26-11-2018 19:21 GÜNDEM

DATÇA 'DA 24 KASIM ÖĞ­RET­MEN­LER GÜNÜ KUT­LA­NDI

Sebiha ARSLAN : 24 Kasım Öğretmenler günü İlçemizde törenle ve etkinlik programlarıyla kutlandı

DATÇA 'DA   24 KASIM  ÖĞ­RET­MEN­LER GÜNÜ KUT­LA­NDI

 

Datça’ da dü­zen­le­nen 24 Kasım Öğ­ret­men­ler günü kut­la­ma­la­rı, Cumartesi günü saat : 9:00 da Cum­hu­ri­yet Mey­da­nında Atatürk Anıtına Çe­lenk sunma tö­re­ni ve saat 10:00 da Bülent Ecevit Kültür Merkezinde kutlama programı ile gerçekleşti.
Tö­re­ne Kay­ma­kam Mesut Çoban, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar, İlçe Milli Eği­tim Müdür ve­ki­li Er­do­ğan Başar , Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Erdim Fahri Zeren , kurum amir­le­ri,si­ya­si parti ve sivil top­lum ku­ru­lu­şu tem­sil­ci­le­ri ile okul mü­dür­le­ri, öğ­ret­men­ler, öğ­ren­ci­ler ve va­tan­daş­lar ka­tıl­dı. Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da Ata­türk Anıtı'na çe­lenk su­nul­ma­sı , Saygı du­ru­şu ve İs­tik­lal Mar­şı­nın hep bir ağız­dan okun­ma­sı­nın ar­dın­dan kut­la­ma­lar, Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zi'nde dü­zen­le­nen prog­ram eş­li­ğin­de devam etti.
Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zi'nde ger­çek­le­şen kut­la­ma prog­ra­mı saat 10:00 da baş­la­dı.
Günün anlam ve öne­mi­ni be­lir­ten ko­nuş­ma­yı İlçe Milli Eği­tim Müdür Ve­ki­li Er­do­ğan Başar yaptı. Başar , özet­le '' Sizin, bizim he­pi­mi­zin el­le­ri öpü­le­si öğ­ret­men­le­ri­mi­ze bor­cu­muz bit­mez. Bizi mu­asır me­de­ni­yet­ler se­vi­ye­si­ne ulaş­tı­ra­cak, ya­rı­nı­mı­za ışık tu­ta­cak olan , bizi bir ana baba gibi ku­cak­la­ya­cak, va­ta­nı­nı çok seven öğ­ret­men­ler bit­mez. Bu mem­le­ke­tin her kö­şe­sin­de en çok se­vi­len, en çok de­ğer­li olan öğ­ret­men­ler­dir . Ül­ke­mi­zin en ücra kö­şe­le­ri­ne kadar gidip fe­da­kar­ca hiz­met veren öğ­ret­men­le­ri teb­rik ede­rek ba­şa­rı­lar di­le­rim. Ebe­di­ye­te in­ti­kal etmiş, şehit olmuş öğ­ret­men­le­ri­mi­zi rah­met­le anar , ga­zi­le­re şük­ran­la­rı­nı su­na­rım. Tüm öğ­ret­men­le­rin öğ­ret­men­ler gü­nü­nü kutlu olsun'' dedi.

Prog­ram ,Kazım Yıl­maz İl­ko­ku­lu Öğ­ret­men­le­ri­nin ha­zır­la­mış ol­du­ğu ” Öğ­ret­men Kim­dir ” baş­lık­lı rö­por­taj vi­de­osu ile devam etti. Halk­tan ki­şi­ler, öğ­ren­ci­ler öğ­ret­men­le il­gi­li dü­şün­cü­le­ri­ni söy­le­ye­rek Öğ­ret­men­ler Gü­nü­nü kut­la­dı­lar.
Kazım Yıl­maz il­ko­ku­lu 4-D öğ­ren­ci­le­ri öğ­ret­men­le­ri Dilek Sön­mez Ka­ra­şin yö­ne­ti­min­de ” Sa­nat­kar ” isim­li şiiri oku­du­.
4 -C sı­nı­fı öğ­ren­ci­le­ri­nin öğ­ret­men­le­ri Gök­se­lin Sa­rı­çi­çek yö­ne­ti­min­de'' Öğ­ret­men­ler Günü'' isim­li skeç­le­ri büyük be­ğe­niy­le iz­le­di.
4-B sı­nı­fı öğ­ren­ci­le­ri öğ­ret­men­le­ri Yücel Çınar yö­ne­ti­min­de ” Anlat Bana Öğ­ret­me­nim ” isim­li şar­kı­yı ses­len­dir­di.

Et­kin­lik­te günün anlam ve öne­mi­ni be­lir­ten ko­nuş­ma­lar ve ha­zır­la­nan gös­te­ri­le­rin ar­dın­dan ,
2017 – 2018 Eği­tim ve Öğ­re­tim Yı­lın­da emek­li olan öğ­ret­men­ler, Ali Naki Yıl­dız ve Nil­gün Kök­ten'e Hiz­met Şeref Bel­ge­le­ri­ni Kay­ma­kam Mesut Çoban tak­ tim etti.
Öğ­ret­men­ler Günü ko­nu­lu resim, şiir ve kom­po­zis­yon dal­la­rın­da bi­rin­ci olan öğ­ren­ci­le­re ödül­le­ri­ni Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban ,
ikinci olan öğ­ren­ci­le­re ödül­le­ri­ni Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Erdim Fahri Zeren
üçün­cü olan öğ­ren­ci­le­re ödül­le­ri­ni Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar verdi.
Daha sonra Datça Kay­ma­kam­lı­ğı­nın öğ­ret­men­le­re ver­di­ği kah­val­tı ye­me­ği için Yeşim Teras Res­t­aurant' a ge­çil­di. Tüm öğ­ret­men­ler bu­ra­da bir araya geldi, Kay­ma­kam Mesut Çoban, Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Erdim Fahri Zeren, İlçe Milli Eği­tim Müdür Ve­ki­li Er­do­ğan Başar tüm ma­sa­la­rı zi­ya­ret ede­rek öğ­ret­men­le­rin öğ­ret­men­ler gü­nü­nü kut­la­ya­rak on­la­ra çiçek ver­di­.


Bu haber 421 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer