01-01-1970 03:00 YAŞAM

DATÇA CEMEVİ TADİLATI BİTMEK ÜZERE

İlçe­miz­de Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zi al­tın­da bu­lu­nan ge­çi­ci Ce­me­vi'nin ta­di­la­tı­nın iki aya kadar sona er­me­si bek­le­ni­yor.

DATÇA CEMEVİ TADİLATI  BİTMEK ÜZERE

Aslen ya­pı­la­cak olan Ce­me­vi'nin imar planı için Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı'ndan onay bek­le­di­ği ve il­çe­miz Be­le­di­ye­si'nin ge­çi­ci Ce­me­vi için il­çe­miz­de bu­lu­nan Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zi al­tın­dan bu­lu­nan yere ge­çi­ci ola­rak Ce­me­vi ola­ca­ğı be­lir­til­di.?
Bu ge­çi­ci ola­cak Ce­me­vi'nin ta­di­la­tı­nı­n2 aya kadar bi­te­ce­ği ve hiz­me­te açı­la­ca­ğı be­lir­til­di.?Ge­çi­ci ola­cak Ce­me­vi'nin 200 ki­şi­lik ka­pa­si­te­si ola­ca­ğı ve içe­ri­sin­de 11 bö­lüm­den olu­şa­ca­ğı, bu bö­lüm­ler şu şe­kil­de ola­cak; Dede odası, Ye­mek­ha­ne, Ayak­ka­bı­lık, İba­det­ha­ne,Sek­re­ter­lik, Yö­ne­tim Odası ve Kü­tüp­ha­ne gibi 11 böl­me­den olu­şa­ca­ğı be­lir­til­di.?Datça hal­kı­nın ve İstan­bul'da ki Alevi ku­ru­luş­la­rı­nın des­tek­le­ri ile oluş­tu­ğu be­lir­til­di.?
Ce­me­vi kendi ye­rin­de ya­pıl­dık­tan sonra bu ge­çi­ci olan Ce­me­vi'nin bo­şal­tı­la­rak oraya ta­şı­na­ca­ğı bil­di­ril­di.?Alevi olan veya ola­ma­yan her­ke­sin ya­rar­la­na­bi­le­ce­ği bir Ce­me­vi ya­pı­la­ca­ğı bil­di­ril­di.
Ön­ce­ki gün Datça Hacı Bek­taş Veli Ana­do­lu Kül­tür Vakfı'nın Baş­ka­nı Murat Yıl­dı­rım ga­ze­te­miz mu­ha­bi­ri­ne yap­tı­ğı açık­la­ma­lar­da şun­la­rı be­lirt­ti, “11 bö­lüm­den olu­şa­cak olan Ce­me­vi'nin ye­mek­ha­ne­si­nin 200 ki­şi­ye hiz­met ve­recek.?
Ay­rı­ca 200 ki­şi­nin iba­de­ti­ni ra­hat­ça ya­pa­bi­le­ce­ği ve içe­ri­sin­de dede oda­sı­nın da bu­lu­na­ca­ğı tam kap­sam­lı bir Ce­me­vi ola­cak.?Ce­me­vi'nin ya­pı­mı sı­ra­sın­da il­çe­miz Be­le­di­ye­si'nin ge­çi­ci ola­rak ver­di­ği bu Ce­me­vi'ni iba­det­le­ri­mi­zi ra­hat­ça ya­pa­bil­me­miz için yak­la­şık 6 ay kadar önce bu­ra­nın ta­di­la­tı­na baş­la­mış­tık.
Geçen bunca süre zar­fın­da gerek il­çe­miz can­la­rı­nın ge­rek­se diğer il­ler­den gelen can­la­rı­mı­zın des­tek­le­ri ile büyük öl­çü­de ta­di­la­tı­nı ta­mam­la­dık.Son ola­rak İstan­bul'dan ge­lecek olan mo­bil­ya­lar ile Ce­me­vi'nin 2 ay içe­ri­sin­de ta­mam­lan­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz.(DATÇA HABER)


Bu haber 1563 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER YAŞAM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer