10-09-2018 16:36 GÜNDEM

DATÇA CEMEVİN'DEN MUHARREM AYI

Rıza EZER : Hacı Bek­taş Veli Ana­do­lu­ Kül­tü­r Vakfı Datça Şubesi Cemevi Yönetim kurulunun düzenlediği Yas-ı Mu­har­rem Ayı , yarın (11.09.2018 Salı) saat 19.30 da Cemevinde oruç açım lok­ma­sı ile başlı­yor.

DATÇA CEMEVİN'DEN MUHARREM AYI


Hacı Bek­taş Veli Ana­do­lu­lu Kül­tü­r  Vakfı Dat­ça Şubesi Cemevi yönetim ku­ru­lu üyelerinin
Mu­har­rem Ayı, Mu­har­rem Orucu ,Aşure  ve Yas-I Mu­har­rem Prog­ra­mı şu şekilde

MU­HAR­REM AYI
Ka­me­ri ay­la­rın bi­rin­ci­si olan Mu­har­rem ayı Arap­ça­da; ya­sak­lan­mış, haram kı­lın­mış an­la­mı­na gel­mek­te­dir. Mu­har­rem ayı bir­çok inanç­ta önem­li olay­la­rın mey­da­na gel­di­ği­ne ina­nı­lan kut­sal bir aydır. Buna göre bir­kaç örnek ve­rir­sek;
* Hz. Âdem bu ayda tövbe etmiş ve töv­be­si kabul edil­miş­tir.
*Hz. Nuh tu­fan­dan bu ayda kur­tul­muş­tur.
* Hz. İsa bu ay için­de dün­ya­ya gel­miş­tir.
* Hz. İbra­him bu ay için­de ateşe atıl­mış ve ateş­ten kur­tul­muş­tur.
Mu­har­rem ayı bir­çok inanç için önem­li bir aydır ancak bu ayı asıl önem­li kılan İslam pey­gam­be­ri Hz. Mu­ham­med 'in to­ru­nu İmam Hü­se­yin ve ya­nın­da­ki­le­rin ­kat­le­dil­di­ği dünya ta­ri­hi­nin en vahşi, en acı­ma­sız olay­la­rın­dan biri olan “Ker­be­la kı­yı­mı­nın” bu ayda ger­çek­leş­miş ol­ma­sı­dır.
Bu kıyım in­san­lı­ğın yü­zü­nü kı­zar­tan, acı veren ve için­de “in­san­lık” bu­lu­nan her­ke­se keder ve üzün­tü veren bir kı­yım­dır. Bu olay in­san­lık ya­şa­dı­ğı sü­re­ce bi­linç­le­re her zaman diri ka­la­cak­tır.
MU­HAR­REM ORUCU
Oruç, din­sel ya da ah­la­ki amaç­lar­la yi­yecek içecek ve cin­sel iliş­ki­den uzak du­ra­rak nefsi kont­rol et­me­yi sağ­lar.
Ale­vi­lik­te mu­har­rem orucu yas oru­cu­dur. Kur­ban bay­ra­mı­nın baş­lan­gı­cın­dan 20 gün sonra Hz. Hü­se­yin ve ya­nın­da­ki­le­rin acı­sı­nı du­yum­sa­mak ve an­la­mak için tu­tul­ma­ya baş­la­nır.Mu­har­rem orucu 12 gün­dür. 3 gün de “Ma­sum-u Pak orucu” tu­tu­lur. Ma­sum-u Pak orucu Hz. Hü­se­yin ta­ra­fın­dan Kufe'ye gön­de­ri­len ve Yezit ta­ra­fın­dan şehit edi­len am­ca­sı­nın oğlu Müs­lüm Bin Akı­yıl ve ço­cuk­la­rı Mu­ham­met ve İbra­him'i anmak için tu­tu­lur.
Biz Ale­vi­ler­de bu kut­sal ayda gün do­ğu­mun­dan gün ba­ta­na kadar oru­cu­mu­zu tutar, et­ye­mez, Eh­li­bey­tin uğ­ra­dı­ğı zul­mün anı­sı­na su içmez, eğ­len­ce yap­ma­yız. İmam Hü­se­yin'in acı­sı­nı yü­re­ğin­de his­se­den­le­rin, Abbas'ın kesik kol­la­rın­dan akan kanı kendi kol­la­rın­dan ak­tı­ğı­nı his­se­den­le­rin eğ­len­me­si el­bet­te ki müm­kün de­ğil­dir.
AŞURE
Ana­do­lu'da Hakk'a yü­rü­yen ki­şi­nin ar­dın­dan,Hakk'a yü­rü­yen ki­şi­nin ru­hu­nun ra­hat­la­ma­sı varsa gü­nah­la­rı­nın Tanrı ta­ra­fın­dan ba­ğış­lan­ma­sı ama­cıy­la; kur­ban ke­si­lir, helva ve/veya lokma da­ğı­tı­lır. Buna “can ye­me­ği” denir.
Aşure in­san­la­ra; “her acı­nın, ölü­mün ar­dın­dan” ya­şa­mın sür­dü­ğü­nü ha­tır­la­tıp, ge­ri­de ka­lan­la­rın acı­la­rın­dan uzak­la­şa­rak ha­yat­la­rı­nı tat­lı­lık için­de sür­dür­me­le­ri bi­lin­ci­ni ver­mek­te­dir.
Mu­har­rem orucu ar­dın­dan Hz. Hü­se­yin'i ve Eh­li­bey­ti se­ven­ler Ker­be­la'da şehit olan­lar adına in­san­la­ra iyi­lik sun­mak ve şe­hit­le­rin ruh­la­rı­nı ra­hat­lat­mak ama­cıy­la aşure pi­şi­rip da­ğı­tır­lar.
Aşure “can ye­me­ği” ola­rak su­nu­lur.
De­ğer­li can­lar,
Mu­har­rem iba­det ayı­dır.. Mu­har­rem yas ayı­dır... Mu­har­rem ba­tı­lın Hak'ka kılıç çek­ti­ği aydır... Mu­har­rem aşure ayı­dır...
Bu yüce aya ka­vuş­tu­ran Rah­man'a hamd olsun.. Tüm can­la­rın iba­de­ti mak­bul, du­ala­rı kabul olsun..
Hacı Bek­ta­şı Veli Ana­do­lu Kül­tür Vakfı
Datça Şubesi Cemevi
Yas-I Mu­har­rem Prog­ra­mı
8-9-10 Eylül 2018
Ma­sum-u Pak­lar orucu
11 Eylül 2018
Mu­har­rem oru­cu­nun baş­lan­gı­cı
22 Eylül 2018
Hz. Hü­se­yin'in şe­ha­de­ti
(Hicri 10 Mu­har­rem 61/ Mi­la­di 10 Ekim 680)
23 Eylül 2018
Aşure günü
12.30- Ce­me­vi­  aşure da­ğı­tı­mı
*Ce­me­vi­nde her gün oruç açım lok­ma­sı ve­ri­le­cek­tir.


Bu haber 409 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer