30-07-2018 17:03 GÜNDEM

DATÇA CEMEVİ 9. HI­ZIR­ŞAH ETKİNLİĞİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Rıza EZER : Hacı Bek­taş Veli Ana­do­lu Kül­tür Vakfı Datça Şu­be­si Ce­me­vi'nin, Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı ve Datça Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı'nın kat­kı­la­rıy­la ger­çek­leş­tir­di­ği Hı­zır­şa­h Et­kin­liğinin 9. bu yıl 27-28-29 Tem­muz 'da çeşitli etkinliklerle kutlandı

DATÇA CEMEVİ 9. HI­ZIR­ŞAH ETKİNLİĞİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

  
27 Tem­muz sa­ba­hı Ha­ce­te­vi Te­pe­si­nin zi­ya­ret edil­me­si ve lok­ma­la­rın pay­la­şıl­ma­sıy­la baş­la­yan et­kin­li­ğin açı­lış tö­re­ni 28 Tem­muz  Cu­mar­te­si günü et­kin­li­ğin adını al­dı­ğı Hı­zır­şah Köyü'ndeki Hı­zır­şah ­Kül­li­yesin' de ger­çek­leş­ti­.
Et­kin­lik HB­VAKV Datça Şu­be­si Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi ve aynı za­man­da inanç ön­de­ri olan Nihat Yoleri' nin­ Gül­benk oku­ma­sıy­la baş­la­dı.
Açı­lış­ta HB­VAKV Datça şu­be­si Ce­me­vi Baş­ka­nı Murat Yıl­dı­rım açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı ya­pa­rak, bir et­kin­li­ği 9. ya­şı­na ge­tir­me­nin mut­lu­lu­ğu­nu ve gu­ru­ru­nu ya­şa­dık­la­rı­nı söy­le­ye­rek, 2010 yı­lın­dan beri ken­di­le­rin­den des­tek­le­ri­ni esir­ge­me­yen Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar'a, Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Osman Gürün'e, emek veren, katkı sunan tüm can­la­ra te­şek­kür etti.
İstan­bul Alevi Der­nek­le­ri Fe­de­ras­yo­nu adına Erik­li Baba Kül­tür Vakfı Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Fatih Be­le­di­ye­si Mec­lis Üyesi Kazım Akşahin, HB­VAKV Genel Baş­ka­nı Ercan Geç­mez ve Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı­ Gür­sel Uçar da ko­nuş­ma yap­tı­.
CHP Datça İlçe Baş­ka­nı Aytaç Kurt, Datça Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dı­mcı­sı İnci Bilgin, HB­VAKV Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Aydın Şube Baş­ka­nı Rıza Ak­de­niz, Ta­rih­çi Yazar Ali Kaya'nın da ka­tıl­dı­ğı açı­lış tö­re­ni son­ra­sın­da ce­me­vi­ne ge­çi­le­rek, ha­zır­la­nan lok­ma­lar pay­la­şıl­dı.
Prog­ram aynı akşam  21.00'de Datça Anfi Ti­yat­ro­da, mo­de­ra­tör­lü­ğü­nü Ta­rih­çi Yazar Ali Kaya'nın ya­ptığı , Prof Dr. İbra­him Ka­boğ­lu, Ga­ze­te­ci Yazar Mi­ya­se İlknur ve HB­VAKV Genel Baş­ka­nı Ercan Geç­mez'in pa­ne­list ola­rak ka­tı­la­rak “Alevi İnanç Hak­la­rı ve AİHM Ka­rar­la­rı” ko­nu­lu pa­nel­le devam etti.
Et­kin­li­ğin son gü­nü olan Pazar günü  ise, saat 14.00'te Hı­zır­şah Kül­tür Evin­de Udi Yer­vant Din­le­ti­si gerçekleşti. Saat 21.00'da Datça Anfi Ti­yat­ro­da­ki Leyla Ünver, Er­do­ğan Doğan, Özlem Cey­lan, Eylem Egin ve Taner Özsoy'un üc­ret­siz Halk Mü­zi­ği Kon­se­riy­le  et­kin­lik sona erdi.


Bu haber 671 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer