05-11-2018 19:10 GÜNDEM

DATÇA BİRLEŞİK HA­Zİ­RAN HA­RE­KE­Tİ MECLİSİ'NDEN ''SİYASİ PARTİLER, PARTİ ÜYE­LERİ VE OY VE­RECEK DAT­ÇA­LI­LAR'' A BASIN AÇIKLAMASI

Sebiha ARSLAN : Datça Birleşik Ha­zi­ran Ha­re­ke­ti Meclisi ,aday gös­te­re­rek se­çi­me ka­tı­la­cak bütün si­ya­si par­ti­le­ri, aday­la­rı­nı, kendi ilçe ör­gü­tü üye­le­ri­nin 'ön se­çi­mi' ile be­lir­le­me­ye ve ilan et­me­ çağrısında bulunarak basın açıklamasında bulundu.

DATÇA BİRLEŞİK HA­Zİ­RAN HA­RE­KE­Tİ MECLİSİ'NDEN ''SİYASİ PARTİLER, PARTİ ÜYE­LERİ VE OY VE­RECEK DAT­ÇA­LI­LAR'' A BASIN AÇIKLAMASI


Datça Bülent Ecevit Kültür Merkezinde bulunan ,DİSK Tüm - Emekli - Sen ofisinde Cumartesi günü saat :16:00 da toplanan Datça Ha­zi­ran Ha­re­ke­ti Meclisinin basın açıklaması şu şekilde ''31 Mart 2019 ta­ri­hin­de, ül­ke­mi­zin her ye­rin­de ol­du­ğu gibi Datça'mızda da Yerel Yö­ne­tim Se­çi­mi ya­pı­la­cak­tır.
Yerel Yö­ne­tim, her yerde, o yerde ya­şa­yan ka­dın - er­kek biz­le­rin yö­ne­ti­mi de­mek­tir.
Yerel Yö­ne­tim Se­çi­mi ise, biz­le­rin, önü­müz­de­ki bir 5 yıl için, bizi yö­ne­tecek be­le­di­ye baş­ka­nı ve mec­lis üye­le­ri­ni (keza muh­tar ve aza­la­rı) seç­me­miz de­mek­tir.
Bu ise, her yerde, biz­le­rin, kendi ara­mız­dan, bu 'iş'e is­tek­li ki­şi­ler ara­sın­dan, şu veya bu ne­den­le, 'en uygun' gör­dü­ğü­müz ki­şi­yi / ki­şi­le­ri seç­me­miz­le müm­kün olur.
Bu seçme ve se­çil­me hakkı, ta­ma­men de­mok­ra­tik ve yasal bir hak­tır.
Bu sü­re­cin ilk adımı ise, aday­la­rın kendi ira­de­le­ri ile or­ta­ya çık­ma­la­rı ve aday­lık­la­rı­nı ilan et­me­le­ri­dir.
Si­ya­si par­ti­le­rin va­r ol­du­ğu bu­gün­kü ger­çek­li­ği­miz­de ise, bunun ilk adımı, eğer bu is­tek­li aday­lar her­han­gi bir parti adına ya­rı­şa ka­tı­la­cak­lar­sa, o par­ti­nin o yer­de­ki yerel örgüt üye­le­ri ta­ra­fın­dan öz­gür­ce be­lir­len­me­li ve ilan edil­me­li­dir.
Her yerde, Yerel Yö­ne­tim Se­çi­mi­ne aday­la­rıy­la ya­rı­şa ka­tı­la­cak si­ya­si par­ti­ler, bu 'de­mok­ra­tik' ve bizce 'ol­ma­sı ge­re­ken' yolun dı­şın­da­ki baş­ka­ca yol­lar­la ve yal­nız­ca ken­di­le­ri­nin bil­di­ği ge­rek­çe­ler­le aday­la­rı­nı be­lir­ler ve ilan eder­ler­se; bu aday­lar ister o yerde ya­şa­sın ya da ya­şa­ma­sın, ister parti üye­le­rin­den olsun ya da ol­ma­sın, ister kadın ya da er­kek­ler­den se­çil­sin, far­ket­mez; ara­la­rın­da 'nüans' fark­lı­lık­la­rı olsa bile, 'de­mok­ra­tik ol­ma­yan yol­lar­dan be­lir­len­dik­le­ri için, 31 Mart ak­şa­mı san­dık­tan çıkan kişi/ki­şi­ler, ku­la­ğı­nı, 'yö­ne­ti­ci' ol­du­ğu sü­re­ce, o yerde ya­şa­yan­lar­dan daha çok, ken­di­si­ni aday ola­rak be­lir­le­yen 'parti yö­ne­ti­ci­le­ri' ne çe­vi­re­cek­tir.
Bu yolla 'aday' olan ve se­çi­len bir 'yö­ne­ti­ci' nin, o yerin so­run­la­rı­nı bilse bile, bu so­run­la­rın köklü ve ka­lı­cı çö­zü­me ulaş­tı­ra­bil­me­si için ge­rek­li yol ve yön­tem­le­ri be­lir­le­ye­bil­me­si, ör­güt­len­me­le­ri ya­ra­ta­bil­me­si ve ha­ya­ta ge­çi­re­bil­me­si; hele hele o yer­de­ki 'De­mok­ra­tik ya­şa­mı' ge­liş­ti­re­bil­me ve do­la­yı­sıy­la De­mok­ra­si'ye kat­kı­da bu­lu­na­bil­me doğ­rul­tu­sun­da bir irade or­ta­ya ko­ya­bil­me­si ola­nak­sız de­ğil­se de çok zor­dur.
Bu ne­den­le biz, Datça Ha­zi­ran Ha­re­ke­ti ola­rak, aday gös­te­re­rek se­çi­me ka­tı­la­cak bütün si­ya­si par­ti­le­ri, aday­la­rı­nı, kendi ilçe ör­gü­tü üye­le­ri­nin 'ön se­çi­mi' ile be­lir­le­me­ye ve ilan et­me­ye ça­ğı­rı­yo­ruz.
De­mok­ra­si'ye ina­nı­yor ve De­mok­ra­tik yol­la­rı sa­vu­nu­yor­sak, bunun ilk adımı, budur.


Bu haber 415 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer