30-03-2020 15:56 GÜNDEM

DATÇA BU YIL TURİZM PAT­LA­MA­SI YAPAR(MI)

Orhan KESKİNSOY : *Datça Ko­ro­na­vi­rü­sü yendi! *Datça'da ko­ro­na­vi­rüs­ten can kaybı ol­ma­dı! *Datça sağ­lık­ta sı­nı­fı geçti…

DATÇA BU YIL TURİZM PAT­LA­MA­SI YAPAR(MI)
 
Eğer bu man­şet­le­ri ata­bi­lir­sek, Datça önü­müz­de­ki yıl ve yıl­lar­da Tür­ki­ye'nin değil, dün­ya­nın göz­de­si ola­cak­tır.
Yu­ka­rı­da­ki baş­lık­la­rın atı­la­ca­ğı­nı sa­nı­yo­rum.
Tür­ki­ye ge­ne­li­ne ba­kıl­dı­ğın­da Datça'da güzel şey­ler ya­pı­lı­yor..
Başta he­kim­le­ri­miz; hem­şi­re­le­ri­miz; ebe­le­ri­miz, has­ta­ba­kı­cı­la­rı­mız, tüm sağ­lık per­so­ne­li, evi­mi­zin; aile­mi­zin bir par­ça­sı gi­bi­ler.
Datça Kay­ma­ka­mı, Mesut ÇOBAN genç­li­ği­nin hak­kı­nı ve­ri­yor. Her yana ula­şı­yor.
Be­le­di­ye baş­ka­nı Gür­sel UÇAR,kıt ola­nak­la­rı­na rağ­men her yere ye­tiş­me­ye ça­lı­şı­yor..
Em­ni­yet Mü­dü­rü İsmail TOY­GUN ve ekibi de gö­re­vi­ni hak­kıy­la ya­pan­lar­dan,
Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Üst Teğm. Eren ÖZ­TÜRK büyük katkı su­nan­lar­dan,
Esnaf Odası Baş­ka­nı Cemal DEMİRTAŞ es­na­fı­nın ve hal­kın ya­nın­da.
Tabii tüm ya­pı­lan­la­rı,ya­pı­la­cak­la­rı bize,evi­mi­zin içine değin ge­ti­ren,Datça'nın tek ya­zı­lı ba­sı­nı olan (Aynı za­man­da in­ter­net or­ta­mın­da da ya­yın­lan­mak­ta­dır)Datça Haber'i ve onun her şeyi; (mu­ha­bi­ri,edi­tö­rü, yazı iş­le­ri mü­dü­rü,baş ya­za­rı) Sem­pa­tik,güler yüzlü,   Se­bi­ha ARS­LAN'a da ayrı bir yer açmak ge­re­ki­yor. Sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­mız kadar, teh­li­key­le yüz yüze. Onun hak­kı­nı da tes­lim etmek ge­re­ki­yor.
Sağ­lık ça­lı­şan­la­rı için ay­rı­ca bir yazı da ya­za­ca­ğım.
Adını sa­ya­ma­dı­ğım,bu­ra­ya sığ­ma­ya­cak kadar çok ve güzel insan var. Tam bir Kur­tu­luş des­ta­nı ya­zı­yor­lar. Kimi üc­ret­siz çorba da­ğı­tı­yor, kimi ev­le­re sıcak tost­la­rı,pi­de­le­ri,başka ye­mek­le­ri ser­vis edi­yor.
Beni,bizi de niye yaz­ma­dın diye kız­ma­yın ne olur…Ben de evde ka­ran­ti­na­da­yım. Gezip gör­sem,daha çok şey ya­za­ca­ğım. Şim­di­lik duy­duk­la­rı­mı, be­nim­le bu gü­zel­lik­le­ri pay­la­şan­lar­dan öğ­ren­dik­le­ri­mi ya­zı­yo­rum.
Her­ke­se,her şeye ula­şı­yor­lar, ulaş­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar.
Eğer bu be­la­yı ka­za­sız be­la­sız sa­vuş­tu­rur­sak ki bunu ba­şa­ra­ca­ğız…
O zaman yu­ka­rı­da­ki baş­lık­la­rı ata­ca­ğız.
Hani “krizi fır­sa­ta çe­vir­mek” cüm­le­si­ni hiç sev­me­sem de,bu­ra­ya tam otu­ru­yor.
Bu kriz kü­re­sel bir kriz. Datça bunu ba­şa­rır­sa,ge­le­ce­ği daha ay­dın­lık gö­rü­nü­yor.
Haydi Datça az kaldı! Ba­şa­rı­yo­ruz, ba­şa­ra­ca­ğız.
 
Tüm emeği ge­çen­le­re selam olsun

Bu haber 2355 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer