07-01-2019 17:40 GÜNDEM

DATÇA 'DA 2023 EĞİTİM VİZYONU KAP­SA­MIN­DA ÇA­LIŞ­TAY DÜ­ZEN­LENDİ

Rıza EZER : Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı 2023 Eği­tim Viz­yon He­def­le­ri" çer­çe­ve­sin­de Datça ve diğer 12 Muğla il­çe­sin de eş za­man­lı ola­rak "2023 Eği­tim Viz­yo­nu Ça­lış­ta­y' ı" ger­çek­leş­ti­ril­di.

DATÇA 'DA 2023 EĞİTİM VİZYONU KAP­SA­MIN­DA ÇA­LIŞ­TAY DÜ­ZEN­LENDİ

 

Cu­mar­te­si günü (5.01.2019) saat 9.30 da Kazım Yıl­maz İlko­ku­lu top­lan­tı sa­lo­nun­da , Saygı Du­ru­şu ve İs­tik­lal Marşı okun­ma­sıy­la baş­la­nı­lan ça­lış­tay­' da ,il­çe­de görev yapan öğ­ret­men,okul mü­dür­le­ri, ala­nın­da uz­man­laş­mış aka­de­mis­yen­ler, bazı sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı tem­sil­ci­le­ri, Datça Müf­tü­sü Nu­ret­tin Çelik ve eği­ti­me gönül veren 230 eği­tim­ci ka­tıl­dı. İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Fer­man Ak­bu­lut' yap­tı­ğı açı­lış ko­nuş­ma­sın­da özet­le Ça­lış­ta­yı­mız­da  top­lam 18 ko­mis­yon ku­rul­du. Her ko­mis­yon kendi ala­nın­da 2023 Eği­tim Viz­yo­nu he­def­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­mek adına yol ha­ri­ta­la­rı ha­zır­la­dı. De­ğer­li fi­kir­le­riy­le ,katkı sağ­la­yan bütün ka­tı­lım­cı­la­ra te­şek­kür edi­yo­ruz. Ça­lış­ta­yı­mı­zın İlçe­mi­ze , İli­mi­ze ve Ül­ke­mi­ze fay­da­lı ol­ma­sı, be­lir­le­nen prob­lem­ler ve çözüm öne­ri­le­ri­nin ,ve­li­le­ri­mi­zi ve öğ­ren­ci­le­ri­mi­zi daha iyi bir ge­le­ce­ğe ta­şı­ma­sı di­le­ğiy­le'' dedi.
Sabah ve öğ­le­den sonra ger­çek­le­şen Ça­lış­ta­y' a ka­tı­lan­la­ra ,İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Fer­man Ak­bu­lut ta­ra­fın­dan ka­tı­lım bel­ge­si ve­ril­me­siy­le son buldu.


Bu haber 671 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer