneti en güzel şekilde taşımalıyız. Unutmayınız ki omuzlarınızda geleceğin sorumluluğu vardır. Bu sorumluluğu taşımak öyle kolay değildir. Çalışmak ister, fedakârlık ister. Bizden sonra gelecek nesillere güçlü ve gelişmiş bir ülke bırakmak, geçmişin mirasını geleceğe emanet olarak taşımak için çok çalışmalıyız.Pro­je­de yer alan tüm ta­raf­la­ra te­şek­kür edi­yo­rum. Ge­le­ce­ği­mi­zin te­mi­na­tı öğrencilerimiz ve gençlerimize, milli de­ğer­le­ri­mi­zi an­lat­ma­lı­yız." dedi.
Muğla Sıtkı Koç­man Üni­ver­si­te­si öğ­re­tim gö­rev­li­le­ri ta­ra­fın­dan Meh­met Akif Ersoy'un ha­ya­tı­nı ve Kur­tu­luş Sa­va­şı'nı an­la­tan ko­nuş­ma­lar ya­pıl­dı.
Milli şair Ersoy'un "Bül­bül" isim­li şi­iri­nin okun­du­ğu ve öğ­ren­ci­le­rin proje ko­nu­suy­la il­gi­li yap­tı­ğı re­sim­le­rin ser­gi­len­di­ği prog­ram, pa­nel­le devam etti.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi  Ata­türk İlke­le­ri ve İnkı­lap Ta­ri­hi Bö­lü­mü Öğ­re­tim Gö­rev­li­si Dr. Zey­nep Özdem Köse'nin yö­net­ti­ği pa­nel­de, aynı bö­lüm­de öğ­re­tim gö­rev­li­si Osman Köse ile Türk Dili Bö­lü­mü Öğ­re­tim Gö­rev­li­si Dr. Ümit Akın ko­nuş­ma­cı ola­rak yer aldı.
Zey­nep Özdem Köse, pro­je­de­ki amaç­la­rı­nın milli şair Meh­met Akif Ersoy'un daha iyi an­la­şı­la­bil­me­si, İstik­lal Marşı'nın ya­zı­lış öy­kü­sü­nün daha iyi idrak edil­me­si, hem Milli Mü­ca­de­le yıl­la­rı­nın hem de Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti'nin ku­ru­lu­şu­nun daha iyi an­la­şıl­ma­sı ve ge­lecek ne­sil­le­re ak­ta­rıl­ma­sı ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Osman Köse ise "Öyle bir şah­si­yet ki bir ka­rak­ter abi­de­si Meh­met Akif Ersoy ,ola­rak an­la­tı­yo­ruz. Mil­let­le­rin ta­ri­hin­de çok önem­li şah­si­yet­ler var­dır. Biz onu vatan şairi, İslam şairi, Vatan, Mil­let, Bay­rak gibi çok önem­li me­saj­la­rın içini dol­du­ran bir şah­si­yet ola­rak gö­rü­yo­ruz." dedi.Öğ­ren­ci­ler­den, Meh­met Akif Ersoy'un Ça­nak­ka­le Şe­hit­le­ri­ne Şiiri'ni Datça' nın güzel man­za­ra­lı yük­sek bir te­pe­si­ne çı­ka­rak ya da boş bir alan­da yük­sek sesle oku­ma­la­rı­nı is­te­yen Köse, şun­la­rı söy­le­di:"Ke­li­me­le­ri tam çı­ka­ra­mı­yo­rum, an­la­mı­yo­rum de­me­yin. Emin olun Ça­nak­ka­le Sa­vaş­la­rı­nı hiç bir eser­de, hiç­ bir ki­şi­den din­le­me­di­ği­niz kadar muh­te­şem din­le­ye­cek­si­niz, zevk ala­cak­sı­nız, duy­gu­la­na­cak­sı­nız. Neden bi­li­yor mu­su­nuz? Meh­met Akif Ersoy, bu şi­iri­ni Ça­nak­ka­le Sa­va­şı'nı gör­me­den yaz­mış­tır. Cep­he­den almış ol­du­ğu telg­raf­lar­la, gelen ha­ber­ler­le, bi­ri­kim­le­riy­le yaz­mış­tır."
Dr. Ümit Akın da Ersoy'un ha­ya­tı, eser­le­ri ve İstik­lal Marşı'nın hangi ko­şul­lar­da ya­zıl­dı­ğı ko­nu­sun­da sunum yaptı.Zaman zaman duygusal  anların yaşandığı panel hatıra fotoğrafı çekilmesi ve  Öğrencilere ''Genç  Safahat'' kitabı hediye edilmesiyle sona erdi.


Bu haber 439 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer