22-06-2020 18:01 GÜNDEM

DATÇA 'DA 2 BİN 657 ÖĞ­RENCİ YAZ TATİLİNE MER­HA­BA DEDİ

Sebiha ARSLAN : Datça' da ilk ve orta de­re­ce­li okul­lar­da, 2019-2020 Eği­tim Öğ­re­tim ders yılı karne tö­re­ni ,sem­bo­lik ola­rak ya­pıl­dı. Co­ro­na­vi­rüs pan­de­mi­si ne­de­niy­le bir sü­re­dir ara ve­ri­len 2019-2020 Eği­tim Öğ­re­tim ders yılı 19.06.2020 ta­ri­hin­de sem­bo­lik dü­zen­len karne tö­re­niy­le sona erdi. Datça ge­ne­lin­de 11 okul­da, 2 bin 657 öğ­ren­ci yaz ta­ti­li­ne mer­ha­ba dedi.

DATÇA 'DA 2 BİN 657 ÖĞ­RENCİ YAZ TATİLİNE MER­HA­BA DEDİ


Tüm Dün­ya­da ol­du­ğu gibi Ül­ke­mi­zin de için­de bu­lun­du­ğu Co­vid-19 sal­gı­nı ne­de­niy­le yıl­so­nu et­kin­lik­le­ri ted­bir­ler ge­re­ği sos­yal me­sa­fe gö­ze­ti­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­di. 'Mas­ke-Me­sa­fe-Te­miz­lik' slo­gan­la­rı eş­li­ğin­de el­le­rin­de­ki ba­lon­la­rı gök­yü­zü­ne bı­ra­ka­rak, ge­lecek yıl sağ­lık­lı bir or­tam­da bu­luş­mak üzere ve­da­laş­tı­lar. Bir grup öğ­ren­ci daha sonra, Sos­yal So­rum­lu­luk Pro­je­si kap­sa­mın­da, ha­re­ket­siz kal­ma­mak adına dü­zen­le­nen bi­sik­let tu­ru­na ka­tıl­dı.Uçurt­ma Uçurt­tu. Datça İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Bü­lent Aldal sem­bo­lik ola­rak ya­pı­lan karne da­ğı­tım tö­re­nin­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da; "Bu sü­reç­te zo­run­lu ol­ma­dık­ça dı­şa­rı çık­ma­ya­lım, evde ka­la­lım. Evde ka­lır­ken ise ha­re­ket­siz kal­ma­yın. Ha­re­ket­siz kalma der­ken de sos­yal me­sa­fe­yi, maske kul­lan­ma­yı ve hij­ye­ni mu­hak­kak ön plan­da tu­ta­ca­ğız. Ge­le­ce­ği­miz olan genç­le­rin, top­lu­ma mesaj verme gö­re­vi de var. Bugün bir sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­si kap­sa­mın­da ka­tıl­dı­ğı­nız bi­sik­let turu ile bu gö­re­vi ye­ri­ne ge­ti­ri­yor­su­nuz. Sakın unut­ma­yın, siz aynı za­man­da biz bü­yük­le­rin de de­net­le­yi­ci­si ola­cak­sı­nız. Aile­le­ri­ni­zi maske takma, sos­yal me­sa­fe ve hij­yen ko­nu­sun­da uya­ra­lım .
Bu süreç bi­te­ne kadar sa­rıl­mak ye­ri­ne işa­ret di­liy­le ku­cak­la­şa­lım. Bir­bi­ri­mi­ze olan sev­gi­mi­zi bu yola gös­te­re­lim" dedi.


Bu haber 3413 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer