26-11-2018 18:52 GÜNDEM

DATÇA' DA ''PEY­GAM­BERİMİZ VE GENÇLİK ’’ HAFTASI KUTLANDI

Sebiha ARSLAN : Datça da , Mev­li­d-i Nebi haf­ta­sı kut­la­ma­la­rı kap­sa­mın­da Pey­gam­be­ri­miz ve Genç­lik ko­nu­lu kon­fe­rans dü­zen­len­di.

DATÇA' DA  ''PEY­GAM­BERİMİZ VE GENÇLİK ’’ HAFTASI  KUTLANDI

 


Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zin­de 22 Kasım Per­şem­be günü 19:00 ile 21:00 sa­at­le­ri ara­sın­da dü­zen­le­nen prog­ra­ma Kay­ma­ka­mı­mız Mesut Çoban, İlçe Müf­tü­müz Nu­ret­tin Çelik ,Bod­rum Müf­tü­sü Dr. Ali Ünal, Mar­ma­ris Müf­tü­sü Meh­met Yo­rul­maz ,Mar­ma­ris Vaiz Mus­ta­fa Kı­lınç , Cami Ho­ca­la­rı - Din Gö­rev­li­le­ri ,Kurum Amir­le­ri ve çok sa­yı­da va­tan­daş ka­tıl­dı.
Prog­ram Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk , Silah ar­ka­daş­la­rı ve Aziz Şe­hit­le­ri­miz için bir da­ki­ka­lık Saygı Du­ru­şu ve İstik­lal Mar­şı­mı­zın okun­ma­sıy­la baş­lan­dı.
Yaka Cami İmam Ha­ti­bi Baki Kumru'nun su­nu­cu­lu­ğu­nu yap­tı­ğı gece'de ,Hı­zır­şah Mer­kez Camii İmam Ha­ti­bi Fer­hat Ya­zı­cı ta­ra­fın­dan Kur' an-ı Kerim Ti­la­ve­ti okun­du, slayt gös­te­ri­mi ile bir­lik­te.
Datça İlçe Müf­tü­sü Nu­ret­tin Çelik açı­lış ko­nuş­ma­sın­da özet­le şu cüm­le­le­ri söy­le­di '' Sev­gi­li Pey­gam­ber Efen­di­mi­zin (S.A.V) dün­ya­ya teş­ri­fi mü­na­se­be­tiy­le kut­lan­mak­ta olan Mev­lid- i Nebi haf­ta­sı et­kin­lik­le­ri çev­re­sin­de ,dü­zen­le­miş ol­du­ğu­muz H.z. Pey­gam­ber ve Genç­lik ko­nu­lu kon­fe­ran­sı­mı­za hoş gel­di­niz. Mev­lid- i Nebi haf­ta­sı H.z. Pey­gam­be­ri an­mak­tan an­la­ma­ya ,an­la­mak­tan ya­şa­ma­ya ,şi­arıy­la ör­nek­li­ği­ni ve in­san­lı­ğa tak­tim et­ti­ği de­ğer­le­ri an­la­ma­yı top­lu­mu­mu­zun her ke­si­mi­ne an­lat­ma­yı ve ta­nıt­ma­yı ,mil­le­ti­miz­de var olan pey­gam­ber sev­gi­si­ni pe­kiş­tir­me­yi ,amaç­la­yan bir haf­ta­dır. Mev­li­di Nebi haf­ta­mı­zın ha­yır­la­ra ve­si­le ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum. Datça Müf­tü­lü­ğü­müz adına teş­rif­le­ri­niz­den do­la­yı he­pi­ni­ze çok te­şek­kür edi­yor bu prog­ra­mın ha­zır­lan­ma­sın­da emeği geçen başta din gö­rev­li­le­ri­miz olmak üzere her kese te­şek­kü­rü borç bi­li­yor say­gı­lar su­nu­yo­rum. Allah'a ema­net olun ''dedi.
Di­ya­net iş­le­ri baş­kan­lı­ğın­ca ha­zır­la­nan Mev­li­di Nebi Si­ne­viz­yo­nu gös­te­ri­mi iz­len­di.
Kon­fe­ran­sa ko­nuş­ma­cı ola­rak ka­tı­lan, Bod­rum Müf­tü­sü Dr. Ali Ünal Pey­gam­be­ri­miz ve Genç­lik ko­nu­lu kon­fe­ran­sı su­nu­mu­nu slayt gös­te­ri­mi eş­li­ğin­de ger­çek­leş­tir­di.
Ünal özet­le ''
İn­san­la­ra so­ru­la­cak ilk soru öm­rü­nü ne­re­de har­ca­dın ikin­ci­si ise genç­li­ği­ni ne­re­de har­ca­dın sorulacak.?Allah'ın in­sa­na ver­di­ği en önem­li nimet ömür ni­me­ti­dir. Biz Allah'ın bize ver­di­ği ömür ni­me­ti ile mutlu bir hayat ya­şa­ya­bi­li­riz, cen­ne­ti ka­za­na­bi­li­riz. Tam ak­si­ne dün­ya­mız­da pe­ri­şan ah­re­ti­miz de zehir ola­bi­lir. Bize ve­ri­len ömür ni­me­ti­ni son de­re­ce dik­kat­li bir şe­kil­de har­ca­ma­lı­yız ki Allah'ın hu­zu­ru­na yü­zü­müz ak bir şe­kil­de va­ra­bi­le­lim. Ömür de­di­ği­miz ke­li­me in­sa­nın do­ğum­dan ölü­mü­ne kadar olan zaman di­li­mi­ni. Genç­lik dö­ne­mi ise ömrün en kıy­met­li dö­ne­mi. En ha­re­ket­li dö­ne­mi, ak­si­yo­nu ma­ce­ra­sı bol bir dönem. İnsa­nın duy­gu­la­rı ile ha­re­ket ede­bil­di­ği bir dönem. Taşı sıksa su­yu­nu çı­ka­ra­bi­le­ce­ği bir dönem. O dönem Allah'ın rı­za­sı­na uygun dini ve milli he­def­le doğ­rul­tu­sun­da ge­çi­ri­lir­se o kişi için­de ya­şa­dı­ğı top­lu­ma fay­da­lı ve yüce Allah'ın da sev­di­ği bir insan ola­rak ah­ret­te kar­şı­lık gö­re­cek­tir " diye ko­nuş­tu.
Dr. Ali Ünal ' a katılım ve verdiği veciz konuşmasından sonra , Kaymakam Mesut Çoban  tarafından  Çiçek Taktim edildi.Program sonunda misafirlere  lokma ikramı yapıldı.


Bu haber 651 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer