27-11-2019 17:00 GÜNDEM

DATÇA 'DA ''4006 TÜBİTAK BİLİM FUARI''AÇILDI

Sebiha ARSLAN : Yıl­maz­lar Or­ta­oku­lu Öğ­ret­men ve Öğ­ren­ci­le­ri­nin ha­zır­la­dı­ğı 2019-2020 eği­tim öğ­re­tim yılı 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı ser­gi­si açıl­dı

DATÇA 'DA ''4006 TÜBİTAK BİLİM FUARI''AÇILDI


Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli 4006 Bilim Fuarı ,Datça İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ve Yıl­maz­lar Or­ta­oku­lu Mü­dü­rü Ahmet İnan ko­or­di­na­tör­lü­ğün­de , öğ­ret­men ve öğ­ren­ci­ler ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan  23 proje, Yıl­maz­lar Or­ta­oku­lu Sa­lo­nun­da ser­gi­len­di. Fuar açı­lı­şı­na Kay­ma­ka­m Mesut Çoban, Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı İnci Bil­gin, İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Fer­man Ak­bu­lut, okul ida­re­ci­le­ri, öğ­ret­men ve öğ­ren­ci­ler ka­tıl­dı.
Pa­zar­te­si günü (25.11.2019) saat 10:00 da Kur­de­le ke­si­mi ile açı­lan fu­ar­da ser­gi­le­nen top­lam 23 proje hak­kın­da öğ­ren­ci­ler­den tek tek bil­gi­ler alan Kay­ma­kam Mesut Çoban öğ­ren­ci­le­rin ha­zır­la­dı­ğı bazı pro­je­le­ri de­ne­ye­rek test etti. Kay­ma­kam Çoban , bu­ra­da yap­tı­ğı açık­la­ma­da, bu tür sos­yal or­ga­ni­zas­yon­lar sa­ye­sin­de öğ­ren­ci­le­rin ufuk­la­rı­nın açıl­dı­ğı­nı ve ge­le­ce­ğe daha gü­ven­le ba­ka­cak­la­rı­nı söy­le­di.Ça­lış­ma­la­rın­dan do­la­yı öğ­ren­ci­le­ri teb­rik eden Çoban , "Çok güzel pro­je­ler gör­dük. Öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin ge­le­ce­ği için bun­lar çok önem­li. Bütün öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum. Öğ­ret­men­le­ri­mi­zi ve okul ida­re­ci­le­ri­mi­zi de ay­rı­ca teb­rik edi­yo­rum" dedi.
Okul Mü­dü­rü Ahmet İnan ise, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı hak­kın­da ver­di­ği bil­gi­de, "Oku­lu­muz­da Eği­tim gören bütün öğ­ren­ci­ler pro­je­le­re ha­zır­lık aşa­ma­sın­da görev aldı ve top­lam­da da 104 öğ­ren­ci­miz biz­zat proje ha­zır­lı­ğın­da ça­lış­tı'' dedi.
ilçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Fer­man Ak­bu­lut  yap­tı­ğı açık­la­ma­da ''Ha­zır­la­nan 23 pro­je­nin ser­gi­len­di­ği fu­ar­da emeği geçen öğ­ret­men­le­ri­mi­ze ve öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze te­şek­kür edi­yo­rum''dedi.


Bu haber 484 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer