15-02-2021 18:10 GÜNDEM

DATÇA ÇÖP­LÜK­TEN KUR­TU­LU­YOR

Sebiha ARSLAN - SONUNDA! ÇÖP VE MOLOZ DÖKME ALA­NI­NA KA­VUŞ­TUK Datça'da yıl­lar­ca bi­ri­ken çöp ve moloz ne­de­niy­le Datça'da çevre kir­li­li­ği en­di­şe ve­ri­ci bo­yut­la­ra ulaş­mış­tı. Büyük bir sorun olan çöp döküm alanı , Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı'nın ,İskele ma­hal­le­si Kargı de­re­si son­ra­sı ,çöp­lük mev­ki­in­de , Eski Yar­bay Şir­ke­ti­nin Taş ocağı ola­rak kul­lan­dı­ğı alan olan 32.800,26 m2 alan için ge­rek­li belge ve im­za­lar atı­la­rak yer tah­si­si ya­pıl­dı. Datça artık Çöp ve Moloz Dökme" ala­nı­na ka­vuş­tu.

DATÇA ÇÖP­LÜK­TEN KUR­TU­LU­YOR

Konu ile ala­ka­lı açık­la­ma ya­pa­rak müjde veren AK Parti İl ve İlçe Mec­lis Üyesi Haluk Laçin ifa­de­sin­de '' Geç­ti­ği­miz yerel se­çim­de basın ve çev­re­ci va­tan­daş­lar ta­ra­fın­dan gün­de­me gelip hü­kü­me­ti­miz ta­ra­fın­dan takip edi­len , Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­mız ve Orman Ba­kan­lı­ğı­mı­zın onayı,İttifak  İl ve İlçe Baş­kan­la­rı­mız ,Muğla AK Parti Mil­let­ve­kil­le­ri­miz Meh­met Yavuz Demir ve Yelda Erol Gök­can' ın ta­ki­bi ile Datça çöp ve moloz döküm ,top­rak dolgu iz­ni­ne ka­vuş­muş­tur. Bu­nun­la be­ra­ber Datça'mız artık in­şa­at ve moloz ar­tık­la­rı­nın ol­du­ğu alan­lar­dan kur­tul­muş ola­cak­tır .Bu ça­lış­ma­lar içe­ri­sin­de çaba gös­te­ren ve de­vam­lı ta­kip­te bu­lu­nan, Datça Kay­ma­ka­mı­mız Mesut Çoban bey' e ay­rı­ca te­şek­kür ede­riz. Ken­di­le­ri­ne bu ko­nu­da Datça halkı borç­lu­dur. Bu­nun­la be­ra­ber bun­dan sonra ya­pı­la­cak mo­loz­la­rın kargı de­re­si veya tarım alan­la­rın­da­ki ara­zi­le­re değil asıl yeri olan çöp­lük mev­ki­in­de , Ba­kan­lı­ğı­mı­zın ver­miş ol­du­ğu izin­li alana dö­kü­le­cek­tir . Datça ,ko­run­ma­sı ge­re­ken, dün­ya­da eşi ben­ze­ri ol­ma­yan il­çe­mi­zi bir kez daha ko­ru­ma gay­re­ti­ni ye­ri­ne gel­miş ola­ca­ğız. Emeği geçen her­ke­se te­şek­kür edi­yo­rum’’


Bu haber 2605 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer