23-09-2017 18:28 YAŞAM

DATÇA CHP GENÇLİK KOLLARI MUĞLA'DA Kİ YEMEKTE BULUŞTU

Muğla'da dü­zen­le­nen Ali İsmail Kork­maz halı saha tur­nu­va­sı bi­ti­mi ile yemek dü­zen­len­di. Ye­me­ğe Datça Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Genç­lik Kol­la­rı da ka­tıl­dı.

DATÇA CHP GENÇLİK KOLLARI  MUĞLA'DA Kİ YEMEKTE BULUŞTU

Muğla Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Genç­lik Kol­la­rı ve Fikir Ku­lüp­le­ri Fe­de­ras­yo­nu ta­ra­fın­dan Ali İsmail Kork­maz halı saha tur­nu­va­sı bi­ti­mi ne­de­ni ile yemek dü­zen­len­di. 

Ali İsmail Kork­maz'ın aile­si­nin de ka­tıl­dı­ğı ye­me­ğe Datça Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Genç­lik Kol­la­rı da 20 ki­şi­lik kadro ile ka­tı­lım gös­te­re­rek Ali İsmail Kork­maz'ın aile­si­ni yal­nız bı­rak­ma­dı.

Muğla'da Baba Geyik Mu­hab­be­ti adlı me­kan­da ger­çek­le­şen ye­me­ğe ilgi ol­duk­ça bü­yük­tü, bir­çok örgüt ve genç ka­tı­lım gös­ter­di. 

Datça Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Genç­lik Kol­la­rı Baş­ka­nı Mert Eser ga­ze­te­miz mu­ha­bi­ri­ne şun­la­rı be­lirt­ti, “Yıl­lar­dır bu ül­ke­nin ba­ğım­sız­lı­ğı için ve in­san­la­rın daha iyi bir yaşam sür­me­le­ri için sa­va­şan­lar, mü­ca­de­le eden­ler ve çaba gös­te­ren­ler hep zulm 

ile kar­şı­laş­mış­lar­dır. 
De­niz­ler, Hü­se­yin­ler, Yu­suf­lar olsun gezi parkı olay­la­rın­da Et­hem­ler, Hasan Fe­rit­ler, Ber­kin­ler, Ali İsmail Kork­maz­lar olsun ge­ri­ci­le­re inat ül­ke­nin iyi­li­ğin­den başka bir şey dü­şün­me­di­ler. 

Genç yaşta ha­yat­la­rı­nı Tür­ki­ye'nin ba­ğım­sız­lı­ğı­na ar­ma­ğan et­ti­ler. 
On­la­rı hiçe sa­yan­lar, bu zul-mü ger­çek­leş­ti­ren­ler elbet unu­tu­lup gi­decek fakat dev­rim şe­hit­le­ri ile­le­bet ha­tır­la­na­cak­tır.” dedi.(DATÇA HABER)


Bu haber 6830 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER YAŞAM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer