01-01-1970 03:00 SİYASET

DATÇA BİRLEŞİK HAZİRAN HAREKETİ'NDEN ÇAĞIRI

Bir­le­şik Ha­zi­ran Ha­re­ke­tin­den 1 Ha­zi­ran'da bir­leş­me Çağ­rı­sı ya­pıl­dı.

DATÇA BİRLEŞİK HAZİRAN HAREKETİ'NDEN ÇAĞIRI

Datça Bir­le­şik Ha­zi­ran Ha­re­ke­ti ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da “1 Ha­zi­ran 2015 Pa­zar­te­si günü saat 17:00 de Ber­kin Elvan Anıtı Önün­de ger­çek­leş­ti­re­ce­ği­miz basın top­lan­tı­sı ve anma et­kin­li­ği­ne tüm basın men­sup­la­rı­nı ve du­yar­lı hal­kı­mı­zı davet edi­yo­ruz” şek­lin­de açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.

Yap­mış ol­duk­la­rı açık­la­ma­lar­da ifa­de­le­ri­ni şu şe­kil­de dile ge­ti­ren Bir­le­şik Ha­zi­ran Ha­re­ke­ti şun­la­rı be­lirt­ti:
“Tak­sim Mey­da­nı ve Gezi Parkı başta olmak üzere yaşam ve yaşam alan­la­rı­mı­za mü­da­ha­le ede­rek top­lu­ma da­ya­tı­lan pro­je­le­rin ger­çek­leş­ti­ril­me­si uğ­ru­na etik, bilim, tek­nik ve hukuk ta­nı­maz ik­ti­da­rın ıs­rar­lı ça­ba­la­rı, 27 Mayıs 2013 ta­ri­hin­de aman­sız ve hu­kuk­suz bir şid­de­te dö­nüş­müş­tü.
“Gezi Par­kın­dan yük­se­len “sağ­lık­lı kent­leş­me ve ya­şa­nı­lır kent” ta­le­bi, ül­ke­nin mil­yon­lar­ca yurt­ta­şı­nın daha fazla öz­gür­lük ve daha fazla de­mok­ra­si ta­le­biy­le bir­leş­miş; 31 Mayıs 2013 ta­ri­hin­den iti­ba­ren ül­ke­nin dört bir ye­ri­ne ya­yı­la­rak yep­ye­ni ve ev­ren­sel bir boyut ka­zan­mış­tır.
Öz­gür­lü­ğü ve de­mok­ra­si için çır­pı­nan mil­yon­la­rın öl­dü­rü­len genç­le­rin anı­sı­na 1 Ha­zi­ran Pa­zar­te­si günü Bir­le­şe­ce­ğiz.
Ül­ke­miz top­lum, kent ve de­mok­ra­si ta­ri­hin­de iz­le­ri hiç bir zaman si­lin­me­yecek onur­lu bir sayfa açan Gezi Di­re­ni­şi­nin ikin­ci yılı ne­de­niy­le 1 Ha­zi­ran 2015 Pa­zar­te­si günü saat 17:00 de Ber­kin Elvan Anıtı önün­de ger­çek­leş­ti­re­ce­ği­miz basın top­lan­tı­sı­na tüm basın men­sup­la­rı­nı ve du­yar­lı hal­kı­mı­zı davet edi­yo­ruz. “ şek­lin­de açık­la­ma­lar­da bu­lu­nul­du.Ya­pı­la­cak et­kin­lik­te dilek fe­ner­le­ri uçu­ru­la­ca­ğı, insan zin­ci­ri­nin oluş­tu­ru­la­ca­ğı ve forum dü­zen­le­ne­ce­ği be­lir­til­di.


Bu haber 6860 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER SİYASET HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer