13-11-2020 11:24 GÜNDEM

DATÇA 'DA BİR İLK ! VİZYON GARAGE OTO EKS­PER­TİZ DATÇA ŞU­BE­Sİ HİZ­ME­TE AÇIL­DI

Sebiha ARSLAN : Datça 'da ikin­ci el araç alım sa­tı­mın­da eks­per­tiz hiz­me­ti ve­recek olan Tür­ki­ye'nin Oto Eks­per­tiz Mar­ka­sı Vizyon Garage Datça Şu­be­si ,dü­zen­le­nen tö­ren­le hiz­me­te açıl­dı.

DATÇA 'DA BİR İLK ! VİZYON GARAGE OTO EKS­PER­TİZ DATÇA  ŞU­BE­Sİ HİZ­ME­TE AÇIL­DI

Mağaza sa­hi­bi aynı zamanda Tuana Rentecar’ ın işletmecisi  Kadir  Yaşar “Datça' da  önem­li bir ek­sik­li­ği gi­de­recek olan Vizyon Garage Oto Eks­per­tiz fir­ma­mız­da fiyat po­li­ti­ka­mız ve hiz­met ka­li­te­miz­le öne çık­ma­yı ,halkımıza hizmet vermeyi he­def­li­yo­ruz. Araba alır­ken veya sa­tar­ken gönül ra­hat­lı­ğıy­la baş­vu­ra­bi­lirler .Açı­lış­ımızda bizleri yal­nız bı­rak­ma­yan mi­sa­fir­le­re te­şek­kür ediyorum dedi.

DE­TAY­LI TEST­LER YA­PI­LABİLİYOR 
İşye­ri­nin açı­lı­şı­nın ar­dın­dan da­vet­li­ler, yeni açı­lan iş­ye­ri­yi ge­ze­rek, son tek­no­lo­ji ci­haz­la­rıy­la hiz­met veren iş­ye­ri hak­kın­da bilgi aldı. İşye­ri­nin açı­lı­şı ile il­gi­li bir bilgi veren Vizyon Garage Oto Eks­per­tiz Şu­be­si iş­let­me­ci­si Kadir Yaşar , bu­ra­da va­tan­daş­la­rın ikin­ci el araç al­ma­dan önce araç­la­rın­da mev­cut olan per­for­mans test­le­ri­ni yap­tık­la­rı­nı dile ge­tir­di. Son tek­no­lo­ji ci­haz­lar­la hiz­met veren ga­ran­ti­li  Oto Eks­per­tiz Datça  Şu­be­si, araç­la­rın test sü­rü­şü, araç geç­mi­şi, tra­mer sor­gu­la­ma, boya ka­por­ta testi, OBD arıza tes­pit cihaz ile araç testi, makas lift üze­rin­de araç altı ve şase kont­ro­lü, eks­per­tiz kont­ro­lü, ci­haz­lar üze­rin­de motor testi, fren testi, süs­pan­si­yon testi, yanal kayma testi ile yap­tı­ğı de­tay­lı test­ler­le ikin­ci el araç alımı ve sa­tı­mı ger­çek­leş­ti­ren va­tan­daş­la­rın ya­nıl­ma pa­yı­nı en aza in­dir­me­yi he­def­le­dik­le­ri­ni kay­det­ti. İkinci el araç ala­cak va­tan­daş­lar için büyük ko­lay­lık sağ­la­ya­cak olan firma, en mo­dern do­na­tı­lar­la hiz­me­te baş­la­dı. 
İşinde uzman per­so­nel­ler hiz­met ve­recek olan Şu­be­, araç­la­ra ön mu­aye­ne hiz­me­ti de ve­recek olup mu­aye­ne­ye giren araç­la­rın so­run­suz çık­ma­sı­na ola­nak su­nu­yor. 

DATÇA ' DA  BİR İLK...
 Kent­te ek­sik­li­ği­ni gör­dü­ğü­müz eks­per­tiz hiz­me­ti­ni hal­kı­mı­zın hiz­me­ti­ne sun­duk. Tek­no­lo­ji­ye uygun ekip­man­lar­la do­nat­tı­ğı­mız iş­ye­ri­miz­de işin­de uzman per­so­nel­ler hiz­met ve­ri­yor. Gü­nü­müz­de araç alım sa­tım­la­rı belli şart­lar­da olmak zo­run­da. Bu şart­lar­dan biri de kar­şı­lık­lı güven sağ­la­na­bil­me­si için sa­tı­lan ara­cın bir başka kurum ta­ra­fın­dan bir takım test­ler­le mev­cut du­ru­mu­nun de­ğer­len­di­ril­me­si ge­re­ki­yor. Bizde tamda bu nok­ta­da dev­re­ye gi­ri­yo­ruz. Bu­ra­da oto alım sa­tım­da araç­la­rı test ede­rek en gü­ve­ni­lir şe­kil­de oto­mo­bil­le­rin du­ru­mu­nu rapor edi­yo­ruz. ” diye ko­nuş­tu.
Datça Haber Gazetesi olarak ,yeni iş yerinizi kutlar bol kazançlar dileriz.


Bu haber 1341 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer