13-05-2020 16:34 GÜNDEM

DATÇA ÇOCUK SESLERİYLE ŞENLENDİ !

Sebiha ARSLAN : Ko­ro­na vi­rü­sü sal­gı­nı ne­de­niy­le 20 yaş altı için uy­gu­la­nan so­ka­ğa çıkma ya­sa­ğı­nın ar­dın­dan bu gün (13.05.2020) 0-14 yaş gru­bu­na da 4 sa­at­li­ği­ne so­ka­ğa çıkma izni ve­ril­di. Saat 11.00'de baş­la­yan izin 15.00 iti­ba­rıy­la sona erdi.

DATÇA ÇOCUK SESLERİYLE ŞENLENDİ !

Ko­ro­na vi­rü­sü ile mü­ca­de­le kap­sa­mın­da alı­nan ön­lem­ler­den bi­ri­si de 20 yaş altı ve 65 yaş üstü va­tan­daş­la­ra so­ka­ğa çıkma ya­sa­ğı kı­sıt­la­ma­sıy­dı. 0-14 yaş gru­bu­na bugün 4 sa­at­li­ği­ne so­ka­ğa çıkma izini ve­ril­di. Saat 11.00'da baş­la­yan izin sa­at­ler 15.00'ı gös­ter­di­ğin­de sona erdi. 0-14 yaş grubu ço­cuk­lar ki­mi­le­ri park­ta oyun oy­nar­ken, ki­mi­le­ri de yü­rü­yüş yaptı.Ki­mi­le­ri Okul bah­çe­le­rin­de ve Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da top oy­na­dı.İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri de de­ne­tim­le­ri­ni daha da sık­laş­tı­ra­rak sos­yal me­sa­fe ve maske kul­la­nı­mı ko­nu­sun­da hem ve­li­le­ri hem ço­cuk­la­rı anons sis­te­mi ve bi­re­bir uya­rı­da bu­lun­du. Ço­cuk­la­rın maske tak­tı­ğı ve sos­yal me­sa­fe ku­ra­lı­na uy­du­ğu gö­rül­dü.
Dı­şa­rı çı­ka­bil­dik­le­ri için mutlu ol­duk­la­rı­nı be­lir­ten ço­cuk­lar,.“Çok mut­lu­yuz so­ka­ğa çıkıp parka ge­le­bil­di­ği­miz için . Yak­la­şık iki aydır evin içe­ri­sin­dey­dik artık ne­re­dey­se yü­rü­me­yi unut­muş­tuk.So­ka­ğa çık­mak çok güzel bu­ra­da çok eğ­le­ni­yo­ruz. Sa­hil­de de  gez­dik''dedi.

 


Bu haber 1089 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer